30 be- 2 Tot executie van onderpanden werd in 1946 niet overgegaan. Ter zake van vroegere tekorten werd nog ontvangen een bedrag van f 35, De rentevoet voor de 4 in 1946 gesloten lenin gen bedroeg 4 pCt. Bij de 47 in 1946 voortgezette leningen werd de rentevoet voor 1 lening be paald op 3’/2 pCt., voor 2 leningen op 3% pCt., voor 39 leningen op 4 pCt. en voor 5 leningen op 4% pCt. Van 23 leningen tot een totaal bedrag van f 179.260,werd de rentevoet verlaagd. Voor de van 4 pCt. afwijkende rentepercentages bestonden bijzondere redenen. Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd ontvangen een bedrag van f 78,70. c. 2 aanvragen (totaal f 5.400,om een nieu we lening; ook deze aanvragen werden tot het aangevraagde bedrag toegestaan en aangeno men. Voor sluiting kwamen in aanmerking de 4 in dit jaar aangenomen posten, welke alle tot stand kwamen. Naar de grootte laten de gesloten leningen zich verdelen als volgt: Het totaal der 280 (v.j. 279) uitstaande hypo theken bedroeg op 31 December 1946 rond f 3.517.500,— (v.j. f 3.585.000,—). dekking van dit verlies moet de reserve van het Fonds worden aangesproken. De reserve van de Hypotheekbank vermeer derde door bijschrijving van de rente van het reservefonds tot rond f 1.275.500,De reserve van het Rijkshypothekenfonds bedraagt, na af boeking van het saldo verlies en na bijschrij ving van de rente van het reservefonds, rond f 185.200,—. De in 1946 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal f 83.950,waarvan f 4.690,wegens algehele aflossing van 3 leningen en f 15.420, wegens tussentijdse gedeeltelijke aflossing. Kapitaal werd in 1946 bjj de Gemeente niet opgenomen. Op het kapitaal werd afgelost een bedrag van f 77.150, Op het disagio en de leningskosten werd een bedrag van f 9.600,afgeschreven. Dit is onge veer 2l/2 pCt. van het oorspronkelijke bedrag. Na deze afschrijving leverde de exploitatie een overschot op van f 270,01. Dit bedrag is gereser veerd voor afschrijving van vermoedelijk niet inbare rente of mogelijke andere verliezen. Op het einde van het jaar bestond het perso neel in vaste dienst uit: 1 administrateur C, 1 boekhouder C en 1 inspecteur A. Aan de com mies, aan wie op zijn verzoek met ingang van 1 Augustus 1945 voor één jaar buitengewoon verlof was toegestaan, werd met ingang van 1 Augustus 1946 eervol ontslag verleend, met ge lijktijdige benoeming in dezelfde rang ter Ge meentesecretarie. In de door dit ontslag ont stane vacature werd voorlopig niet voorzien. Met de leiding van het Bedrijf bleef belast de referendaris, chef der afdeling Financiën der Gemeentesecretarie en bij diens afwezigheid het tegenwoordige hoofd van het Bureau Gemeente belastingen. «f ■J I In de loop van het jaar werden 51 aanvragen tot een gezamenlijk bedrag van f 712.190,in behandeling genomen, nl.: a. 47 aanvragen (totaal f 695.790,om voort zetting van bestaande leningen ’(wegens afloop van de leningstermijn), welke alle tot het aan gevraagde bedrag werden toegestaan; b. 2 overnemingsaanvragen (totaal f 11.000, welke beide tot het aangevraagde bedrag wer den toegestaan en aangenomen; Tot benoeming van schatters werd in dit ver slagjaar nog niet overgegaan. In voorkomende gevallen werd evenals in vorige jaren gebruik gemaakt van de diensten van de des kundigen W. Biever en C. Bevelander. Intussen zijn beiden bij Raadsbesluit van 3 Februari 1947, Corr.no. 174968, afd. F. voor de tijd van twee jaren benoemd tot deskundigen voor het verrichten van de schatting van de waarde en het onderzoek betreffende de staat van het onderhoud van het onderpand ten be hoeve van de Gemeentelijke Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypotheken fonds. Hierna volgen de gebruikelijke gegevens treffende de drie instellingen afzonderlijk. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. i Vergoeding Executies. Rente. Aflossingen. voor vervroegde aflossing. Kapitaal. Rekening. - -r- - -■ beneden f 5.000,2 leningen, te zemen f 5.400, van f 5.000,— tot f 10.000,— 2 f 11.000,— Totaal 4 leningen, te zamen f 16.400, ■agaat’ L Personeel. Aanvraging en afsluiting van leningen. Schatters. f GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 361