I 27 2 De Burgemeester strafte in de loop van 1946, op grond van het Zuiveringsbesluit, met inhou ding van wedde en/of uitstel van periodieke verhoging(en) 13 personen. In de loop van het verslagjaar konden, vooral in verband met de geleidelijk tot stand komende reorganisatie, verscheidene gebouwen worden vrij gegeven. Eind Februari werd het houten hulpgebouw7, gelegen op de binnenplaats naast het gebouw van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand aan de Goudenregenstraat 36, ontruimd. In April werd het uitreikingslokaal Mient 199a opgeheven. Met ingang van 1 Mei geschiedde zulks eveneens met het lokaal Schelpkade 43. Het uitreikingslokaal Wilhelminastraat 12 van het bijkantoor Loosduinen werd onderge bracht in het gebouw’ Wilhelminastraat 1, dat reeds in gebruik was voor de administratie van dit kantoor. In Juli werd het lokaal aan de Nunspeet- laan 54 opgehevenin Augustus volgde dat aan de Hoefkade 101. Op 20 Augustus werd de afdeling Ziekenrant soenen, welke de ruimten op de begane grond en de 1ste verdieping van het gebouw Herschel- straat 23 in gebruik had, overgebracht naar het Centrale Uitreikingslokaal aan de Groot-Her- toginnelaan. In October 1946 w’erd ook de tw'eede verdieping van het gebouw’ Herschelstraat 23, in gebruik bij de afdeling Controle en Verantwoording Waardemateriaal, vrijgegeven. Deze afdeling werd verplaatst naar de tweede étage van het gebouw Pretoriusstraat 123. De administratie van de afdeling Textiel, Keramiek en Keukengerei, gevestigd in het gebouw Aucubastraat 3, werd op 20 Augustus samengevoegd met die van de afdeling Schoe nen, Klompen, Bij wielen en Rijw’ielbanden in het gebouw Waldeck-Pyrmontkade 90, waarin laatstgenoemde afdeling reeds wras onderge bracht. De uitreiking van extra-textielpunten, spe ciale vergunningen, schoenenbonnen enz., als mede het indienen van de betreffende aan vragen, w’erd thans lieperkt tot het Centrale Uitreikingslokaal aan de Groot-Hertoginnelaan en de bijkantoren Scheveningen en Loosduinen. Als gevolg van een en ander kon het school gebouw Aucubastraat 3 met ingang van 1 Sep tember weer ter beschikking van het onderwijs worden gesteld. Met ingang van 9 October werd het uitrei kingslokaal van de afdeling Ziekenrantsoenen tiedienst, werd de Toelagenverordening 1946, geldende voor het overige Gemeentepersoneel, eveneens van toepassing verklaard. Zij, die vol gens de door Burgemeester en Wethouders gegeven richtlijnen daarvoor in aanmerking kwamen, ontvingen een uitkering, gelijk aan vier weken salaris, het zg. invasievoorschot. Voorts werd in Februari aan het gehele per soneel de zg. Overbruggingstoelage uitbetaald, t.w. f 20,voor gehuwden en f 10,voor onge- huw’den per maand, een en ander berekend over het tijdvak 1 September tot en met 31 December 1945. Overeenkomstige uitbetaling over het tijd vak 1 Januari tot en met 30 April 1946 vond plaats in Mei 1946 en over Mei en Juni 1946 aan het einde van Juni, terw ijl ingaande 1 Juli 1946 bedoelde toelage in het salaris werd opgenomen. Per gelijke datum w erd een verhoging van de kinderbijslag verrekend en voor het vervolg eveneens in het salaris opgenomen. Voorts vond een verrekening plaats van de als gevolg van de invoering der Overbruggings toelage verhoogde overwerkvergoeding, betref fende het overwerk, verricht in het tijdvak 1 September tot en met 31 December 1945. Doordat de wijziging in de Algemene Salaris verordening ten aanzien van jeugdaftrek ook voor het distributiepersoneel van toepassing werd verklaard, vond deswege verrekening in October plaats. Burgemeester en Wethouders verleenden, in afwachting van de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 28 November 1945, no. F. 298 aan een aantal zg. oorlogsslachtoffers, na nauwkeurig onderzoek door de afdeling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie, een voor schot op de door hen gederfde bezoldiging tijdens hun onvrijwillige afwezigheid uit de Dienst gedurende de oorlogsjaren. Aan het einde van het verslagjaar waren ter zake nog ca. 35 verzoeken van (gewezen) amb tenaren van de Distributiedienst onafgedaan. Aan salarissen en overwerk werd in 1946 uit betaald f 2.835.653,79; hierop werd aan loonbe lasting in gehouden f 267.692,99. Geleidelijk werden de om politieke redenen in 1945 met ongevraagd verlof gezonden personen door de Commissaris der Koningin in de pro vincie Zuidholland geschorst en vervolgens ont slagen door de Minister van Binnenlandse Zaken. Op 31 December 1946 bedroeg het aantal uit dien hoofde nog geschorste personen 6 (3 man nelijke en 2 vrouwelijke ambtenaren en 1 tijde lijke werkman). - VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DI STRIBVTIEDIENST. Huisvesting. 1947 vervangen door de Wet Rechts- i) Inmiddels in Mei herstel Overheidspersoneel 1946 (S.G. 401). Zuivering personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 330