HOOFDSTUK VI. 30 10 000 manifesten, 100 platen en 2 000 bloempjes. Voor de verkoop van lectuur werden op 8 Juni op zes verschillende plaatsen in de stad tenten geplaatst. De aandacht van autoriteiten werd gevestigd op misstanden bij drankverstrekking aan mili tairen en overtredingen van de Drankwet. Het „Martinusfonds” voor financiële steun aan slachtoffers van het alcoholisme bedroeg op 31 December 1946 f 765,74. Het Adviesbureau voor Alcoholisme kon in het verslagjaar nog geen zittingen houden we gens gebrek aan geschikte lokaliteiten. Enige individuele gevallen waren nog in behandeling. Aan de afd. ’s-Gravenhage van de Volksbond tegen Drankmisbruik werd de exploitatie van de cantines op het terrein van het Openbaar Slachthuis toevertrouwd. Over 1946 zijn geen verdere gegevens ingezon den betreffende de verrichte werkzaamheden. Voor mededelingen betreffende de gezond heidstoestand in de Gemeente wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst, blz. 10. Consultatiebureau voor Alcoholisme, Van- Speykstraat 31. Met ingang van 1 Januari 1946 zijn de werkzaamheden, welke gedurende enige tijd waren gestaakt, hervat. In het verslagjaar vervoegden zich 177 per sonen, waar onder 31 vrouwen, bij het -Con sultatiebureau, vrijwel allen naar aanleiding van hun aanhouding door de Politie wegens openbare dronkenschap. Voor het overgrote deel waren het dus voor zover hun zaken buiten vervolging bleven kantongerechtsge- vallen, terwijl enige ernstige delicten onder de competentie van de rechtbank vielen. Deels werden deze patiënten ter zitting ont vangen, deels werden zij thuis bezocht. Naar de leeftijd kunnen de patiënten als volgt worden ingedeeld. Beneden 20 jaar: 11 personen; van 20-30 jaar: 29 personen; van 30-40 jaar: 37 personen; van 40-50 jaar: 51 personen en ouder dan 50 jaar: 49 personen. De nawerking van de oorlog deed zich in het verslagjaar nog te zeer gevoelen, dan dat uit bovengenoemde cijfers enige conclusie te trek ken valt betreffende toe- of afneming van het drankgebruik na de oorlog. De rekening over 1946 sloot met een nadelig saldo van f 488,75. In 1946 stonden geen houders van een honden kar en geen trekhonden ingeschreven bij de Politie. Afd. ’s-Gravenhage der Nederlandse Vereni ging tot bescherming van Dieren, secretariaat Valkenboskade 199. In het verslagjaar kon het In de Gemeente waren op 31 December 1946 gevestigd: 578 geneesheren, 138 tandartsen, 7 tandheelkundigen, 54 vroedvrouwen en 45 apothekers. Voor mededelingen betreffende de keuring van voedingsmiddelen wordt verwezen naar het verslag van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage. verenigingswerk geleidelijk weer op gewone wijze worden voortgezet. Tal van klachten over mishandeling en verwaarlozing van dieren wer den door de inspecteur onderzocht. Vele waren ongegrond. Inzake tekortkomingen in de behandeling van dieren werd in vijf gevallen proces-verbaal op gemaakt, waarvan in twee gevallen tegen be stuurders van voertuigen. De stalling van de paarden van woonwagen bewoners aan de Slachthuiskade werd vóór de aanvang van de winter gecontroleerd en bleek bij strenge koude onvoldoende te zijn. De paar den werden in een andere stal ondergebracht. Op Werelddierendag, 4 October, werden publi caties betreffende de dierenbescherming aan de pers verstrekt, terwijl ook aan de kerkelijke instanties aandacht voor Dierendag werd ge vraagd. Het aantal leden der afdeling bedroeg op 31 December 1946 1 678. Vereniging Nederlands Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren, Nieuwe Haven 73. In het asyl der Vereniging zijn in 1946 237 zwervende dieren (116 honden en 121 katten) gebracht. Van de ingebrachte dieren konden 105 honden en 5 katten aan de eigenaren worden terug gegeven, terwijl voor 43 honden en 18 katten een goed tehuis werd gevonden. Door de Politie werden 25 honden en 8 katten ingebracht. In totaal zijn in het verslagjaar, al dan niet tegen vergoeding, 1163 honden en 402 katten, pijnloos gedood. OPENBARE GEZONDHEID. Gezondheidstoestand. Trekhondenwet. Dierenbescherming. Geneesheren, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers. Keuring van voedingsmiddelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 37