26 9 standigheld, of in meer normale tijden, wanneer ook in de wintermaanden verse groenten en fruit verkrijgbaar zullen zijn, de vraag naar diepvriesproducten nog van even groot belang zal blijven. Van 1 Juli 1946 af werd het uitoefenen van de groot- en/of tussenhandel in groenten en fruit afhankelijk gesteld van het bezit van een geldig bewijs van inschrijving, uitgereikt dooi de Vakgroep Groothandel in groenten en fruit. Sinaasappelen, citroenen en bananen werden aangevoerd onderscheidenlijk tot een hoeveel heid van 764 000 kg, 25 000 kg en 42 000 kg. De heersende vorst in de tweede helft van December van het verslagjaar deed de aanvoer van andere dan stapelproducten sterk vermin deren. Vooral de toevoer van spruiten in de winter de bij uitstek begeerde groente stag neerde in niet onbelangrijke mate. Als gevolg van de uitvoer vielen grote prijs- schommelingen waar te nemen met betrekking tot druiven en tomaten. De aangevoerde aardappelen bestonden hoofd zakelijk uit zandaardappelen, afkomstig uit de Noordelijke provinciën. Einde Juni vond per schip, trein en auto de aanvoer van nieuwe aardappelen plaats deels uit het Westland, deels uit Noordholland. De regelingen van aanvoer berustten toen nog steeds in handen van het Aan- en Verkoop bureau voor Akkerbouwproducten. Eerst op 17 September 1946 werd de handel in aardappelen geheel onverwachts vrij gegeven, hetgeen even tot moeilijkheden voor de groot handel leidde wegens de onvoorziene overgang van distributie tot vrije handel. De activiteit door de grossiers aan de dag gelegd, had evenwel spoedig tot gevolg, dat reeds korte tijd daarna een surplus in de opslag van kleiaardappelen werd verkregen. De vrees van een groot deel van het publiek, in de winter wederom zandaardappelen te moeten nuttigen, alsmede de ongerustheid met betrekking tot eventuele stremming in de aan voer wegens vriezend weer, waren oorzaak, dat de vraag naar kleiaardappelen zeer groot was. met als gevolg een prijsstijging in November van f 8,tot f 10,per hl. Een en ander was voor de Regering aanlei ding wederom maximumprijzen vast te stellen en wel voor kleiaardappelen f 0,12 en voor zandaardappelen f 0,11 per kg, ingaande 23 November. Ten einde de handelaren tegemoet te komen in deze voor hen te lage prijs werd hun door de Regering een toeslag verleend zowel op de ge maakte voorraad vóór 23 November als op ver dere aanvoeren. Hierdoor werd het voor de handelaren nadelig verschil tussen de richtprijs voor de telers en de consumptieprijs overbrugd. Deze toeslag animeerde de grossiers dusdanig, dat weldra een voorraad op de markt verkregen werd vol doende voor een periode van zes weken. Het is mede hieraan te danken, dat gedurende de zeer strenge winter 19461947 de Gemeente vol doende van aardappelen was voorzien. Belangrijk meer hoeveelheden aardappelen zijn op het marktterrein aangevoerd en verhan deld dan vóór de oorlog. Zulks is toe te schrijven aan de omstandigheid, dat de V.B.N.A. (Vereni ging tot Behartiging van de Nederlandse Aard- appelhandel) gedurende de oorlogsjaren de regeling van aanvoer en verdeling in handen had, waarvoor vrijwel alle aardappelpakhuizen op de markt in beslag waren genomen. De functie van grossier werd hierbij uitgeschakeld. Nadat de groothandelaren wederom in de gelegenheid waren gesteld zelfstandig handel te drijven, bleven de aanvoeren, overeenkomstig de ge woonte in de oorlogsjaren ontstaan ook al met het oog op de weinig beschikbare pakhuis ruimte in de stad op de markt plaats vinden. Vrijwel alle aardappelpakhuizen met de daarbij behorende kelders 33 in getal werden dan ook geheel voor dit doel in gebruik genomen. Vóór de oorlog werden als regel slechts 9 pak huizen voor opslag en verkoop van aardappelen benut. Of, en in hoeverre, het gebruik dezer panden in de komende jaren zal voortduren, is voor een groot deel afhankelijk van aanvoer van buiten de stad door zg. leurders, die in de vorstvrije wintermaanden een belangrijke hoeveelheid van de verkoop tot zich trekken. Ook de pakhuizen, bestemd voor het verhan delen van groenten en fruit, werden alle door handelaren ingenomen. Aan verdere aanvragen hiervoor kon dan ook niet tegemoet worden ge komen. De pakhuizen thans reeds definitief voor een blijvende behoefte te bestemmen zou niet doeltreffend zijn, daar de handel in groenten en fruit zich nog niet geheel in normale banen heeft ontwikkeld. De behoefte aan autogarages deed zich sterk gevoelen. Nagegaan zal worden, in hoeverre in deze behoefte kon worden voorzien. Bij de indertijd gehouden besprekingen, be trekking hebbende op de totstandkoming van de groente- en fruitmarkt, werd mede gewag ge maakt van het bouwen van een koelhuis op dit terrein. Verschillende beweegredenen leidden er echter destijds toe met de uitvoering dezer plan nen voorshands te wachten, mede omdat met de verplaatsing van de groente- en fruitmarkt van VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. i Aangevoerde artikelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 326