26 8 Deze markt werd uiteraard nog niet ge houden. f 1,25 a f 2,50 per kg. 0,80 a 1,25 0,60 a 0,75 1,00 a 1,50 In de eerste drie maanden van het verslag jaar bestond de aanvoer op deze markt in hoofd zaak uit stapelproducten, gezouten vat- en bus- groenten. Andere soorten, welke in normale tijden ter markt werden verhandeld als kassla, Brussels lof en buitenlandse bloemkool, konden als gevolg van de bijzondere tijdsomstandigheden nog steeds niet worden aan gevoerd. Hierin kwram in de maand December enige verandering door invoer van partijen Brussels lof, die van directe invloed was op de prijzen van de binnenlandse producten, welke in ver band met de toen heersende vorst in niet geringe mate gestegen waren, maar door bedoelde invoer terstond werden gedrukt. Tot einde April waren de aanvoer en verdeling van stapelproducten nog steeds in handen van de „Groco” een combinatie van grossiers in groente en fruit in de oorlogsjaren tot stand gekomen die de verdeling van groenten en fruit tot taak had. Na April werd de handel in groenten en fruit vrij gegeven, hetgeen onmiddellijk een belang rijke stijging van prijzen ten gevolge had. Zo werden o.m. in het begin van het seizoen voor bloemkool prijzen gemaakt van f 1,—- tot f 2, per stuk. De toeneming van de aanvoer in de tweede helft van April, vooral van spinazie en andijvie, bracht een belangrijke prijsverlaging teweeg. Sla en spinazie, in grote hoeveelheden aange voerd in de maand Mei, waren zelfs in die dagen vrijwel onverkoopbaar en werden dan ook op verscheidene veilingen door gedraaid. Zulks duurde tot ongeveer 1 Juni toen wegens afzet naar Duitsland wederom normale prijzen kon den worden verkregen nl. voor sla f 0,10 a f 0,15 per krop, voor spinazie f 0,10 a f 0,25 en andijvie f 0,30 a f 0,50, beide per kg. Over het geheel ge- Van de hallen aan de Herman-Costerstraat, bestemd voor de verkoop van verse vis, werd in het afgelopen verslagjaar weinig gebruik ge maakt. Slechts van uit een tweetal dezer plaat sen werd verse vis verhandeld. De overige werden aan kooplieden in gebruik gegeven voor het verhandelen van bloemen alsmede van groenten. Hoewel zij niet worden benut voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, bestaat er veel animo voor deze hallen onder de neringdoenden. Geen enkele is dan ook onverhuurd gebleven. Kersen deden Aardbeien Pruimen Aalbessen Naar verluidt zou de duurte mede toegeschre ven moeten worden aan het grote kwantum fruit, hetwelk aan de fabrikanten werd toegewezen. De prijzen van het harde fruit, t.w. appelen en peren, waren in vergelijking met de zoeven ge noemde producten, redelijk te noemen, zij het nog altijd te hoog om de bevolking in haar geheel in voldoende mate hiervan te kunnen laten profiteren. Met ingang van 1 Augustus 1946 werden voor fruit wederom vaste prijzen bepaald en in verband hiermede is nogmaals de „Groco”, voormeld, ingeschakeld. Grote hoeveelheden, waarbij in sommige wreken meer dan 500 000 kg, werden ter markt aangevoerd. Verreweg het grootste deel der aangevoerde groenten werd betrokken van het Westland; een ander deel van de Zuidhollaudse eilanden en een belangrijk kwantum, voornamelijk peul vruchten en sla, uit Limburg. Een grote vooruitgang mag het heten, ver geleken bij de wintermaanden van vorige jaren toen practisch de keuze slechts op winterpro- ducten moest vallen, dat in de winter van het verslagjaar een behoorlijke hoeveelheid groen ten in blik beschikbaar was, hetgeen meer ver scheidenheid bracht. De prijzen voor blikgroenten waren echter eveneens aan de zeer hoge kant; snijbonen deden f 1,20, princessebonen f 0,80 en andijvie f 0,70, alles per kg. De vraag van het publiek in de vorstperiode van de maand December naar diepvriesgroen ten en -vruchten nam, wegens gebrek aan andere producten dan stapelgroenten, belang rijk toe. Huisgezinnen met geringe of middel matige inkomsten konden evenwel bezwaarlijk hiervan genieten, aangezien de prijzen geno teerd stonden als volgt: snijbonen f 1,80, princessebonen f 2,aardbeien f 3,20, pruimen f 2,70 en kersen f 3,50 alles per kg. Verwacht mag worden, dat de levensmiddelen voorziening in de richting van diepvriespro ducten zich sterk zal gaan ontwikkelen. De belangrijkste vraag is, op welke hoogte de prijs van deze levensmiddelen te stellen is om bredere lagen der bevolking hiermede te dienen. Tevens moet acht geslagen worden op de om nomen bleven gedurende het gehele verslagjaar de prijzen van verschillende producten aan de hoge kant. De prijzen voor fruit, met name kersen, aard beien en perziken, waren voor een groot deel der bevolking vrijwel niet te betalen. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Zeevismarkt. Markt voor motorrijtuigen. Groente- en fruitmarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 325