29 18 722 de wachtcommandant 3 415 84 en 3 In 1946 werden verbruikt 55 517 580 kg steen kolen. 2 254 16 831 1891 Bedrijf. Het verbruik van gelijkstroom heeft bedragen 8 122 142 kWh tegen 2 315 999 eenheden in het vorige jaar of in geld f 373.739,87, omzetbelas ting inbegrepen, tegen f 182.011,95 in het jaar 1945. Het verbruik van draaistroom is gestegen van 40 086 400 kWh tot 116 916 180 kWh. De opbrengst steeg van f 3.714.452,83, omzetbelasting inbegre pen, tot f 10.348.712,64. Met de eigen productiemiddelen werden opge wekt 84 977 100 kWh. De hoogste gemiddelde 5-minuten-belasting (niet inbegrepen eigen bedrijf) van de eigen productiemiddelen bedroeg 50850 kW en trad op in de maand December 1946. De totale hoogste gemiddelde 5-minuten-belas ting van het debiet bedroeg 45 320 kW. Dit maximum trad op in de maand December 1946. De 8 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wilcox), voorzien van automatische stookinrich ting en kunstmatige trek, met opgebouwde eco nomiser, met een stoomproductie van 12 000 tot 15 000 kg per uur per ketel, welke in ketelhuis II waren opgesteld, werden in de loop van het jaar verkocht. Op 31 December 1946 waren aanwezig ten be hoeve van: de openbare verlichting: aan masten, overspannin gen, lantaarnpalen, muur- armen enz. 17 561 gloeilampen 1161 kwikdamp- lampen Het aantal lichtpunten bedroeg waarvan met 2 lampen Totaal aantal lampen Kabelnet. In het kabelnet werden 7 transformatorsta- tions bijgeplaatst, terwijl 4 transformator- stations werden weggenomen, waaronder 2 tijde lijke stations. De isolatietoestand van het net was goed. Be langrijke storingen zijn niet opgetreden. Op 14 Februari 1946 werd een hoogspanningskabel aan de Boulevard beschadigd bij het opblazen van een betonnen muur, waardoor het Palace Hotel overdag ca 2 uur geen stroom ontving. Voorts kwamen nog enkele laagspanningsstoringen voor. In ketelhuis I zijn thans opgesteld: 2 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wil cox) met een stoomproductie van 50 COO tot 65 000 kg stoom per uur per ketel, voorzien van een „Lopulco”-vuurhaard voor het stoken met poederkool en van inrichtingen voor kunst matige trek en aan voer van warme lucht; 2 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wil cox) met een stoomproductie van 75 000 tot 100 (WO kg stoom per uur per ketel, voorzien van een „Bailey”-vuurhaard voor het stoken met poederkool en van inrichtingen voor kunstmatige trek en aanvoer van warme lucht. In ketelhuis III zijn aanwezig: 4 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wil cox) met een stoomproductie van 22 000 tot 27 COO kg per uur per ketel, voorzien van in richtingen voor automatisch stoken, kunst matige trek en aanvoer van warme lucht on der de roosters; 2 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wil cox) met een stoomproductie van 22 000 tot 27 000 kg per uur per ketel, voorzien van een vuurhaard voor stoken met poederkool en van inrichtingen voor kunstmatige trek. Het in- en uitschakelen geschiedt geheel auto matisch, nl.; 17 691 lampen door 9 astronomisch verstelbare schakelautomaten, welke aan de politie- bureaux zijn aangebracht. (Bij het niet functionneren dezer schakelautomaten kan van de politiebureaux uit de verlich ting met handbediening worden in- en uitgeschakeld. Ter controle hiervan zijn waarschuwingslichten in de politiebu reaux bij de wachtcommandant ge plaatst.) 140 lampen door 10 schakelkasten; afzonderlijke klokjes in palen enz.; afzonderlijke klokjes in zuilen enz.; de gemeente Monster; op meter (verkeersapparaat stoplichtbakken bij bruggen). 21586 lampen totaal. Het aantal lichtpunten verminderde met 66 stuks. de openbare dienst: 2 403 gloeilampen in verkeerszuilen, -pijlen, alarmcellen, urinoirs enz. derden: 461 gloeilampen in tijdklokken, telefooncel len, abonnementen enz. 21 586 lampen totaal. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. 99 99 f 99 99 99 99 Brandstoffen. Openbare verlichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 351