31 geboekt f 10. FINANCIËLE UITKOMSTEN. Totaal f 5.663,64 1946. Aan jaarwedden werd uitgegeven en over- a. 103 f 146,91 2.902,80 1.955,71 584,01 587,50 17.007,32 2.930,47 Totaal f 32.636,85 f 40.514,48 219,53 f 219,53 219,53 Winst of verlies nihil. Totaal f 17.521,37 f Totaal f 269,07 5 aan en en 148,99 1.198,61 38,75 1.278,69 2.675,35 323,25 70,- 48,56 150,51 Aan rente van opgenomen gelden werd be taald f 13.051,14 of f 1.689,73 meer dan in 1945. f 89.958,17 inbegrepen kinderbijslag ad f 2.718,49 bruggingstoelage ad f 4.960,53. In totaal f 16.222,04 meer dan in 1945. Van voorschotten op pensioenen a. vernieuwingsvoor- schotten b. verdelingsvoor- schotten Van geldleningen i Rijks-, Provinciaal- Gemeentepersoneel aan particulieren Het ontvangen administratieloon bedroeg f 18.001,12 tegen f 6.880,43 in 1945, terwijl geres titueerd werd wegens vervroegde terugbetaling van geldleningen f 479,75. Het netto ontvangen bedrag is te splitsen als volgt: Van afgeloste leningen op onderpand Van leningen op schuldbekentenis 26.046,70 69,87 Aan bewaarloon werd ontvangen f 1.875,40 tegen f 4.578,87 in 1945. Het saldo, op 31 December 1946 aan de Ge meente verschuldigd, bedroeg f 603.001,81, het geen f 189.091,49 hoger is dan op 31 December 1945. onderpanden tot een bedrag van f 219,53 was op 31 December 1946 nog in voorraad voor een bedrag van f 107,30. f 4.097,59 13.423,78 Aan bijzondere ontvangsten werd wegens waarschuwingen aan geldnemers opslag meubilaire goederen alsnog verhaald op in vorige jaren voor verlies af geschreven geld leningen taxaties verricht voor derden zitplaatsen op de publieke veiling diversen Op de rekening „Onvoorzien” werd geboekt: Verlies op leningen op schuldbeken tenis Verlies op verkochte onderpanden Diverse kosten Aan beleningsrecht en interest werd in totaal ontvangen f 41.450,47 tegen f 33.427,87 in 1945. Terugbetaald werd in 1946 f 935,99 en in 1945 f 791,02. De netto-ontvangsten bedroegen dus in 1946 f 40.514,48 tegen f 32.636,85 in 1945. De netto-ontvangsten zijn te splitsen als volgt: 1945. Van af geloste lening op onderpand: gebruikte klederen en beddegoed bene den f 10,f b. gouden en zilveren voorwerpen, linnen, wollen en diverse goederen c. effecten Door de Bank ingekochte onderpanden. Voorraad op 1 Januari 1946 f Aangekocht in 1946 20.767,59 49,45 Verkocht in 1946 f 112,23 Waarde van de voorraad op 31 December 1946 107,30 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE LEEN- EN VOORSCHOTBANK. f Jaarwedden. 99 99 Administratieloon. Bewaarloon. 99 Rente van opgenomen gelden. Opgenomen gelden. Bijzondere ontvangsten. Onvoorzien. Ontvangen beleningsrecht en interest. Ingekochte onderpanden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 371