I 28 PERSONEEL. Totaal 369 f3- I 2 i T De ontvangen kolen kostten dus per 1 000 kg f 23,71 tegen f 19,852 in het vorige jaar. De ver werkte kolen kostten f 23,10s tegen f 19,73® in 1945. Algemene dienst Fabriek Distributie 286 57 26 Het korps ambtenaren bestond op 31 Decem ber 1946 uit: Voor de aangevoerde kolen werden de volgen de prijzen besteed: Van dit aantal waren er 3 geschorst en 6 in militaire dienst. De directeur, Prof. Ir. G. A. Brender a Bran dis, werd met ingang van 1 October wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd op de meest eervolle wijze van zijn functie ontheven. In zijn plaats werd benoemd Ir. E. H. Berkhuijsen, tot dusver hoofdingenieur-afdelingschef bij het Be drijf. a. STEENKOLEN. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. HOOFDSTUK II. 81 Dec. 194-5. 31 Dec. 1946. Ambtenaren. 386 421 131 125 511 150 kg. 88 417 984 Werklieden. Bleef in voorraad op 31 December 1946 5 108 000 kg. Bedragen. kg- f f f 82 343 573 BijAssurantie enz. 23,147 1.905.993,31 f 82 343 573 Franco voor den wal f Kosten van de mechanische losinrichting f 23,71 82 343 573 Het aantal werklieden bedroeg op 31 Decem ber 1946 511 tegen 552 op 31 December 1945, ver deeld als volgt: n n Factuurprijs per 1000 kg. r> r> n n n r n r n n n n n •n n n 18.050,93 28.364,72 Distribuiie-afdeeling. Vast Tijdelijk Los Reservisten 110 8 87 286 636 1118 688 12 510 220 34 148 19 1 474 997 221 000 1 112 600 322 000 27 983 920 984 254 575 846 1 679 936 47 989 020 24.558.70 3.922,75 21.417,55 6.359,50 570.871,97 20.866.18 12.841.37 39.982,48 1.197.326,05 241 22 119 4 16,65 17.75 19.25 19,75 20.40 21.20 22,30 23,80 24,95 12.737,25 i 531,30 231,79 I 4.550,59 B«: Arbeidsloon voor het lossen IJkopneming van schepen Andere onkosten Verbruikte electriciteit voor het lossen HOOFDSTUK III. Op 1 Januari 1946 was in voorraad 11182411 kg. Aangevoerd werden82 343 573 1.898.146.55 7.846,76 Fabriek. Vast Tijdelijk Los Reservisten 115 5 11 Beschikbaar voor 1946 93 525 984 kg. Verkocht werden Verbruikt werden voor: Gasdistillatie Stoomproductie Werkplaatsen 552 i) Van dit aantal waren er 8 in militaire dienst, 1 in arrest, 1 met buitengewoon verlof en 1 geschorst. f 1.952.408,96

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 340