30 30 ’s-Gravenhage, Juli 1947. t 4 5 Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd ontvangen een bedrag van f 40, De directeur, W. F. WIJTHOFF. De in 1946 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal f 131.160,waarvan f 98.160,wegens algehele aflossing van 6 leningen en f 8.000, wegens tussentijdse gedeeltelijke aflossing. Met de baten van het reservefonds ten be drage van f 1.417,71 en na afschrijving van het verlies ad f 24.633,55, bedraagt de reserve op 31 December 1946 f 185.210,95. Tot executie van onderpanden werd in 1946 niet overgegaan. Ter zake van vroegere tekorten werd nog ont vangen een bedrag van f 463,32. Op het disagio en de leningskosten werd een bedrag van f 14.900,afgeschreven. Dit is on geveer 2'/2 pCt. van het oorspronkelijke bedrag. Na deze afschrijving leverde de exploitatie een verlies op van f 24.633,55, hetwelk uit de reserve moet worden gedekt. Kapitaal werd in 1946 bü de Gemeente niet, opgenomen. Op het kapitaal werd afgelost een bedrag van f 130.060, VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Reserve. BEDRAG B E D R A G Art. LASTEN. BATEN. der werkelijke inkomst. f f f f f f 119.008,48 IV. f 15,26 100,— 100,— 15.26 n VI. f a. van f 18.803,95 panden XI. 777,61 2.400,— n f Totaal der baten f Batig saldo Nadelig saldo n n n 175.465,— f f 177.865, f 175.465,— f 165.585,23 Rekening van kapitaalsinkomsten BEDRAG BEDRAG Art. UITGAVEN. INKOMSTEN. Art. f f f f f f 16.400,— 83.950,— n n 77.150,— n 9.600,— n T) V. 93.550,— f Totaal der uitgaven 329.600,— f 329.600,— f 329.600,— f 93.550,— Gezien 4 n n n Vergoeding voor vervroegde aflossing. n n n n GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. Rekening van baten en lasten over 1946. V. VI. VII. VIII. n n Memorie. Memorie. 175.465,— 2.400,— 16.300,— 1.750,— 100,— 1.000,— 150,— 865 der gewijzigde begroting. Memorie. Memorie. 16.300,— 1.750,— 1.494,94 13.476,83 der werkelijke inkomst. 14.971,77 1.914,62 I. II. III. Memorie. Memorie. n n f Memorie. Memorie. n n n van het werkelijk uitgegevens. De directeur, W. F. WIJTHOFF. der oorspronkelijke begroting. 100.000,— Memorie. 220.000,— 9.600,— Memorie. 100.000,— Memorie. B 220.000,— 20,— 78,70 470JJ6 VII. VIII. IX. X. I. II. III. IV. IV. V. 148.300,— 7.000,— j Memorie. 148.300,- I 7.000,— I Memorie. 9.600,— Memorie. 138.864,94 5.997.09 1.837,52 130.650,— Memorie. 100.000,— Memorie. 229.600,— Memorie. De administrateur, W. D. BOLL. 100.000,— Memorie. 229.600,— Memorie. 34.853,06 9.600,— 126.130,— Memor.e. 4.000,— 8.804,10 42,20 25,20 I. II. III. IV. I. II. 37.515,— 9.600,— Memorie. 1.840.— 280,— 175.465,— 37.515,— 9.600,— Memorie. Memorie. Memorie. 177.865,— 100,- 1.000,— 150,— 865,— I Vergoeding voor het door de Hypotheekbank gevoerde beheer enz.: het Noodhypothekenfonds b. van het Rijkshypothekepfonds I tatie hunner i Diverse baten Afschrijving op disagio en leningskosten Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren Totaal der lasten Gesloten hypotheken Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Aflossing van kapitaal Overboeking naar nieuwe dienst Hypotheekrente Rente in rekening-courant III. Rente uit anderen hoofde Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing I Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers I der oorspronkelijke begroting. drage in de kosten van beheer h. belastingen enz en -uitgaven over 1946. 147,24 i 1.283,29 Vergoeding door schuldenaren voor bemoei ingen der Hypotheekbank in zake de exploi- -- der gewijzigde begroting. Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij de Hypotheek bank gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz.: a. schattingen enz b. tussentijdse herschattingen c. inspectie I deroorspronkelijke begroting. der gewijzigde begroting. Aflossingen. Opgenomen kapitaal Door geldnemers gedeponeerd Aflossing op hypotheken Afschrijving op disagio en leningskosten (vgl. art. VII der lasten van de rekening van baten en lasten) Overboeking van de vorige dienst Totaal der inkomsten Algemene onkosten: a. personeel b. vergoeding aan de Gemeente voor gebruik van localiteit enz. C. pensioenlasten d. kosten van ongevallenverzekering e. kosten van invaliditeitsverzekering f. bureaukosten, drukwerk, zegels en diverse onkosten g. uitkering aan de Gemeente wegens bjj- d»r gewijzigde begroting. der oorspronkelijke begroting. van het werkelijk uitgegeven». Executies. Rekening. f 177.865,— f 175.465,— f 165.585,23 IX. I Verhaal van pensioensbijdragen enz. X. 1.838,42 270,01 f 165.585,23 Art. f 329-600,— Kapitaal. f 165.585,23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 363