1 29 IV. VI. Hieraan moet nog worden toegevoegd, dat het bedrag van de post a. Ambtenaren, als onder deel van Art. VI der lasten „Algemene onkos ten”, in tegenstelling met vorige jaren, ten laste is gebracht van de Artikelen I en II der lasten. Dit is de reden, dat Art. VI rond f 445.000,— minder vergde dan in 1945 het geval was. Met betrekking tot de opbrengst per kWh kan het volgende worden opgemerkt. De gemiddelde opbrengst per eenheid heeft bedragen: De kapitaalrekening werd wegens lenings- gelden verhoogd met f 277.800,en wegens af lossing verlaagd met f 1.395.200, VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. 1945 9,19 8,58 1945 16,42 1945 1945 4,53 I. Bedrijfsrekening 1946. (Gewone dienst.) LASTEN. BATEN. Art. Art. I. I. f 9.547 300,— f 10.722.452,51 II. 1.623.812,01 875.000,— de III. 479.980,— 479.974,35 IV. 479.974.35 479.980,— 16.800,— 16.751,12 716.707,— XL f 11.162.830,— f 13264.807,51 f 9.944.643,65 f 9.959.116,— f 3.320.163,86 Voordelig verschil 6 Werkelijk bedra<. Begroot bedrag. 5.000,— 238.750,— L Kosten van stroom opwekking en aan koop van stroom Distributiekosten. Overige kosten der Openb eleetrisehe verlichting Overige kosten v. d. Openb. Dienst Onderhoudskosten Algemene onkosten. Renten Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeringen aan de Gemeente Onvoorzien Begroot bedrag. f 13.264.807,51 9.944.643,65 Werkelijk bedrag. 21.433,38 400.384,14 De administrateur, J. BEEK. Gezien: De directeur, M. S. H. TROOSTER. f 3.130 100,— 1.731 900.— f 3.130.058,82 1.731.857,77 16 800,— 518300,— 1.645 226,— 392.210.— 1.296.000,— 23.600,— 725.000,— Memorie -H 16 751,12 518 262,77 1.645 191,44 392.115,92 1.290.200,— 23.524,46 V. VI. VII. VIII. IX. X. II. III. Opbrengst uit stroom-? leveringI Opbrengsten uit de distributie Baten wegens overige kosten der Openbare electri- sche verlichting Vergoeding door de Gemeente van de overige kosten v.d. Openb. Dienst Rente van kasgeld, disconto enz. Bijzondere inkomsten 4,60 ct. tegen 7,86 ct. in 1945 8,85 9,27 voor gelijkstroom draaistroom gelijk- en draai stroom samen stroom volgens lieht- tarief en grootver- bruikerecontract 16,45 stroom volgens dub- beltarief en groot- verbruikerscontract (kracht)4,53 4,91 Totaal der baten lasten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 354