31 1 GEMEENTELIJKE LEEN- EN VOORSCHOTBANK TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. 2. PERSONEEL. Op 31 December waren, behalve de directeur, aan het bedrijf verbonden: 18 ambtenaren, 3 werklieden en 1 wrerkvrouw. Voor de uitvoering van de Wet op het Consu- mentencrediet waren op 31 December werkzaam: 12 ambtenaren, gedetacheerd van andere be drijven en diensten, 17 tijdelijke ambtenaren, aangesteld volgens art. 6b van het Ambtenaren reglement, 1 tijdelijke werkman-bode. Exploitatie uitkomsten. Na 6 jaren van daling zijn de omzétten der Bank in 1946 belangrijk gestegen. Bedroeg de omzet in 1945 f 934.475,97, in 1946 beliep deze Het Bureau van de Distrietsraad was geves tigd bij de Gemeentelijke Leen- en Voorschot bank, Westeinde 40. De termijn van inlevering van aanvragen was oorspronkelijk gesteld van 14 October t./m. 9 November, doch is verlengd, eerst t./m. 30 No vember en daarna t./m. 14 December 1946. Het aantal aanvragen om crediet bedroeg per 31 December 1946 18 263. Beslissingen op deze aanvragen waren.in 1946 nog niet genomen.. 3. GEBOUWEN. Op 31 December waren in gebruik: Westeinde 40 (hoofdkantoor), Westeinde 42 (afdeling Geldleningen), Koningin Emmakade 3 (bijkantoor A), Korte Lombardstraat 2 (bijkan toor B), Nieuwe Havendwarsstraat 2 (bijkan toor E). 1. BEHEER. Beheer. Volgens art. 1 van het Bankreglement (Verz. 1918, No. 108) wordt de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Raadscom missie, welke tot 9 September 1946 bestond uit de heren F. A. Hakkaart, H. Neuteboom, P. Schotte en Dr. E. J. Tobi. Met ingang van 9 September was de samenstelling van deze Commissie als volgt: de heren G. W. Hijlkema, Dr. F. L. van Muiswinkel, B. T. Peters en Th. C. J. van der Valk. Als voorzitter fungeerde de heer Dr. B. van den Tempel, Wethouder van Economische Zaken en Kunstaangelegenheden. Het secretariaat was wederom opgedragen aan de heer Mr. W. F. K. Cost Budde, referen daris, chef van de afdeling Openbare Werken en Bedrijven der Gemeentesecretarie. Commissie, van Advies, bedoeld in art. 22 bis van het Bankreglement. In de samenstelling der Commissie is in het verslagjaar geen wijziging gekomen. Distrietsraad voor het Consumentencrediet. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 21 September 1946, Corr. No. 169497 afd. S.Z., is, gelet op artikel 6 van de Wet op het Con sumentencrediet, een Distrietsraad voor het consumentencrediet in gesteld. In deze Raad zijn benoemd tot: a. voorzitter, de Wethouder van Sociale Zaken; b. lid en plaatsvervangend voorzitter, de chef van de afdeling Sociale Zaken der Gemeente secretarie; c. lid en secretaris, de directeur van de Ge meentelijke Leen- en Voorschotbank; d. leden: de directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen; de directeur van de Gemeentelijke Accoun tantsdienst de secretaris van de Armenraad en Mr. K. L. M. Keulen, directeur Districts- Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers (D.B. V.O.); Mevr. P. H. Hubregtse, oud-hoofdinspectrice bij de Stichting „Centraal Woningbeheer”; J. P. Zaayer, lid van de Voogdijraad; 4. ZAKELIJK OVERZICHT. Krachtens besluit van de Minister van Bin nenlandse Zaken komt de naam der Bank voor op de lijst van Instellingen van Openbaar Nut, be„doeld in art. 123 van de Ambtenarenwet 1929. van de E. A. P. Pieters, vertegenwoordiger van de Haagse Kring van Werkgevers; J. J. van Langen, vertegenwoordiger van de Haagse Bestuurdersbond N. F. A. Vugts, vertegenwoordiger van de Katholieke Arbeidersbeweging, afdeling ’s-Gravenhage H. R. Plomp, vertegenwoordiger Haagse Christelijke Besturenbond. BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 369