28 - BEHEER EN REGELINGEN. Cokesprijzen. Teerprijzen. 1 De definitieve afrekeningsprijs van de steen- koolteer op grond van het „Nationaal Koolteer- verwerkingscontract” bedroeg over 1945 f 37,6556 per ton watervrije teer. Voor 1946 is nog slechts een voorlopige prijs van f 39,per ton bekend. Practisch staat het vast, dat de definitieve prijs hoger zal zijn. Hoeveel hoger hangt af van de oplossing, welke een belangrijke kwestie, die nog moet worden beslecht, zal krijgen. De gemiddelde opbrengst van de watergasteer bedroeg f 82,947 per ton. In 1946 werd evenmin als in vorige jaren cokes aan particulieren geleverd. De prijs, waartegen aan handelaars werd ge leverd, bedroeg sinds 1 October 1945 f 1,35 per hl voor alle soorten. Met ingang van 3 Juni werd deze prijs f 1,575 per hl i.v.m. een wijziging van de „Prijzenbe- schikking Vaste Brandstoffen 1945” per 1 Juni. is a Gaslevering. Ondanks de kolenschaarste kon gedurende het verslagjaar onafgebroken gas worden geleverd, doch de gasafgifte werd gédrukt door de rant- soeneringsvoorschriften. Voorts had het kolen gebrek tot gevolg, dat nog steeds een groot per centage watergas moest worden gemaakt, het geen leidde tot een hoog verbruik van gasolie en een betrekkelijk geringe hoeveelheid voor verkoop beschikbare cokes. Aan het eind van het jaar stagneerde de aan voer van steenkool ten gevolge van de staking der mijnwerkers in de Verenigde Staten en het optreden van strenge vorst. Weliswaar kon des ondanks de gaslevering ongehinderd doorgaan, doch de steenkoolvoorraad verminderde daar door zodanig, dat de rantsoenering, welke juist van 1 October af belangrijk ruimer was gewor den, weer moest worden verscherpt. Ook moest ten slotte de gasdruk buiten de spitsuren be langrijk worden verlaagd. Gasprijzen. De op de basisprijzen van 1939 krachtens de „Prijzenbeschikking Gas 1945” toegepaste ver hoging bedroeg van 1 November 1945 af zowel GEMEENTELIJK GASBEDRIJF VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. m3 Beheer. Het Bedrijf wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Ge meentelijk Electriciteits-Bedrijf benoemd uit de Gemeenteraad. Deze Commissie bestond tot 9 September 1946 uit de heren J. R. Bergsma, Mr. P. A. Blaisse, Dr. Ir. B. Bölger en Drs. J. Mid delburg, terwijl met ingang van 9 September als lid van deze Commissie deel uitmaakten de heren Mr. J. A. M. Borghols, P. P. J. Metscher, Dr. F. L. van Muiswinkel en Dr. E. J. Tobi. Als voorzitter fungeerde de Wethouder van Econo mische Zaken en- Kunstaangelegenheden, de heer Dr. B. van den Tempel. In verband met langdurige ziekte van de Wethouder werd in de Raadsvergadering van 16 December de heer C. P. Damme benoemd tot tijdelijk Wethouder, waardoor hij tevens tijde lijk voorzitter werd van genoemde Commissie. voor groot- als voor kleinverbruikers 2 cent per m3. Met ingang van 1 Januari 1946 werd deze ver hoging voor grootverbruikers 2,45 cent per en voor kleinverbruikers 2,5 cent per m3. Van 1 Maart af werd de verhoging voor de grootverbruikers 2,41 cent, terwijl die voor de kleinverbruikers op 2,5 cent per m8 bleef ge handhaafd. Per 1 Juli kwam hierin wederom verandering en werd de prijsverhoging op grond van de per 1 Juni gewijzigde Prijzenbeschikking voor de grootverbruikers 3,03 cent en voor de kleinver bruikers 3,5 cent per m3. M.i.v. 1 November trad de laatste wijziging in, welke op grond van de „Prijzenbeschikking Gas 1945” plaats had en werden de verhogingen on derscheidenlijk 3,21 cent en 3,5 cent per m3. Voor al deze verhogingen geldt, dat zij door de redactie van de „Prijzenbeschikking Gas 1945” en i.v.m. de tweemaandelijkse meterop- neming in verreweg de meeste gevallen pas effect kregen twee maanden na de datum van ingang. Zodoende heeft de laatstgenoemde ver hoging voor 1946 vrijwel geen uitwerking meer gehad. BIJLAGE HOOFDSTUK I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 339