28 GASPRODUCTIE EN GASAFLEVERING. PARTICULIERE GASVERBRUIKERS. Het aantal gasverbruikers bedroeg: 3 Voor de fabricatie van gecarbureerd water- gas werden verbruikt 4 805 024 1 gasolie voor de carburatie en 280598 hl cokes voor de genera toren. Bovendien zijn nog in gebruik 755 zg. tussen- meters met 4162 lichten. De uitgaven voor de aangevoerde gasolie heb ben bedragen: Het gemiddeld aantal lichten (meter en abon nement) per verbruiker bedroeg op 31 December 1946 9,52 tegen 9,39 op 31 December 1945. De ontvangen gasolie kostte dus per 1000 1 f 59,184 tegen f 43,58 in het vorige jaar. De verwerkte gasolie kostte f 57,694 tegen f 41,50 in 1945. GASMETERS. Het aantal gasmeters in gebruik op 31 De cember 1946 bedroeg: gewone meters72486 voorheen penningmeters 68 079 Deze aantallen zijn gespecificeerd in de hier na volgende tabel. b. GASOLIE. In dit jaar werden voor de distillatie gebruikt 87 286 636 kg steenkool. Hieruit werden gemaakt 39 441 450 m3 steenkoolgas of 451,86 m3 per 1 000 kg steenkool. Na correctie voor volumevermindering we gens gasdroging en temperatuursverschillen •kwam voor aflevering beschikbaar 38 035 067 m3. Geproduceerd werden 21 255 570 m3 watergas. Per 1000 m3 watergas werden verbruikt 226,06 1 gasolie voor de carburatie en 13,2 hl cokes voor de generatoren. De gemiddelde dichtheid van het watergas t.o. van de lucht bedroeg 0,603 en het koolzuurge- halte 4,2 pCt. Na correctie voor volumevermindering we gens gasdroging en temperatuursverschillen kwam voor aflevering beschikbaar 20101460 m3. De dichtheid t.o. van de lucht en de calorische waarde van het menggas bedroeg gemiddeld in 1946 onderscheidenlijk 0,527 en 3 996 tegen 0,518 en 3 956 in 1945. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Bleef in voorraad op 31 December 1946 166 000 m3. 58 302 527 m3. 178 400 HOOFDSTUK IV. 58 124 127 m3. zodat werd afgeleverd verdeeld als volgt: 58 124 127 m3 100,— pCt. HOOFDSTUK V. Totaal. Datum. Verschil 113 4 171 17 17 Productie watergas. 139 864 135 693 54 71 Aantal lichten. 97 114 Particulieren Gemeentegebouwen Rijswijk Voorburg Hoek van Holland Eigen verbruik Gasverlies De voorraad gas bedroeg op 31 December 1946 Gaslevering. De voorraad gas bedroeg op 1 Januari 1946 Voor aflevering kwam in 1946 beschikbaar: Steenkoolgas Watergas 139 810 135 622 4- 57 067 (4,48 pCt.) Aantal lichten. Aantal meiers. 64 64 Waaronder voor eigen gebruik. 38 035 067 20101460 Aantal lichten. 3 678 3 791 HOOFDSTUK VI. Op 1 Januari 1946 was in voorraad Aangevoerd werd 31 Dec. 1946 31 1945 384 4051. 5 144 609 4 922 420 606 594L Over abonnements- lantaarns. Aantal abonn. 4 805 024 45 926 11045 355 5 144 609 1 a f 59,051 per 1000 1 f 303.797,66 Arbeidsloon enz. 169,56 5 144 609 1 a f 59,18» per 1000 1 f 303.967,22 Productie steenkoolgas. 4- 4 188 (3,09 pCt.) Over gewone en penningmeters. Aantal meters. 1,410 3,797 -,956 -412 -453 3,087 1 331 824 1 274 757 52 245 099 m3 89,885 pCt. 819 351 2 206 716 555 791 239 620 263 047 1794 503 Beschikbaar voor 1946 5 529 0141. Verlies door brand 8 0001. Verkocht werd52 070 Verbruikt werd voor: Carburatie Dieselmotorcentrale Smeren stokerijen Garage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 341