27 is 498 089 807 rantsoenen totaal. 8 De bevoorrading van vissersschepen vond uit sluitend plaats via het bijkantoor te Sehevenin- gen. In totaal werden 89 loggers en 86 schokkers, met een gezamenlijke bemanning van 1602 kop pen, geproviandeerd. Aangezien de voorschriften inzake de bevoor rading niet geheel bevredigden, waardoor de mogelijkheid van bevoorrading door verschil lende distributiediensten voor eenzelfde tijdvak niet was uitgesloten, zijn in de loop van het ver slagjaar enige malen met het Centraal Distri butiekantoor besprekingen gevoerd. Deze be sprekingen konden in 1946 nog niet tot het gewenste resultaat leiden. Door interne instruc ties en een verbeterd controlesysteem konden de moeilijkheden, voortvloeiende uit de toepassing der voorschriften, ten dele worden opgelost. Voorts werden in het verslagjaar 29 395 extra voorschotten voor verscheidene artikelen aan de handel uitgereikt, terwijl 520 vermissingsge- vallen werden behandeld. Gedurende het verslagjaar werden door daar toe aangewezen ambtenaren in totaal ruim 67 000 inlichtingen aan detaillisten verstrekt. king, w’elke een verstrekking van brandstoffen voor in gekwartierde militairen inhield. Als bijzonderheid op het terrein der brand stoffenvoorziening moet nog worden vermeld de verstrekking van extra brandstoffen ten be hoeve van personen/gezinnen, wier woningen als gevolg van oorlogsomstandigheden geen vol doende beschutting boden tegen weer en wind. Na een uitgebreid onderzoek door de afdelingen Interne Controle en Buitendienst werden in het tijdvak van 7 Februari tot en met 18 April 1946 in totaal 1186 machtigingen, elk recht gevende op één eenheid brandstoffen, verstrekt. Voor het stookseizoen 1946/1947 werden voor hetzelfde doel 360 machtigingen voor één eenheid gas cokes uitgereikt, waarvan de verstrekking aan de daarvoor in aanmerking komende personen op 23 December 1946 een aanvang nam en aan het einde van het verslagjaar nog voortduurde. Het aantal uit te reiken bonnen voor benzine en smeerolie nam in de eerste helft van 1946 regelmatig toe. Op 1 Juni 1946 werd de distri butie van benzine en smeermiddelen opgeheven. De distributiebepalingen ten aanzien van het artikel gasolie voor Dieselmotoren in motorrij tuigen (autogasolie) werden echter gehand haafd. Met ingang van 1 Januari 1946 werd een aantal artikelen van de lijst van distributiegoe- deren afgevoerd, waardoor een belangrijke ver mindering van werkzaamheden werd verkregen. Het invoeren van een keuzebon voor margarine/ vet en suiker/jam was wederom een stap in de goede richting. Medio April werd het systeem van de behandeling der in ontvangst genomen consumentenbonnen gewijzigd, waardoor de ambtenaren, belast met het berekenen en boeken, de desbetreffende bescheiden niet meer behoef den te controleren; zulks geschiedde in het ver volg door de afdeling Controle. Een en ander had een vermindering van 17 ambtenaren ten gevolge. De ingestelde verplichting voor detail listen om de consumentenbonnen per nummer op afzonderlijke opplakvellen te plakken, gaf opnieuw een inkrimping van 11 ambtenaren. Voorts werd een nieuwe werkwijze ingevoerd ten aanzien van de verstrekking van coupures, waardoor verschillen practisch niet meer voor kwamen. De controle op de inontvangstneming van consumentenbonuen was dusdanig, dat grote hoeveelheden valse en vervalste bonnen, in het bijzonder van de artikelen suiker, tabak en textiel, konden worden ontdekt. De werkzaamheden van de groep „niet-even- redige bevoorrading” verminderden eind Sep tember 1946 belangrijk door het uitvallen van de distributie van aardappelen (1140 detail listen), waardoor wederom een bezuiniging van 11 ambtenaren kon worden bereikt. Door samenvoeging van de onderafdelingen Administratie en Bijzondere Zaken bleek het mogelijk om de bezetting nogmaals met 14 man te verminderen. Ook voor de afdeling Instellingen ontstond een vereenvoudiging van werkzaamheden als gevolg van de invoering der coupurekaarten. Mede hierdoor kon de wachttijd voor het publiek tot een minimum worden beperkt. In 1946 werden verstrekt: 380 802 460 rantsoenen voedingsmiddelen; 80100 927 industriële artikelen; 37186 420 aan instellingen. Eind April 1946 werd een speciale regeling getroffen voor het verstrekken van rantsoen- bonnen petroleum voor vacantiegangers, die voor het bereiden van hun maaltijden op het gebruik van petroleum waren aangewezen. In September vond de uitreiking plaats van petroleumkaarten voor kook- en verlichtings- doeleinden. VERSLAG VAN DE CRISIS- EN D1STRIBÜTIEDIENST. I. Proviandering vissersschepen. Petroleum. Benzine en smeerolie. Verstrekkingen t.b.v. Handel, Instellingen en Bedrijven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 336