27 7 strijken van het verslagjaar aanvragen voor 40000 toer- en 8 000 transportbanden ont vangen. In het verslagjaar is de beroepenljjst voor klompen meermalen uitgebreid, zodat aan een groter aantal personen bonnen voor dit artikel konden worden verstrekt. Ten behoeve van de Gemeentelijke Dienst voor Sehoolkinderzorg werden ruim 20 000 bonnen be schikbaar gesteld. Met ingang van 1 April 1946 onderging de distributie van gewone schoenen een ingrijpende verandering, waardoor het indienen en behan delen van aanvragen volgens bepaalde normen grotendeels vervielen en deze tak van distri butie een aanzienlijk objectiever karakter ver kreeg. Volgens het nieuwe systeem kon een ieder, die in het bezit was van een tweede distri- butiestamkaart, waarvan het nummer eindigde op een voor een bepaalde periode aangewezen cijfer, in die periode tegen inlevering van een bon van het inlegvel een schoenenbon in ont vangst nemen, mits hij van 1 Januari 1945 af nog geen bon voor gewone schoenen of beroeps schoenen had ontvangen. Deze voorwaarde werd dezerzijds onbillijk geacht ten aanzien van de „Bezuidenhoutslacht- offers”, die onmiddellijk na de ramp op 3 Maart 1945 een schoenenbon ontvingen tegen codering van de stamkaart, doch op deze bon slechts schoenen van inferieure kwaliteit konden kopen. Pogingen, welke in het werk werden gesteld om de genoemde voorwaarde voor deze categorie personen te doen vervallen, hebben evenwel geen resultaat opgeleverd. De regeling voor beroepsschoenen kwam ge heel te vervallen. In Juni 1946 werd een aanvang gemaakt met de verstrekking van bonnen voor Amerikaanse schoenen. De verstrekking van deze bonnen stond los van de cjjferaanwijzing van het stam- kaartnummer, met dien verstande, dat zij, die een bon voor Amerikaanse schoenen hadden ontvangen, niet meer voor een bon voor gewone schoenen volgens cijferaanwijzing in aanmer king kwamen. M.i.v. 5 September 1946 werden de Amerikaanse schoenen zonder bon bij de handel verkrijgbaar gesteld. T.a.v. de werkschoenen werd in Juni 1946 een nieuwe regeling ingevoerd, welke de mogelijk heid tot indiening van aanvragen voor werk schoenen in het algemeen eens per drie maanden openstelde. De indiening der aanvragen moest collectief geschieden, voor zover belanghebben den werkzaam waren in bedrijven met meer dan 10 arbeiders. De verstrekking van deze bon nen bleef echter, zoals voorheen, gebonden aan een door het Centraal Distributiekantoor ver strekte toewijzing. De lijst van beroepen, volgens welke men in aanmerking kon komen voor werkschoenen, werd in November 1946 uitgebreid o.m. met een aantal beroepen, waarvoor eertijds bonnen voor beroepsschoenen werden verstrekt. In de maand Januari werden formulieren ver strekt voor het aanvragen van brandstoffen ten behoeve van kamerbewoners. Tegen inlevering dezer formulieren werd overgegaan tot uitrei king van rantsoenbonnen brandstoffen voor het tweede gedeelte van het stookseizoen 1945/1946. In totaal werden voor kamerbewoners 31468 rantsoenen beschikbaar gesteld. Begin April werd een aanvang gemaakt met het verstrekken van formulieren voor het aan vragen van een brandstoffenkaart voor het stookseizoen 1946/1947. Eind April en begin Mei vond de uitreiking dezer kaarten plaats in het Centrale Uitreikingslokaal en de bijkantoren Scheveningen en Loosduinen. In verband met de bijzondere woonsituatie in deze Gemeente werd van het Centraal Distribu tiekantoor toestemming verkregen om bepaalde categorieën kamerbewoners voor een brandstof fenkaart in aanmerking te doen komen. Voor de brandstoffenvoorziening ter verwar ming van bedrijven, inrichtingen en kantoren werd voor het stookseizoen 1946/1947 een rege ling getroffen, welke als belangrijke vereenvou diging inhield, dat de kleinverbruikers niet meer periodiek in het bezit werden gesteld van bij zondere toewijzingen, doch periodekaarten en/of rantsoenbonnen voor het gehele seizoen ontvin gen. De verstrekking van toewijzingen aan grootverbruikers voor verwarmingsdoeleinden en aan alle verbruikers voor bedrijfsdoeleinden vond evenwel nog periodiek voor het stooksei zoen onderscheidenlijk voor het gehele jaar plaats. Voorts werd het aantal groepen van ver bruikers van 25 tot 10 teruggebracht. In Juni werden de eerste advieslijsten ont vangen van de Brandstoffencommissie voor verstrekking van toewijzingen aan de betrokken verbruikers. Aangezien de lijsten regelmatig werden ontvangen, kon de verstrekking een vlot verloop hebben. In Augustus 1946 werd uitbreiding gegeven aan het aantal bedrijven enz., dat in aanmerking kon komen voor toewijzingen brandstoffen. In September 1946 vond voor het eerste gedeel te van het nieuwe stookseizoen de verstrekking plaats van rantsoenbonnen brandstoffen ten be hoeve van kamerbewoners. Op 1 November 1946 trad een regeling in wer- VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBÜTIEDIENST. Brandstoffen. Schoenen en klompen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 335