29 van 2 Met ingang van 16 Mei 1946 werden de elec- triciteitsrantsoenen, met uitzondering van die voor kookdoeleinden, enigszins verruimd. Het aantal op het net aangesloten installaties steeg van 124 233 op 31 December 1945 tot 142 780 op 31 December 1946. De samenwerking van de zes Zuidhollandse productiebedrijven in de N.V. Electriciteitsbe- drijf Zuid-Holland verliep volgens de vastge stelde richtlijnen. Nadat op 28 September 1945 door de aandeel houdersvergadering de rekening over het eerste boekjaar, lopende van 1 Juli 194231 December 1943 was vastgesteld, werd in de vergadering van 14 Juni 1946 ook de rekening over het tweede boekjaar, d.i. van 1 Januari 194431 December 1944, goedgekeurd. Vaststelling van de rekening over 1945 vond nog niet plaats. 4 000 kW; 14.000 16 000 20 000 bied van de N.V. Elect riciteitsbedrijf Zuid-Hol land werden betrokken, staat een levering door de Haagse centrale aan genoemde N.V. van 78 305 870 kWh. Ten gevolge van het feit, dat tijdens de oorlog belangrijke revisiewerkzaamheden niet konden worden uitgevoerd, zullen vooral doordat uit breiding van het vermogen gedurende de oor logsjaren evenmin kon plaats vinden, terwijl anderzijds een aanmerkelijke stijging van de vraag naar electrische energie in de komende jaren moet worden verwacht, belangrijke ver- nieuwingswerkzaamheden niet achterwege kun nen blijven. Inrichtingen, die in normale tijd wegens veroudering voor buitenbedrijfstelling in aanmerking zouden komen, dienen thans on verwijld in bedrijfsvaardige toestand te worden gebracht. Er dient rekening mede te worden gehouden, dat bij het opheffen van de rantsoe- neringsmaatregelen een zeer sterke stijging van het verbruik zal plaats vinden. Tekenend is in dit verband, dat niettegenstaande de rantsoe nering het stroomverbruik in Nederland over 1946 113 pCt. van het verbruik in 1938 heeft bedragen. Het onderstation aan de Van-Diepenburch- straat, waarvan de bouw tijdens de oorlogs jaren wTerd begonnen, kon op 13 Juni 1946 in bedrijf worden genomen’. Bij besluit van de Gemeenteraad van 2 De cember 1946 werd een bedrag van f 2.100.000, ter beschikking gesteld voor de bouw van een nieuwe schakelinrichting voor de centrale, als mede een bedrag van f 334.000,voor de stich ting van een nieuw gebouw, waarin de meter- afdeling en het laboratorium, welke afdelingen met groot ruimtegebrek te kampen hebben, zul len worden ondergebracht. 1®® In de machinezalen zijn aanwezig: 1 Turbodynamo 2 Turbodynamo’s 1 Turbodynamo 2 Turbodynamo’s Ten behoeve van de gelijkstroomlevering zijn aanwezig: 1 draaistroom-gelijkstroom-omzetter 720 kW; 1 1200 3 éénanker draaistroom-gelijkstroom-omzetters a 2 000 kW. Op 9 Augustus werd door het Rijkskolen- bureau een regeling vastgesteld voor ruimte verwarming door middel van gas en electrici- teit. Ingaande 1 October werden de electriciteits- rantsoenen voor kookdoeleinden, verlichting en ander huishoudelijk verbruik aanmerkelijk ver hoogd, terwijl voor de industrie een nieuwe ver eenvoudigde regeling werd getroffen, welke eveneens een belangrijke verhoging van de tot dusver geldende rantsoenen betekende. Het verbod van electriciteitsverbruik voor liften werd op 16 Mei en voor roltrappen op 1 October opgeheven. Van 1 November 1946 af werd de mogelijkheid geopend voor toekenning van extra rantsoenen voor zieken en bij bevallingen. Het verbod van verbruik van electrische energie voor lichtreclame of étalageverlichting bleef dit jaar gehandhaafd. De gevolgen van de staking in de Amerikaan se kolenmijnen op het einde van het jaar waren voor de kolenvoorziening van ons land van die aard, dat onverwijld maatregelen tot beperking van het electriciteitsverbruik dienden te worden genomen. Met ingang van 10 December moesten voor de industrie en andere grootverbruikers de rantsoenen worden gebracht op 80 pCt. van het vastgestelde of te schatten verbruik gedurende de maand November 1946, hetgeen dus, berekend over de volle maand December, neerkomt op 87 pCt van het November-verbruik. Voorts moest de straatverlichting met ten minste 20 pCt. worden ingekrompen en werd op het publiek een dringend beroep gedaan om op huishoudelijk verbruik van electriciteit ten minste 20 pCt. te besparen. J. - VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDKIJF. Machines en ketels. Rantsoenering. Installaties. Samenwerking in de N.V. Electriciteitsbedrijl Zuid-Holland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 350