26 7 Op 4 December 1946 werd op het terrein der algemene markt aan de Herman-Costerstraat de zg. St.-Nicolaasmarkt gehouden. Het aantal bezette standplaatsen beliep 107. De riviervismarkt, waarvoor nog steeds een plaats bepaald is op de Grote Markt, trok wederom in verband met verschillende distri butiebepalingen slechts weinig kooplieden. In totaal werd 4 maal een standplaats ingenomen. gebracht. Het aantal gestalde rijwielen bedroeg gedurende het verslagjaar 120 582. In 1945 werd van de rijwielstalling geen gebruik gemaakt. De Decembermarkt, waarop dezelfde artikelen mogen worden verhandeld als op de algemene markt, wordt gehouden in de maand December op het terrein der algemene markt aan de Her man-Costerstraat op de dagen niet bestemd voor het houden van de algemene markt, met uitzon dering van de Zondagen en de Kerstdagen. Het aantal bezette standplaatsen bedroeg 302. De boekenmarkt op de Grote Markt werd in het verslagjaar dagelijks gehouden. Vooral in tijden, waarin studieboeken in het geheel niet of slechts tegen zeer hoge prijzen in winkels verkrijgbaar zijn, is zij van grote waarde te ach ten. De belangstelling van de zijde van het pu bliek met betrekking tot de aldaar te koop aan geboden tweedehands boeken was dan ook zeer bevredigend. In het geheel werden voor het in nemen van een standplaats 9 vergunningen uit gereikt. Ingenomen werden in totaal gedurende het gehele verslagjaar 26 258 standplaatsen tegen 1505 in 1945. Zoals reeds werd opgemerkt bereikte de omzet van de aldaar verhandelde bomen, planten en bloemen vrijwel dezelfde grootte als vóór de oorlog. Deze afdeling op het marktterrein nauw aansluitend aan de kramenstandplaatsen geeft door haar fleurig aanzien nog steeds een bijzonder aspect aan de gehele markt. Het aantal ingenomen standplaatsen bedroeg 2 984 tegen 508 in 1945. Ter vergelijking moge dienen, dat dit aantal in 1939 2 850 bedroeg. van deze producten, welke als regel beneden de winkelprijs bleef. De verkoop van geslacht zowel als van levend wild en gevogelte bleef niet ver bij die van vóór de oorlog ten achter. Hoewel het tegenwoordige beeld der algemene markt nog zeer veel verschilt van dat van vóór 1940, bleek uit het aantal bezoekers toch wel, dat de markt nog niets van haar aantrekkelijkheid heeft ingeboet. Vooral des Zaterdags mocht de markt zich in toenemende mate in het bezoek van de zijde van het publiek verheugen. Ook de kooplieden van buiten de Gemeente gaven steeds meer blijk van belangstelling voor deze markt. Gebrek aan kramenmateriaal belette velen hunner een stand plaats in te nemen, hetgeen te betreuren viel. Als gevolg van de steeds scherpere maat regelen door de Duitse bezetter op de Joodse kooplieden toegepast, waardoor hun bewegings vrijheid ten slotte dermate aan banden werd gelegd, dat ten opzichte van hen een verbod werd uitgevaardigd openbare markten te be zoeken, werd van de ongeveer 700 vóór de oorlog uitgereikte vergunningen, tot omstreeks het najaar van 1945 nog slechts door ongeveer 40 marktkooplieden gebruik gemaakt. Een zeer klein gedeelte kooplieden van Joodsen bloede is teruggekeerd uit gevangenschap en concentra tiekampen. Ter verkrijging van een enigszins ordelijke administratie heeft het College van Burge meester en Wethouders besloten alle verleende vergunningen vervallen te verklaren en aan de weinigen, die nog krachtens een hun verleende marktvergunning standplaats op de algemene markt innemen of weer wensen in te nemen, opnieuw7 een vergunning uit te reiken, voor zover daartegen op grond van de bepalingen der Marktverordening geen bezwaren bestaan. Gedurende het verslagjaar zijn 260 vergun ningen opnieuw uitgereikt, terwijl 3 vergunnin gen werden ingetrokken of vervielen door over lijden. Van de gelegenheid tot het stallen van rijwie len tijdens het bezoek van het publiek aan de algemene markt werd een ruimer gebruik ge maakt dan in de oorlogsjaren. Dit is niet alleen een gevolg van het toegenomen bezoek aan de markt, doch mede van de omstandigheid, dat rijwielbanden wederom in enigszins ruimere mate wrerden verstrekt. Met ingang van 1 October 1946 werd het tarief van 2'/2 cent op 5 cent per rijwiel per keer VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Decembermarkt. Riviervismarkt. St. Nicolaasmarkt. Boekenmarkt op de Grote Markt. Bloemenmarkt op de algemene markt. Marklvergunningen. Rijwielstalling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 324