27 Wekelijks werden, wegens verlof, aan 2 504) a Op 14 Februari 1946 werden de distributiestam- kaarten, welke vóór die datum slechts plaat selijk geldig waren, geldig verklaard voor het gehele land, zodat in gevallen van verhuizing geen nieuwe stamkaarten behoefden te worden uitgeschreven en verstrekt. Gedurende het verslagjaar werden 83 735 nieuwe distributiestamkaarten uitgereikt. In 7 567 323 18 764 13438 124 425 Op 31 December 1946 bedroeg het aantal aan staande en jonge moeders, dat voor extra rant soenen levensmiddelen in aanmerking kwam 14 000. Een aanstaande of jonge moeder ont ving het extra rantsoen gedurende 52 weken. Deze termijn werd in December 1946 terugge bracht tot 48 weken, terwijl tegelijkertijd de ver strekking eens per 8 weken in plaats van 4 weken geschiedde, hetgeen een belangrijke ver eenvoudiging betekende. Op 1 April 1946 werd wederom overgegaan tot het in beheer nemen van distributiebeschei den van personen, die bij herhaling hun beschei den vermisten. Aan deze personen is de ver plichting opgelegd zich na elke bonaanwijzing bij de Dienst te vervoegen voor het in ontvangst nemen van de aangewezen bonnen van de levensmiddelenkaarten. Aan het einde van het verslagjaar waren 354 personen in deze zg. regeling voor a-socialen opgenomen. 2 700 militairen rantsoenbonnen levensmiddelen uitgereikt. Het aantal militaire verlofgangers, dat zich bij de Dienst voor rantsoenbonnen vervoegde, was op de dagen, voorafgaande aan Pasen, Pinksteren en Kerstmis, zó groot, dat een extra aantal ambtenaren moest worden ingeschakeld om de verstrekkingen zo vlot mogelijk te doen geschieden. Voorts werden gemiddeld per week aan 450 personen, voornamelijk vreemdelingen, die, komende uit het buitenland, tijdelijk in de Gemeente verbleven, op vertoon van hun pas poort rantsoenbonnen levensmiddelen verstrekt. In het begin van het jaar werd met de repa triëring uit Nederlands-lndië op grote schaal een aan vang gemaakt. Reeds vóór de debarkering ontvingen de ge repatrieerden aanvankelijk door de zorgen van het Centraal Distributiekantoor, later door die van de distributiedienst Amsterdam c.q. Rotterdam de geldende levensmiddelenkaar ten. Deze personen werden, op vertoon van de in hun bezit gestelde identiteitsbewijzen, dooi de distributiedienst van de gemeente van ves tiging verder van bescheiden voorzien. Zij kon den gedurende een bepaald aantal weken recht doen gelden op een dubbel levensmiddelenrant soen. Ten behoeve van gerepatrieerden werden ge durende 6 maanden dubbele levensmiddelen kaarten uitgereikt. In de maanden Januari en Februari bedroeg het aantal verstrekte extra kaarten 1 500 en in Juli ruim 5 000. Laatstge noemd aantal was het hoogste, dat gedurende één periode in 1946 werd bereikt. Gedurende 1946 bedroeg het aantal goedge keurde aanvragen voor ziekenrantsoenen 92 210. In December 1946 werd een nieuwe regeling voor de verstrekking van ziekenrantsoenen in gevoerd, welke een belangrijke vereenvoudiging in de door de Dienst te verrichten werkzaam heden met zich bracht. Volgens deze regeling vond de verstrekking van rantsoenen in de vorm van kaarten telkens voor een tijdvak van 8 weken ineens plaats, terwijl bovendien de inlevering van de door de vertrouwensarts daar voor aangewezen bonnen achterwege kon blijven. Het totaal aantal verstrekte rantsoenbonnen bedroeg voor levensmiddelen brandstoffen zeep petroleum Een belangrijk deel van deze werkzaamheden werd gevormd door de inbewaringneming en heruitreiking van bescheiden van personen, die in gemeenschappelijke voeding werden opge nomen c.q. daaruit werden ontslagen. In 1946 werden 20000 stamkaarten in bewaring ge nomen, terwijl de heruitreiking ruim 10 600 stamkaarten betrof, waarvan een belangrijk deel betrekking had op stamkaarten van ont slagen politieke delinquenten. Het aantal in bewaring zijnde stamkaarten nam in het verslagjaar regelmatig toe. Op 31 December 1946 bedroeg dit aantal 17 400 tegen 8100 bij het begin van het jaar. Wegens overlijden en definitief vertrek naar het buitenland werden 5 000 stamkaarten met bijbehorende bescheiden in ontvangst genomen. VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBUTIEDIENST. 5 j Tijdelijke voorzieningen. Verstrekking stamkaarten. Verstrekking aan aanstaande en jonge moeders. Verstrekking levensmiddelenkaarten aan gerepatrieerden uit Nederlands-lndië. Verstrekking aan zieken. In bewaringneming en heruitreiking van distributiebescheiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 333