27 Bovendien werden in verband hiermede 25 onderzoeken ingesteld en preventieve maatrege len genomen. Door de Burgemeester werd op voorstel van de Politie aan een twaalftal bioscoopexploitan ten een waarschuwing uitgereikt, als bedoeld in artikel 10 der Bioscoopwet (het toelaten in een bioscoopinrichting van kinderen, die voor het bijwonen van een bepaalde film niet de vereiste leeftijd hadden). Voorts werd tegen een tweetal bioscoopexploitanten rapport opgemaakt ter zake van het couperen van de hoofdfilm. De films werden in beslag genomen en ter beschik king gesteld van de Burgemeester. Arbeidswet. In 1946 zijn 1560 controles uitgevoerd betref fende de Arbeidswet en 520 processen-verbaal opgemaakt terzake van overtreding van die wet. Hotels, logementen en tapperijen. Op 31 December 1946 bedroeg het aantal hotels en logementen onderscheidenlijk 17 en 41, ter wijl 10 volkslogementen (bedrijven, waarvoor een vergunning van de Burgemeester is vereist) en 11 pensions (met toestemming om per nacht te mogen verhuren) in gebruik waren. Door vergelijking van de namen der gasten, die op de daarvoor vastgestelde formulieren moeten worden aangemeld, met die in het ge- signaleerdensysteem, alsmede door controle in hotels en logementen werden 103 gesignaleerden gearresteerd en 17 minderjarigen aangehouden, wier terugbrenging was gevraagd. Aan 7 verzoeken tot opsporing van de ver blijfplaats kon worden voldaan. Het aantal restaurants in de Gemeente be droeg bij de telling op 24 September 1946 219. Openbare zedelijkheid. Ingekomen aangiften van strafbare feiten 557. De door de secretaris-generaal van het Depar tement van Sociale Zaken d.d. 1 Oct. 1940 inge voerde „Controle geslachtsziekten” is nog steeds van kracht, maar werd na 5 Mei 1945 niet meer uitgeoefend. Bij gehouden controles in op zede lijk gebied verdachte percelen werd aan daar voor in aanmerking komende vrouwen en meis jes een briefje uitgereikt, waarbij zij werden verwezen naar het Adviesbureau voor geslachts- ziektebestrijding van het Groene Kruis, Van- Speykstraat 31. In het algemeen werd hieraan voldaan; dwangmaatregelen konden echter niet worden toegepast. De geneeskundig-inspeeteur voor de Volksgezondheid verzocht 81 maal de medewerking van de Zedenpolitie; 77 vrouwen en meisjes werden overgebracht naar het hulp- ziekenhuis aan de Bezemstraat. Terzake van overtreding van artikel 299 der Algemene Politieverordening werd 105 maal proces-verbaal opgemaakt. Er bleken minder zg. straat-prostituees te zijn dan vóór de Duitse be zetting. Ook het aantal percelen, waar deze vrouw'en wonen, was minder. Door strenge con trole vertrokken verscheidene publieke vrouwen naar elders; 13 maal werd proces-verbaal opge maakt terzake van beroving, terwijl eveneens 13 maal proces-verbaal werd opgemaakt terzake van het gelegenheid geven tot het plegen van ontucht; twee percelen werden in verband hier mede gesloten. Terzake van overtreding van artikel 18b der Algemene Politieverordening wTerden 49 proces sen-verbaal opgemaakt. Vreemdelingen. In 1946 werden bij de Vreemdelingendienst 3 954 vreemdelingen ingeschreven, 1472 afge- schreven en 93 uitgeleid. V uur wapenwet. In het verslagjaar werden terzake van over treding der Vuurwapenwet 1919 door de Politie 26 processen-verbaal opgemaakt. Verder werd in 1946 door bemiddeling van de Politie per week ongeveer een halve m3 springstoffen, munitie en vuurwapenen vernie tigd, welke waren gevonden, in beslag genomen of gedeponeerd. Brandweer. Het personeel van de Brandweer was op 1 Januari 1947 als volgt samengesteld. 1 Commandant, 1 commandeur, 2 adjunct- hoofdbrandmeesters 1ste klasse, 1 adjunct- hoofdbrandmeester 2de klasse, 10 brandmees ters, 20 onderbrandmeesters, 35 hoofdbrand- wachts, 155 brandwachts, 1 leerling kleermaker en 10 typisten. In totaal 236 personeelsleden. Aan het verslag van de Commandant zijn de volgende gegevens ontleend. Het aantal brandkranen in de openbare straat bedroeg op 31 December 6 312. Het aantal toe- gangskokers, welke in verbinding staan met open water en brandputtensysteem „Stang”, als mede dat der gepulste putten bedroeg onder scheidenlijk 56 en 34. In 1946 kwamen voor 94 schoorsteenbranden, 299 kleine binnenbranden, 6 grote binnenbran den, 14 uitslaande branden, 10 scheepsbranden en 217 buitenbranden, in totaal 640 branden. Het totaal aantal alarmeringen bedroeg 752, waarvan 83 voor geruchten van brand en 29 uit baldadigheid. Door baldadigheid is 23,1 pCt., door vuile schoorsteen 14,7 pCt., door onacht zaamheid (brandende sigaar enz., lucifers, spe len met vuur) 11,9 pCt., door gas en electriciteit onderscheidenlijk 1,7 en 7,0 pCt., door benzine en petroleum 11,3 pCt. en door het niet brandvrij plaatsen van haard of kachel 5,6 pCt. der bran-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 34