27 19 Totaal 13 659 4 Bij het begin van het verslagjaar waren 155 gezinnen (in totaal 766 personen) in de zelfver- naar b. Verstrekking rantsoenbonnen zeep voor vuile arbeid. (175 (308 45 51 4 922 2 863 2 547 845 938 1164 162 48 102 68 Deze werkwijze werd voor het eerst toegepast ten aanzien van de afdeling Textiel, Keramiek en Keukengerei, en de afdeling Schoenen, Rij wielen, Rijwielbanden en Klompen. Ofschoon ook hierbij de „kinderziekten” moes ten worden overwonnen, voldeed de invoering van het nieuwe systeem in de praktijk dermate goed, dat de onderhavige werkwijze, waarvan een zover mogelijke doorvoering inmiddels ook door het Centraal Distributiekantoor was voorge schreven, eind December ook werd toegepast t.a.v. de verstrekking van rantsoenbonnen ten behoeve van zieken en aanstaande en jonge moeders. Het aantal kassen, ondergebracht in het Centrale Uitreikingslokaal, kon tot een tweetal van één man worden teruggebracht, ter wijl de administratie van de afdeling Zieken rantsoenen bleef gevestigd in het voorheen als cantine in gebruik zijnde lokaal van het Cen trale Uitreikingskantoor. Aan het einde van het verslagjaar was een verder doorgevoerde reorganisatie nog in voorbereiding. Gedurende 1946 bedroeg het aantal aangiften van vermissing van distributiebescheiden 13 659, hetgeen een zeer geringe daling betekende t.o.v. het aantal vermissingen in 1945. De specificatie van de vermissingsaangiften is als volgt. Stamkaarten en/of inlegvellen Inlegvelbonnen Levensmiddelenkaarten Tabaks- en/of versnaperingenkaarten Textielkaarten Brandstoffenkaarten Groen tekaar ten Talrijke andere kaarten Talrijke rantsoenbonnen Bewijzen van ondertrouw Ten aanzien van de werkzaamheden van de verschillende (gereorganiseerde) afdelingen kunnen over het jaar 1946 nog de volgende bij zonderheden worden verstrekt. In de eerste maanden van het verslagjaar steeg het aantal te verstrekken toeslagkaarten in verband met het grotere aantal arbeiders, dat wegens opvoering van de productie in ver schillende bedrijven werd te werk gesteld. Ook de verhoogde activiteit, welke aan de dag werd gelegd bij het herstellen van door oorlogshan delingen beschadigde woningen, gebouwen enz. en bij het afbreken van bunkers en andere oor- logsobjecten, deed haar invloed t.a.v. de ver strekking van toeslagkaarten gelden. Voorts kwamen ook de schilders en loodgieters met ingang van de eerste periode 1946 in aanmerking voor toeslagkaarten. Gedurende de maandenApril en Mei 1946 is een lichte daling in het aantal te verstrekken toeslagkaarten waargenomen als gevolg van een verscherpte controle van de zijde, van de inspectie van het Centraal Distributiekantoor, bijgestaan door ambtenaren van de Dienst. Op grond van de bij deze controle verkregen ge gevens werden in vele gevallen o.a. aan druk kers geen toeslagkaarten meer verstrekt. Gedurende het verslagjaar vertoonde het aantal arbeiders, dat voor deze voorziening in aanmerking kwam, een regelmatige stijging. Begin 1946 bedroeg dit aantal 11 936, doch aan het einde van het jaar was het meer dan ver dubbeld en opgelopen tot 24 313. Tot en met November werden per persoon 2 rantsoenen huishoudzeep per periode uitgereikt, terwijl daarna de verstrekking werd gewijzigd in 1 rantsoen zachte zeep en 1 rantsoen waspoeder. De uitreiking geschiedde voor 3 perioden (12 weken) tegelijk. 84 gezinnen 20 zorgingsregeling opgenomen. De indeling de verschillende artikelen was als volgt: 48 gezinnen (213 personen) voor melk; vlees melk en vlees; melk, vlees en aardap pelen aardappelen. Met ingang van 1 September 1946 verviel de zelfverzorgingsregeling voor aardappelen in verband met het vrijkomen van dit artikel. Eind 1946 waren 122 gezinnen in de regeling opgenomen, t.w.: (421 personen) voor melk; (92 vlees; (96 melk en vlees. a. Verstrekking toeslagkaarten levensmiddelen voor bijzondere arbeid. VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBCTIEDIENST. Afdelingsverslagen. 51 4 Bijzondere Arbeidsvormen. Zelfverzorging. Vermissingen. 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 332