27 i. 2. 3. en 3 De werkzaamheden gedurende het verslagjaar stonden in het teken van en hielden ten nauwste verband met de steeds verder doorgevoerde reorganisatie. Niet alleen werd hierdoor een meer efficiënte werkmethode verkregen, doch ook het toezicht op en het contact met de ver schillende afdelingen van de Dienst werden belangrijk intensiever, terwijl bovendien de uit- Gedurende het gehele jaar zijn de werktijden ongewijzigd gebleven. De diensturen waren als volgt. Gedurende de eerste vijf werkdagen van 8.45 tot 16.30 uur met een middagpauze van 3 kwar tier, ’s Zaterdags van 8.4512.15 uur. Voor de afdeling Handel, Instellingen en Be drijven waren de diensturen voor de eerste vijf werkdagen van 8.40 tot 17 uur, terwijl ’s Zater dags de afdeling voor het publiek was gesloten. aan de Terwestenstraat 105 verplaatst naar het Centrale Uitreikingslokaal. De onderafdelingen Vermissingen en Over lijden werden met ingang van 23 December 1946 overgeplaatst van de Copernicusstraat 159 naar het stenen hulpgebouw op de binnenplaats van het perceel Goudenregenstraat 36. De hierdoor vrijgekomen ruimten werden op 30 December 1946 ingenomen door de afdeling Brandstoffen, welke tot dusver was gevestigd in het gebouw Terwestenstraat 105, waarmede het onderwijs wederom was gebaat. Ten behoeve van het jeugdwerk werd op 11 €)ctober een gedeelte van het gebouw Ooststraat 1 vrijgegeven. Op 31 December 1946 waren de volgende ge bouwen bij de Dienst in gebruik: 1. Hazelaarstraat 97 2. Hazelaarstraat 121 (hoofdkantoor) (afd. Personeelszaken en -administratie); 3. Twee kamers op de tweede verdieping van het gebouw Goudenregenstraat 36 (magazijn en kluis); 4. Het stenen hulpgebouw op de binnenplaats van het gebouw Goudenregenstraat 36 (afd. Stamkaarten en Vermissingen); 5. Copernicusstraat 159 (afd. Bijzondere Ar- beidsvormen en Brandstoffen); 6. Waldeck-Pyrmontkade 90 (afd. Beoordeling, Recherche en Buitendienst); 7. Pretoriusstraat 123 (afd. Handel en Con trole); 8. Groot-Hertoginnelaan, hoek Laan van Meer- dervoort (Centrale Uitreiking) 9. Bijkantoor Wilhelminastraat 1, Loosduinen; 10. Bijkantoor Ooststraat 1, Scheveningen. gaven zeer aanzienlijk konden worden besnoeid. Hoewel de reorganisatie, welke zo spoedig moge lijk na de bevrijding in Mei 1945 ter hand werd genomen, aan het einde van het verslagjaar nog niet ten volle haar beslag had gekregen, laat het zich aanzien, dat, ondanks het feit, dat de salarissen van de ambtenaren een niet onbe langrijke verhoging hebben ondergaan, een bezuiniging zal worden bereikt van rond f 1.750.000,Het aantal ambtenaren liep van 1 555 op 1 Mei 1945 tot 657 op 31 December 1946, dus met bijna 900 terug, terwijl de bij de Dienst in gebruik zijnde gebouwen door de reorganisa tie tot de strikt noodzakelijke werden beperkt. Een belangrijke factor, welke telkens weer vele werkzaamheden met zich bracht, waren de dikwijls door de omstandigheden noodzakelijke wijzigingen in de voorschriften op het gebied van de distributie, uitgevaardigd door de direc teur van het Centraal Distributiekantoor. Even als in vorige jaren bestond er dit jaar een regelmatig contact tussen de leiding van dit kantoor en de directies van de distributiedien- sten in de grote steden. De interne voorschriften ten aanzien van de controle op een rechtmatige verstrekking van in distributie gebrachte artikelen werden op een geheel nieuwe leest geschoeid, zodat, mede door een dagelijkse intensieve controle, het aantal fraudegevallen zeer belangrijk is gedaald. Als leidraad bij de reorganisatie werd geno men een zo ver mogelijke doorvoering van het zg. vier-phasen systeem (Indiening-Beoordeling- Contröle-Uitreiking) voor de werkzaamheden van alle afdelingen. Naast een doelmatige werk verdeling bevordert deze werkwijze: een snellere afdoening van de aanvragen, omdat a. de beoordeling van het recht op een ver strekking in de eerste plaats reeds door de onderafdeling Indiening geschiedt en een eventuele afwijzing terstond aan be langhebbende kan worden medegedeeld; b. een controle op de juiste invulling van de aanvraagformulieren ten tijde van de in diening (het per post inzenden hiervan is niet meer toegestaan) kan worden toe gepast; een rustige nadere beoordeling van de aan vragen wegens de afwezigheid van publiek op de afdeling Beoordeling; centralisatie in één afdeling van alle gelijk soortige werkzaamheden; voorkoming van fraude van de zijde van de ambtenaren, doordat het zg. samenspannen zoal niet onmogelijk dan toch zeer moeilijk wordt; 5. beperking van het aantal ambtenaren gebouwen. VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBUTIEDIENST. 4. Reorganisatie. Werktijden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 331