26 Inventaris. III. BINNENHAVENS EN VAARTEN. B. MARKTWEZEN. Scheepvaart. Beurtvaart. 6 Gedurende het verslagjaar onderhielden 63 vaartuigen scheepvaartdiensten tussen de Ge meente en andere plaatsen. Beweegbare bruggen. De negen beweegbare bruggen werden in het verslagjaar in totaal 34 014 maal geopend voor het doorlaten van 47177 schepen, gemiddeld per etmaal circa 129. Woonschepen. Ten gevolge van de woningnood is*het aantal woonschepen toegenomen en bedroeg tegen het eind van het jaar 73 tegen 61 in 1945. Baggerwerk. Gedurende de oorlogsjaren waren de havens en vaarten in hoge mate ondieper geworden. Met het baggeren is in 1946 een begin gemaakt; eerst in het kanaal naar Scheveningen (Seinpost) en later in het vaarwater naar de Scheveningse haven (Afvoerkanaal). In totaal werd 26 000 m:t grond verwerkt. Stremmingen. Op enkele plaatsen in de vaarwaters der Gemeente zonken enige vaartuigen. Zij werden tijdig gelicht. Bij de overneming door de Gemeente van de afslag waren er in de vishal aan de Dr. Lely- kade plus minus 1600 viskisten voorradig, waarvan een groot gedeelte zich in verwaar loosde staat bevond, zodat aanvulling van de voorraad dringend nodig was. In de loop van het verslagjaar zijn in totaal 3 715 kisten aan geschaft. Ook de vishal zelf bevond zich, mede als gevolg van de oorlogsjaren, in slechte toestand. In de loop van het jaar zijn hierin voorzienin gen aangebracht. Bij de grote aanvoeren gedu rende het verslagjaar bleek de 150 m lange hal te klein te zijn. De controle op de toegang tot deze hal is verscherpt, zodat ieder, die niet direct bij de afslag is betrokken, wordt geweerd. Als tijdelijke maatregel werden toegangs kaarten verstrekt. Eind 1946 was een plan in voorbereiding tot het vervangen van genoemde bewijzen door insignes, welke op de kleding worden gedragen, waardoor toezicht op de be zoekers eenvoudiger is. De scheepvaart was gedurende het verslag jaar omvangrijker dan in 1945 wat inhoud be treft, doch geringer wat het aantal schepen aangaat. Van een opleving was geen sprake. In het geheel kwamen langs het havenkantoor aan de Laakhaven binnen 10 390 schepen, waar voor het havengeld per reis werd betaald, met een laadvermogen van 978 018 ton (van 1000 kg) tegen 11196 vaartuigen met een laadvermogen van 798 239 ton in 1945. Langs Loosduinen passeerden 624 schepen in de richting der stad met een laadvermogen van 6 411 ton tegen 678 vaartuigen met een laad vermogen van 9 200 ton in 1945. Het havengeld werd eveneens per reis betaald. De voornaamste aanvoeren waren: steen, zand, grind, beurt goederen, steenkolen, levens middelen, benzine, stookolie en petroleum. Tijdens het verslagjaar werden 911 schepen vervracht met 85000 m3 inhoud. De lading be stond voornamelijk uit stofkolen, oud papier alsmede puin en bakstenen, afkomstig van de steenfabriek bij de Binckhorsthaven. Algemene markt. In het verslagjaar nam de belangstelling voor de algemene markt van de zijde van het publiek gestadig toe. De waarde alsmede de verscheidenheid van de aldaar te koop aangeboden artikelen bleven als gevolg van diverse distributiebepalingen en schaarste aan grondstoffen vanzelfsprekend nog ver beneden die van vóór 1940. Hoewel er nog vele jaren mede gemoeid zullen zijn alvorens het vóóroorlogse peil zal kunnen worden bereikt, viel niettemin, in verhouding tot 1945, reeds een belangrijke vooruitgang in de aanvoer te bespeuren. Zo werden wederom in ruimere mate stoffen en manufacturen te koop aangeboden. Ook de aanvoer van vis bewoog zich in stijgende lijn. Bomen, bloemen en planten werden vrijwel in dezelfde hoeveelheid verhandeld als voorheen, terwijl het aantal standplaatsen voor tweede hands artikelen het vóóroorlogse aantal bena derde. Vooral de tweedehands lijfgoederen, meu belen en huishoudelijke artikelen vonden gretig aftrek, in het bijzonder onder de z.g. arbeidende stand. Kramenstandplaatsen werden in hoofdzaak ingenomen door kooplieden met lederwaren, garen en band, galanterieën, speelgoederen, toiletartikelen, schrijfbenodigdheden enz. Een belangrijke plaats nam de afdeling groen ten en fruit in als gevolg van de verkoopprijs VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 323