29 j 5 De lasten, eveneens buiten de kos ten van de Openbare Verlichting en van de Openbare Dienst, zijn geste gen met f 1.655.100, Met enige vreugde kan worden vastgesteld, dat de slechte financiële resultaten over het jaar 1945, waarin een nadelig saldo van f 3.027.645,14 werd geboekt, door het batig saldo over het boekjaar 1946 worden overtroffen. De netto winst bedraagt nl. f 3.320.163,86. Ook in vergelijking met de jaren 1943 en 1944 mag het laatst afgesloten boekjaar als betrek kelijk gunstig worden beschouwd. In genoemde jaren bleven de voordelige saldi van onderschei denlijk f 2.004.800,en f 656.700,ver beneden het thans bereikte resultaat. Stemt derhalve de winst over het in beschou wing genomen jaar tot een gematigd optimisme, de winstsaldi, zoals het G.E.B. die in de jaren, voorafgaande aan de 2de wereldoorlog boekte, werden nog lang niet bereikt. Worden de uitkomsten op de afzonderlijke artikelen der bedrijfsrekening 1946 aan een ver gelijking met de overeenkomstige bedragen over 1945 onderworpen, dan blijkt het volgende. De baten zijn, zonder de overige kosten van de Openbare Verlichting en van de Openbare Dienst, gestegen met f 8.002.900,—, en wel: VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. TECHNISCH OVERZICHT. ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Omschrijving. Installatie. 15 090 15 090 Art. Totaal 148 774 146 311 Omschrijving. 1945. 1946. kWh kWh 53 514 575 143 735 968 8 122 142 1.094.400,— 195.600,— f 2.367.500,— Lager waren: 445.900,— f 46.500,— 94.900,— 1 740 500 78 305 871 124.000,— 1.100,— 1915. 1946. 712.400,— In de Electriciteitsfabriek werden opgewekt Fabrieksverbruik tijdens opwekking B. Bedrijf. Ingekocht van de N.V. Electriei- teitsbedrijf Zuid-Holland Af geleverd: tramstroom openbare verlichting en openbare dienst gemeente Voorburg lichttarief krachttarief vastrechttarief nachtstroomtarief eigen verbruik (kantoren en maga zijnen) netverliezen Totaal fabrieksverbruik Omzetverliezen H.T.M. Afgeleverd aan de N.V. Electrici- teitebedrijf Zuid-Holland Aangesteld waren op 31 December Ambtenaren Werklieden Transformatoren zuilen huisstations transformatoren Meters (geplaatst): voor lichttarief krachttarief dubbel tarief munttarief Kabelnet (in meters): hoogspanningsvoedingskabels hoogspanningsverdeelkabels laagspanningsverdeelkabels laagspanningsspanleiding in Loosduinen Twrbo-generatoren: aantal vermogen in kW 165 563 10 946 613 607 526 1 969 000 12 048 301 18 632 906 4016314 2 812 353 2 037 300 296 800 18 13 472 I 1 046 040 343 736 112 773 3 184 1 200 29 154 543 496 6 88 000 226 340 I 860 4 626 830 3 888 600 27 258 837 48 482 985 22 400 809 10 258 119 84 977 100 6 671 229 270 312“ 18 427 334 7 479 712 883 897 6 88 000 10 10 636 531 488 1 Januari I 1946. 1 Jaruari 1947. A. Ketels: aantal verwarmend oppervlak (in m2) 691011 1.655.100,— f 6.347.800,— VI. Bijzondere inkomsten met 135 285 2 311 1 329 9 849 2) 227 339 740 3) Art. VI. Algemene onkosten Art. VII. Renten Art. VIII. Afschrijvingen Art. IX. Oninbare posten Art. X. Uitkeringen aan de Ge meente Art. I. Kosten van stroomopwek king en aan koop stroom f 1.077.500,— Art. II. Pistributie- kosten Art. V. Onderhouds kosten 11.200,— 113,400,— f 8.002.900,— Hoger waren: 1) Waarvan 40 946 in huurinstallaties. 2) 1140 in gewone installaties. 3) In bedrijf. 2 313 999 248 130 250 090 276 810 275 979 685 013 I. Opbrengst uit stroomlevering met f 6.826.000,— II. Opbrengsten uit de distributie met 1.052.300, V. Rente v. kasgeld, disconto enz. met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 353