27 6 Door de grote achterstand, welke was ont staan ten gevolge van de zeer geringe maan delijkse toewijzingen van bandenbonnen in ver houding tot het aantal aanvragen, was het uiteindelijk vrijwel uitgesloten om de op de aan vraagformulieren vermelde gegevens als maat staf voor de beoordeling te doen dienen. In ver band hiermede werd medio December in de dag bladen bekend gemaakt, dat alle nog lopende aanvragen als vervallen werden beschouwd; zo dat indiening van nieuwe aanvragen zowel voor toer- als transportbanden was vereist. Als gevolg hiervan werden nog vóór het ver- Voor het aantal gedurende het gehele verslag jaar uitgereikte bonkaarten enz. wmrdt ver wezen naar het overzicht „Controle en Verant woording Waardemateriaal”. Op 1 April .1946 moesten alle bijzondere tex- tielverstrekkingen worden stopgezet, in verband met de invoering van een geheel nieuwe regeling. Volgens deze regeling, welke eerst van 1 Mei 1946 af kon worden toegepast, vond extra ver strekking van punten en/of vergunningen alleen plaats in een aantal met name genoemde bij zondere gevallen. Aanvragen in verband met slijtage van kleding en/of huishoudelijke textiel- goederen konden in het algemeen niet meer worden ingewilligd, aangezien voor deze arti kelen zoveel mogelijk de bonnen van de textiel- kaart moesten worden aangewend, van welke kaart 40 punten gedurende het tijdvak van 1 Mei t./m. 31 December 1946 werden aange wezen. In April 1946 werd voor bedrijven met 50 of meer arbeiders de gelegenheid opengesteld om collectief voor het personeel rijwielbanden aan te vragen. Aangezien het voordien alleen moge lijk was om individueel een aanvrage in te dienen, betekende deze wijziging een vereen voudiging. dit aantal zijn begrepen 16812 nood-stamkaar- ten, welke hoofdzakelijk werden verstrekt aan personen, die door oorlogshandelingen (ramp Bezuidenhout enz.) hun tweede distributiestam- kaart vermisten. In ontvangst genomen werden wegens verhuizing, beschadiging e.d. 39 679 stam kaarten. De bonkaarten voor levensmiddelen weiden tot 28 Febfhari 1946 periodiek per 4 weken uit gereikt, In "verband met de verlenging van de geldigffeidsdiiur der bonkaarten geschiedde de verstrekking van genoemde datum af per 8 weken, hetgeen een belangrijke inkrimping van het aantal ambtenaren ten gevolge had. Voorts werd op 29 Juli 1946 nogmaals een vermindering van het aantal ambtenaren bereikt door éen ver eenvoudiging van het uitreikingssysteem. Hieronder volgt een overzicht van het aantal door de verschillende kantoren uitgereikte bon kaarten gedurende een tweetal tijdvakken van het verslagjaar, met vermelding van de perio den, waarin deze kaarten geldig waren. Met ingang van 18 Februari 1946 werd de gelegenheid tot het indienen van aanvragen voor textiel, serviesgoed en keukengerei wegens huwelijk weer opengesteld. Aanvankelijk was zulks alleen mogelijk voor degenen, die na ge noemde datum in het huwelijk traden, later ook voor hen, die reeds eerder gehuwd waren. Uitreikingstermijn 18 Februari t./m. 16 Maart 1946. Periode van geldigheid 17 Maart t./m. 11 Mei 1946. Aantal kaarten, verstrekt in Soort. Leeftijdsgroep. Totaal. van bijkantoor Scheveningen. 34 272 4 701 8 176 2 972 1 639 51 760 24 655 3 434 6 135 2 011 _1 499 37 734 bijkantoor Loosduinen. 10 643 1 927 3 671 1 213 516 17 970 Peri ode 283 844 35 806 61 007 22 685 11 492 414 834 261 226 33 517 57 556 19 633 15 232 387 164 1924 en vroeger 1925 t./m. 1930 1931 t./m. 1940 1941 t./m. 1943 1944 en later KA. 604/5 KB. 604/5 KC. 604/5 KD. 604/5 KE. 604/5 Totaal 296 727 38 791 67 522 22 899 17 605 443 544 10 846 1 840 3 831 1 255 874 18 646 KA. 701/2 KB. 701/2 KC. 701/2 KD. 701/2 KE. 701/2 Totaal i. Centraal U itreikingslokaal Gr.-Hertoginnelaan. Rijwielen en rijwielbanden. i Algemene uitreiking levensmiddelenkaarten. geldigheid 22 December 1946 t./m. 15 Februari 1947. 328 759 42 434 72 854 26 870 13 647 484 564 Uitreikingstermijn 12 November t./m. 21 December 1946. 1926 en vroeger 1927 t./m. 1932 1933 t./m. 1942 1943 t./m. 1945 1946 Textiel, serviesgoed en keukengerei.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 334