32 ORGANISATIE VAN HET BUREAU. I. II. Afdeling Werklozenzorg. a. 1 DE VERDELING VAN DE WERKZAAM HEDEN VAN HET BUREAU OVER DE AF DELINGEN. De onderafdeling Sociale Uitvoering der Over- bruggingsregeling behandelt de aanvragen om uitkering. Zij bepaalt aan de hand van de voor schriften het bedrag der overbruggingsuit- kering. De onderafdeling Uitkerings- en Loonadmini stratie is belast met het opmaken der uitbeta- lingslijsten van de overbruggingsuitkering en de loonlijsten der werkverschaffing. Van 10 Juni 1946 af stelde deze onderafdeling opnieuw de loonlijsten samen voor de Haagse arbeiders, Jie in dienst waren bij de geallieerde „Pioneer and Civil Labour Units”. Van 5 No vember 1945 tot en met 9 Juni 1946 werd deze GEMEENTELIJK BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. d. Huisvesting. Het Bureau was aan het einde van het jaar in drie gebouwen gehuisvest. In het gebouw aan de Waldeck-Pyrmontkade 120 zijn ondergebracht de afdelingen: Perso neelsvoorziening; Personeelsreserve en Wacht gelders; Boekhouding Werklozenzorg; Perso neelszaken, Correspondentie en Registratuur. In het kantoorgebouw Beijersstraat 113 zijn ondergebracht de afdelingen: Sociale Uitvoe ring der Overbruggingsregeling; Uitkerings- en Loonadministratie; Cultureel Werk; Kas en Werkverschaffing. Ten behoeve van de Scheveningse werklozen werd op 19 December 1946 een bijkantoor aan de Badhuiskade 25 te Scheveningen geopend. Het bijkantoor is belast met de behandeling van de aanvragen om overbruggingsuitkering van de te Scheveningen woonachtige werk lozen en de verzoeken om hulpverlening inge volge de regeling voor de sociaal economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen; tevens geschiedt hier de uitbetaling. Het Bureau, in 1945 ingesteld, was bij de aan vang van het verslagjaar belast met dezelfde werkzaamheden, als vermeld in het jaarverslag over 1945. In de loop van het jaar werd echter de steun regeling voor kleine boeren en tuinders opge heven, terwijl de uitbetaling van subsidiën ver leend ten behoeve van particuliere wachtgeld regelingen met ingang van 1 April 1946 werd beëindigd wegens overneming van deze taak door het Gewestelijk Arbeidsbureau. Gedurende het gehele jaar werden voor de afwikkeling nog werkzaamhedejaverricht (zie blz. 11). In verband met de instelling van de Com missie Zedelijk Gedrag op 5 Augustus 1946, waarbij de directeur van het Bureau tot secre taris der Commissie werd benoemd, werden de hieraan verbonden administratieve werkzaam heden door het Bureau verricht. b. Afdelingen. Aan de in het verslag over 1945 opgesomde afdelingen werd één onderafdeling toegevoegd. Op 1 Juni 1946 werd de afdeling Werklozenzorg uitgebreid met de onderafdeling Cultureel Werk. a. Werkzaamheden. c. Personeel. Het personeel bestond op 1 Januari 1946 uit: 54 ambtenaren in vaste dienst, 70 in tijdelijke dienst, 11 crisisambtenaren, 5 jongmaatjes- ambtenaren en 9 werklieden (waaronder 1 wachtgelder). Wegens de geleidelijke daling van de werk loosheid en de invoering van meer efficiënte werkmethoden was het mogelijk de personeels sterkte langzamerhand te verminderen. Aan het einde van het verslagjaar was het personeel als volgt samengesteld. 56 ambtenaren in vaste dienst, 56 ambtenaren in tijdelijke dienst, 3 crisisambtenaren, 1 wacht gelder en 2 minder-valide ambtenaren. BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 377