28 Gemeentelijke dienst voor de zelfbescherming tegen luchtgevaar in liquidatie. De liquidatiewerkzaamheden werden voortge zet. Ten laste van de Gemeentebegroting werd aan salarissen betaald f 3.337,35; de verder nog te betalen of te ontvangen posten werden recht streeks ten laste van de Gemeenterekening ge bracht. Aan het einde van het verslagjaar wer den de liquidatiewerkzaamheden beëindigd. Haagse Vrijwillige Brigade tot Bedding van Drenkelingen. Het werk der Brigade kwam in het verslagjaar weer enigermate op gang. Op 6 Juli werd de „Tom”-loods aan het strand ge opend. Op diezelfde datum werd door een der leden een man uit zee gered. In Augustus redde de Brigade eveneens een man uit zee en een der leden wist in October een jongetje het leven te redden, dat in het water langs de Troelstrakade was geraakt. Onder de jongeren bleek een gebrek aan be langstelling voor het reddend zwemmen te be staan; gehoopt wordt, dat het weer ter hand genomen strandwerk daarin verbetering zal brengen en groter aanmelding van jonge men sen, die zich aan het werk willen wijden, tot gevolg zal hebben. Het ledental bedroeg op 31 December 1946 243, waarvan 156 mannelijke leden en 87 vrouwelijke. Daar alle diploma’s inmiddels vervallen zijn, bezat niemand meer een geldig bewqs van vaar digheid. Noord- en Zuidhollandse Redding-Maatschap pij. De motorreddingsboot „Arthur” sleepte op 26 Juli de Scheveningen 155, welke haar roer verloren had en gevonden werd benoorden Sche veningen, met 3 man aan boord, behouden bin nen. Op 18 September werd door de „Arthur” een sloep van de zeevaartschool binnengehaald, welke zich met 7 leerlingen en een bootsman voor roeioefeningen op zee bevond en ten gevolge van sterke wind steeds verder afdreef. Aan gegevens verstrekt door de afdeling ’s-Gravenhage van de Nederlandse M idder nacht- zendingsvereniging en de daarmede nauw sa menwerkende vereniging „De Opstanding en het Leven” is het volgende ontleend. In het Doorgangshuis, Laurens-Realstraat 8, waren 23 verpleegden opgenomen met in totaal 3 614 verpleegdagen. Bij het Consultatiebureau werden 145 zaken betreffende onderzoek naar het vaderschap aan gebracht; 14 maal werd een procedure bij de Rechtbank aanhangig gemaakt; 10 schikkingen w'erden getroffen en door bemiddeling van het Bureau werd ten behoeve van natuurlijke kin deren in totaal f 10.562,02 uitgekeerd; in 11 ge- gevallen wrerd een huwelijk tot stand gebracht. Door de sociale werksters werden 213 ongehuwde moeders bezocht. In 29 gevallen werd bemidde ling verleend ten einde ongehuwde moeders aan werk te helpen. Het werk in de ziekenhuizen betrof 113 vrouwen en meisjes, die door de daarvoor aangewezen sociale werksters werden bezocht. Sommigen konden ter reclassering in de maatschappij wordep voortgeholpen. den ontstaan. De totale schade door brand ver oorzaakt, werd geschat op f 398.258,—. Vermelding verdienen de zware buitenbran- den aan de Slachthuiskade bij het woonwagen kamp en op het terrein van de gasfabriek aan het Trekvlietplein alsmede een zware binnen brand in cabaret en dancing „Palermo” aan het Gevers-Deynootplein en de zware uitslaande branden in het Parkhotel aan de Parkweg 13, in het Lunapark op het Malieveld en in een dubbel w’oonhuis aan de Nachtegaallaan 2. Bij de plaats gehad hebbende branden zijn 4 personen om het leven gekomen en 13 gew’ond. Voor het opruimen van verkeersbelemmerin- gen is 103 malen uitgerukt; voor andere hulp verleningen 225 malen. Buiten de Gemeente werd tweemaal hulp ver leend, beide keren te Wassenaar. Uit Monster werd eenmaal assistentie ingeroepen voor be strijding van een in het duinterrein woedende brand; bij aankomst bleek echter geen hulp meer nodig te zijn. Eenmaal werd uitgerukt naar Benthuizen, maar bij aankomst bleek, dat loos alarm was gegeven. Controle op de inrichtingen voor publieke vermakelijkheid had op ongeregelde tijden plaats. In bioscopen, verenigingsgebomven en schouwburgen werd bij voorstellingen toezicht gehouden. Overeenkomsten voor regelmatige inspectie van brandblusmiddelen bestonden met: het Rijk voor 50 gebouwen, particulieren voor 54 gebou wen. De Gemeente had voor 80 gebouwen de brandveiligheidsmaatregelen aan de Brand weer opgedragen. De alarmkiosken waren, op een zestal na, alle defect doordat vele toestellen en onderdelen uit de kiosken waren gestolen; wegens gebrek aan materiaal konden de nodige herstelwerkzaam heden niet geschieden. Meldingen en nadere be richtgevingen moesten dientengevolge groten deels over particuliere telefoonlijnen geschieden. Van de nog aanwezige motorspuiten van de voormalige luchtbeschermingsdienst werden 16 stuks gerevideerd en geleverd aan onderscheiden kleine gemeenten of aan de Rijksinspectie van het Brandweerwezen. Luchtbescherming. Redding van drenkelingen. Middernachtzending.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 35