fi 28 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 6 MwaaaBl I Rekening van het Gasbedrijf over 1946. gas- en cokesprijzen, hogere afrekeningsprijs voor koolteer). Het gasverlies is gedaald tot 3,087 pCt., voor namelijk door het dichten van lekken, het ver vangen van miswijzende meters en het vermin deren van het clandestiene verbruik. Vergeleken met de percentages van 1944 en 1945 (onderschei denlijk 5,404 pCt en 16,272 pCt.) is het verlies percentage bevredigend. De gasproductie steeg van 22 825 858 m3 in 1945 tot 58 136 527 m’ in 1946. De gemiddelde op brengst van het gas met inbegrip van het gas verlies bedroeg 10,521 cent per m3. De gemid delde opbrengst van het gas na aftrek van het gasverlies bedroeg 10,856 cent per m3. De lengte der hoofdleidingen is in 1946 met 6 862 m verminderd en bedroeg dus aan het einde van dat jaar 668 151 m. Wegens aanleg en uitbreiding is het kapitaal met rond f 684.000,— toegenomen, terw'ijl het door aflossing met rond f 774.000,is vermin derd. Ogenschijnlijk ontstaat dus geleidelijk even wicht tussen het teniet gaan der activa en het vernieuwen daarvan, doch in werkelijkheid is dit nog lang niet het geval daar de aflossing (afschrijving) en de nieuwe aanschaffing vrij wel onvergelijkbaar zijn, doordat de laatste tegen sterk verhoogde prijzen moet plaats vinden. Omtrent de rekening van het Gemeentelijk Gasbedrijf over het jaar 1946 kan het volgende worden opgemerkt. De bedrijfsrekening sluit met een nadelig sal do van f 46.986,40 (raming: nadelig saldo f 211.815.tegenover een nadelig saldo van f 3.651.696.90 over 1945. Het bedrijfsresultaat was derhalve f 3.605.000. gunstiger dan in 1945. De baten bedroegen f 5.990.000,meer, waar tegenover de lasten f 2.385.000,meer hebben bedragen. Na de rekeningen over 1944 en 1945, w’aarvan het beeld sterk werd beïnvloed door de omstan digheid, dat gedurende een deel van het jaar de gasproductie, en dus ook de gaslevering, stil stond, biedt de rekening over 1946 weer een vrij wel normaal beeld. Desondanks is zij moeilijk te vergelijken met de rekeningen van vóór 1944. Ten eerste heeft de gasomzet nog lang niet het peil bereikt van 1943 en de daaraan voorafgaande jaren, maar boven dien zijn sindsdien de lonen en de prijzen aan merkelijk gestegen. De stijging der prijzen komt zowel bij de lasten tot uitdrukking als bij de baten (hogere VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. I. Bedrijfsrekening 1946. Arti- B A T E N. LASTEN. 2.012.645,— n III. n IV. r> 265.100,— 265.196,30 n n IX. 644.065,50 n f 8.829.545,— f 8.970.804,29 f 8.923.817,89 Nadelig saldo f 211.815,— f 46.986,40 f 5.975.500,— f 6.114.421,07 1.958.635,04 Totaal der baten Totaal der lasten 110.000,— 165.700,— f 8.829.545,— „9.041.360,— f 8.923.817,89 8.970.804,29 III. IV. V. VI. Vil. I. II. Begroot bedrag. W erkellfk bedrag. Opbrengst van gas Opbrengst van neven producten Opbrengsten uit de dis tributie Rente van kasgeld, dis conto enz Bijzondere inkomsten Begroot bedrag Werkelijk bedrag. 655.000,— 1.255,— I. II. De administrateur, LAFORÊT. kei i f 9.041.360,— X Arti- kei. I 2.853.600,— L 297.000,— 779.390,— 20.000,— Fabricatiekoeten 3.566.815,—f 3.553.157,53 Kosten van verwerking en aflevering van nevenproducten Distributiekosten Onderhoudskosten J Algemene onkosten Renten Afschrijvingen VIII. I Oninbare posten I Uitkeringen aan de Gemeente Onvoorzien 71.535,43 165 590,36 592.600,—592.502,87 2.853.505,83 296.631,77 773.815,— 20.000,— Gezien: De directeur, E. H. BERKHUIJSEN. 573.900,— 573.927,57 2.400,—11.637,91

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 344