31 19.714,62 zodat het overschot bedroeg f 25.072,26 Per 31 December meer. 2 614 f 95.696,50 Per 31 December 1946 meer 983 f 127.407,16 48,56 f 44.786,88 4 1 Januari 1946 31 December 1946 1 Januari 1946 31 December 1946 18.830,51 18.071,58 19.474,99 19.848,24 9. DOOR DE BANK INGEKOCHTE GOEDEREN. Ingevolge art. 17 van het Bankreglement worden de onderpanden, waarvoor in de open bare veiling van het publiek niet een zodanig bedrag kan worden bedongen, dat daaruit al het ter zake van de belening verschuldigde kan worden voldaan, voor rekening van de Bank ingekocht. Van de aldus in 1946 in eigendom verkregen In totaal is af gelost van leningen op schuld bekentenis een bedrag van f 501.688,74 tegen f 166.376,03 in 1945; derhalve een verschil van f 335.312,71. Het aantal betalingen bedroeg in 1946 86 851 tegen 19 200 in 1945. 7. VERKOCHTE ONDERPANDEN. Wegens niet-aflossing of -vernieuwing moes ten 486 beleningen tot een bedrag van f 9.797, executoriaal worden af gewikkeld. De publieke veilingen ten getale van 2 hadden plaats in het aan het hoofdkantoor grenzende verkooplokaal, ingang Korte Lom bar dstraat No. 5. De opbrengst van de verkochte onderpan den, beleend in de jaren 1943, 1944 en 1945, bedroeg met inbegrip van het vendu geld f 44.738,32 Verlies voor rekening van de Bank 48.372,81 49.678,04 48.922,49 1921 2904 f 178.275,29 305.682,45 Totaal 4 voor f 380,89, terwijl van de verdelingsvoorschotten nog een bedrag was te betalen van f 854,25. Het saldo leningen op schuldbekentenis be droeg op: f 9.797,— 3.005,16 405,93 317,13 129,80 4.067,19 1.992,41 2e 3e 4e f 139.339,50 235.036,— Het totaal-generaal van de saldi per 31 Decem ber 1946 uitgeleende gelden bedroeg f 541.099,34 tegen f 318.801,98 per 31 December 1945; derhalve per 31 December 1946 een bedrag van f 222.297,36 meer. Het totaal-generaal der afgeloste gelden be droeg f 1.211.239,58 tegen f 898.173,36 in 1945; derhalve een hoger bedrag van f 313.066,22. De in deze paragraaf genoemde cijfers zijn nader gespecificeerd in staat No. 1. Op 31 December 1946 bedroeg het saldo aan: Vernieuwingsvoorschotten 1 voor f 258,29 Verdelingsvoorschotten 3 122,60 Totaal 1006 voorsch. ten bedrage van f 76.225,32 In 1945 waren deze cijfers: 967 voorschotten ten bedrage van f 82.518,22; derhalve werden 39 voorschotten meer af gelost tot een lager be drag van f 6.292,90. Van deze opbrengst was verschuldigd aan de Bank wegens: Hoofdsom Beleningsrecht Administratieloon Recht van Waarborg Bewaarloon Vendu geld 10 pCt. Vendugeld 5 pCt. 8. SALDO LENINGEN. Het saldo leningen op onderpand bedroeg op: Aantal. 2 973 5 587 I. Vernieuwingsvoorschotten. Af gelost werden in het lekw. 206 voorsch. ten bedrage van f 47.995,43 2e 206 3e 212 4e 209 Totaal 833 voorsch. ten bedrage van f 194.968,77 In 1945 waren deze cijfers 952 voorschotten ten bedrage van f 232.889,36; derhalve 119 voor schotten minder afgelost tot een lager bedrag van f 37.920,59. II. Verdelingsvoorschotten. Afgelost werden in het lekwT. 234 voorsch. ten bedrage van f 237 255 280 206 212 209 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE LEEN-EN VOORSCHOTBANK C. Leningen op schuldbekentenis. Aantal. Bedrag. C. Leningen op schuldbekentenis. Bedrag. Totalen A, B en C. Totalen A, B en C. B. Voorschotten op pensioen. A. Leningen op onderpand. B. Aflossing voorschotten op pensioen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 370