-1 I -il -F -0 1 11 i_2_ 1 0ÏM g°srf a^^ï-2 a cö’f? -ft s- - p - y - 4 CÖ R iMif I 1 212-5 §0 L F - p 5 s van 29 o Bij de afdeling Vrij Patronaat, waarvoor een afzonderlijke sociale werkster is aangewezen, waren 128 kinderen (55 jongens en 73 meisjes) onder toezicht. Dit betreft „randgevallen”, kin deren, waarmede Voogdijraad en/of Kinder rechter nog niet in aanraking zijn geweest. Over 4 veroordeelden (reclassering) werd toezicht uitgeoefend. Aan Rechtbanken werden 16, aan de Voogdijraad 55 voorlichtingsrapporten uit gebracht. T.a.v. de betrouwbaarheid van adres sen werden 26 informaties verstrekt. en o a> -X C 2 Q JD a> 3? 7 1 i L I i s Het aantal vergunningen ingevolge de Drank wet bedroeg op 31 December 1946 480, het maxi mum aantal, vastgesteld bij Kon. Besluit van 24 December 1930, vermeerderd met 3 vergun ningen, verleend ingevolge artikel 8, eerste lid, dier wet. Het vergunningsrecht bleef bepaald op f 12,50 van iedere f 50,huurwaarde. De totale opbrengst van het vergunningsrecht krachtens de Drankwet bedroeg over het ver- gunningsjaar, geëindigd op 30 April 1946 f 92.882,50, waarin aan hotel-vergunningsrecht f 617,50 is begrepen. De opbrengst van het verlofsrecht over het verlofsjaar, geëindigd op dezelfde datum, was f 11.193,75. élp lp g> -o De staat hiernaast bevat de opgaven, bedoeld in de artikelen 35 en 51 der Drankwet. Haags Centraal Drankweercomité. Aan het jaarverslag van het Comité is het volgende ont leend. Het aantal leden der aangesloten organisaties was op 1 Januari 1946 1 627 en op 1 Januari 1947 1 603. In het laatste cijfer zijn de ledentallen van twee in het stadsdeel Scheveningen gevestigde organisaties begrepen; in het eerste cijfer niet. Worden deze ledentallen buiten beschouwing gelaten dan is voor 1946 een achteruitgang van 88 leden te vermelden. Vooral de jeugdorganisa ties zijn in betekenis gedaald, hetgeen het Comité met grote zorg vervult. De onder het N.S.B.-Gemeentebestuur geno men maatregel tot intrekking van het Gemeen- tesubsidie werd niet ongedaan gemaakt, ondanks herhaalde vertogen om wederom toekenning van subsidie te verkrijgen. Door gebrek aan financiën werd het werk het Comité in aanzienlijke mate geremd. De anti-alcohollessen aan de Haagse school jeugd konden niet hervat worden wegens brand- stoffennood. De zg. droge wijken, in 1942 afgeschaft, wer den ook dit jaar niet hersteld. Op bescheiden wijze werd wederom een Blauwe Week-actie gevoerd. Verspreid werden - 8 s -F -II ZM -b 'S IT!* {J U9A0JJ9A GO •y nsAopoA CO DI •g ubaopiga ue^oirpSui cd <dj 8 •g U9A0JJ9A r- 8 'V U9A0{I9A c5 ‘ol ‘PIT 01SI ‘9 V8 ©SioaqSui 8 ■9 "piB e3iOAa3ut 8 CO rH CT> •ueSuiuunSiOActex 00 CD uD io •a9SuUlUna.l0AS4I0^QI3O8 co 1O D3 •u93urunn3j9A ©SipogoA •uö3uiuuiiSi9a 9.i9puozftq co •u93unran3i9Aj9'}or[ $2 io (g^q99is3aiaunSj9A 9piBB39q 9161—5>6l j«Bf83uiuun3j9A ;9q ui i©q uba 3Bip9g 5 o S t— "U jd -Q iq "fü .2 in in c 0) in en c 0) “O c 0) o "O a> -D <o CL O CD S 5» g I wr? CD Dl GO O CO uO o Dl iD 5 •U9Suiaun3j9AQ(tïS •u93uiuun3j9AdBi •ueSinaunSjeA eSrpenoA •8S-8T treannoToq 9p itba jbbioj, U U93UlUUnSl9AI9(|0H •u93umunS.iPA ojapuozfig ■U93uïUUn3J9A94T91Ql0US •U92uiunn3j9A^fi[g Dl r— Cl DJ ’co’ Dl ”cV Dl CO 8 o Cl I di I I I Drankwet. ■g neAoïJSA nen«Ai9A o? •y U9A0{J9A n9gBAJ9A ©D K n OC ca rf x 2 a c •pn 9181‘8 ^JB 8U9^q9BJ5j piI99].I9A ‘UOgUIUUngjOA •uinunxBui aoq .iooa epu9H9i99tn<U93ninun3j9A •u93aiuunSj9A eiopnozftq •n93umunS.ï9A|9ioq •uinaiixpui i9q jooa 9pU9]|0q99UI ‘UöSuiUUUÜJBA ■ptI9?Sl‘i9 “).tB I V J*»9l saejqoBJX I t> J9i)9| ■pn «Po ‘8 ‘VB Sn9ltpBJ3[ ■pn «l8I *8 4>B SU9}q9BJlf •uinuiixBin pu9p]9S 19q UBA 8(19.13 9p U9liaiq •ue3niuun3.i9Ai95oq V U9A0pI9A o {biubb uinunxBui puepie9 9J61 !©K l do w •-*5 2 CD "SS Drankbestrijding. - 5 A I - qO P-QS 2 c O i •y U9A0IJ9A U91{2[OJ!|9§UI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 36