27 berekeningen van de 16103 367 10 078 738 11 809 510 1490 026 358 340 116 187 527 882 Transporteren 9 5 878120 626 204 49 964 643 889 291 245 235903 210 583 13 387 12 477 28 406 83735 557 540 voor over schillende onregelmatigheden 15 746 966 355 816 585 394 816 39 602 250 003 1 655 792 13 200 15 208 073 41 390178 Het aantal ingekomen brieven bedroeg 38 376, waarvan 10 290 aangetekend werden ontvangen. In deze aantallen zijn niet begrepen de vóór 1 October 1946 ontvangen stukken, welke be stemd waren voor de afdelingen Schoenen en Textiel. Verzonden werden 10 966 brieven enz., waar van 5 361 stuks aangetekend. Het aantal in behandeling genomen gevallen bedroeg in totaal 135 573, waarvoor 171217 huis bezoeken nodig waren. en 25 1) lijnolie In het systeem van afrekening van het waar demateriaal werd een belangrijke vereenvoudi ging aangebracht door het gebruik van de zg. pinbord-afrekenstaten. De invoering van dit systeem vond voor de onderscheidene soorten waardemateriaal geleidelijk plaats. De vereen voudiging bestond hierin, dat het tijdrovende boeken van cijfers per artikel en per kas kon vervallen. Naast de gebruikelijke controle van de be scheiden, welke betrekking hadden op de uit gifte van waardemateriaal, werd medio Augus tus aan de afdeling toegevoegd de na-contróle Bonkaarten voedings- en genotmid delen, stamkaarten en inlegvellen. Bonkaarten KA/LA t./m. KE/LE, inclusief kaarten voor zelfverzorgers Tabaks- en versnaperin genkaarten Toeslagkaarten wegens bijzondere arbeid Rantsoenkaarten aan staande en jonge moe ders Groentekaarten Inleveringszegels zelfver zorgers Coupurekaarten Stamkaarten Inlegvellen Inleveringszegels stam kaarten en inlegvellen Verificatiezegels stam kaarten Bonnen industriële artikelen. Schoenen en rubberlaarzen Klompen Rijwielen en banden Textielpunten Babypakketbonnen Serviesgoed en keuken gerei Petroleum Vaste brandstoffen Benzine (1 en 5 1), gasolie (5 en 20 1) Smeerolie ('/2, 5 Terpentijn en op alle beslissingen en afdeling Beoordeling. Het aantal dagelijks te controleren kassen be droeg aan het einde van het verslagjaar 128. Door de groep na-contróle werden de volgende aantallen posten van Augustus t./m. December 1946 behandeld: 66 585 posten textiel, 5 022 posten schoenen, 467 posten klompen, 17 230 posten rijwielen en banden. Ten slotte volgt hieronder een beknopt over zicht van de in het jaar 1946 verstrekte rant- soenbonnen en bonkaarten, gesplitst naar voe dings- en genotmiddelen en industriële arti kelen. R antsoenbonnen V oedingsmiddelen Zeepsoorten Artikel K (schoenen) Door de interne recherche werden in totaal 2 335 rapporten opgemaakt, waarvan er 657 in handen van de Economische Dienst van de Politie werden gesteld. Op grond van feiten, welke bij onderzoeken van de interne recherche aan het licht kwamen, werden 43 ambtenaren oneervol en 27 ambte naren wegens ongeschiktheid onslagen. Interne Controle. Het onderzoek van de afdeling Interne Con trole inzake de behandeling van distributie- aangelegenheden bij de Gemeentelijke Dienst de Noodtehuizen, waarvan in het verslag het jaar 1945 sprake was, en waarbij ver- aan het licht kwamen, werd in het begin van Januari 1946 beëindigd. Vervolgens werd een aanvang gemaakt met een stelselmatige controle op de verschillende a fdelingen van de Dienst, waarvan de resultaten aan de directie werden gerapporteerd. Gedu rende 1946 zijn 104 rapporten uitgebracht. Van Februari 1946 af werden de voorraden waardemateriaal, welke de kassier- en de sub- kassiers-waardemateriaal in beheer hadden, regelmatig gecontroleerd. Gedurende het ver slagjaar zijn 109 proeessen-verbaal van voor- raadcontróle opgemaakt. VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTR1BCTIEDIENST Correspondentie. Buitendienst. Controle en Verantwoording Waardemateriaal. Recherche.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 337