I I 32 1 o I o I I - 5 Voorlichting van het personeel. Om aan de behoefte aan voorlichting van liet ambtenarencorps van het Bureau speciaal Thans volgen enige statistische gegevens be treffende de mutaties in het aantal personen, dat overbruggingsuitkering genoot alsmede de aan het uitgekeerde bedragen. I b b I 5 i b j b van het jonge en nieuwe personeel eniger mate tegemoet te komen, werd met ingang van 1 Juli 1946 een eigen voorlichtingsblad uitge geven, dat sedertdien eenmaal per 14 dagen is verschenen. Hierin worden berichten, mede delingen en artikelen opgenomen op het gebied van de sociale verzorging der werklozen en van onderwerpen, die hiermede nauw verband houden. Ook werd enige malen een bijeenkomst ge houden voor het personeel, waarin deskundige sprekers actuele onderwerpen op sociaal gebied behandelden. groepen werknemers bedrijfsgewijze werden gecontroleerd, werd met succes ingevoerd en in de loop van het jaar belangrijk uitgebreid. In samenwerking met de Raad van Arbeid (voor naleving der sociale wetten) en de inspecteur der belastingen (inkomsten- en loonbelasting) werden by een groot aantal bedrijven de loon lijsten van los personeel opgevraagd. Op deze wijze was het mogelijk o.a. couranten bezorgers, havenarbeiders, kustvissers, venters en melkbezorgers op eventuele fraude te con troleren. In 1946 werden aldus 7 026 namen en adressen gecontroleerd en kwamen hierdoor 359 fraude-gevallen aan het licht met een totaal bedrag aan verzwegen loon van f 41.809,30. VERSLAG VAN' HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. het aantal personen, dat overbruggingsuit kering genoot gesplitst naar categorieën. van Totaal. Stand op b b b b b b i H CS 2 4 Totaal. 7 288 787 400 8 475 686 5 172 79 5 937 12 460 1 473 479 14 412 385 4 4 393 Werkelijk aantal personen, dat uitkering genoot 12075 1 469 475 14 019 305 14 324 1 2 Totaal In de loop van 1946 overgegaan van ongeorgani seerde werklozen naar georganiseerde werklozen of omgekeerd Aantal personen, dat uitkering ontving (ongeor ganiseerd) Aantal personen, dat uitkering ontving (georga niseerd) Aantal personen, wier aanvragen werd afgewezen Totaal aantal personen, dat uitkering heeft aan gevraagd 3 639 3 097 2 132 1 415 4 343 Kostgangers van 21 t/m 65 jaar. 596 494 321 252 534 82 51 34 17 127 Thuisin- wonenden 21 t/m 65 jaar. 217 102 41 26 120 Overbruggings- regeling. Kostwinners van 18 t/m 20 jaar. 6 7 Vorst verlet- regeling. Kostgangers van 18 t/m 20 jaar. Thuisin- wonenden 19 t/m 20 jaar. Bijzondere regeling. 31 3 2 982 2 213 1 384 1 014 2 697 4 569 3 760 2 530 1 712 5 137 I STAAT I. Kwartaalstaat 1 577 1 547 1 146 698 299 153 75 43 247 b 139 457 150! 344: 116: 205! 91| 161 203 331) 5! 5 I o O O i- 17 9 2 2 13 2 440 O CB STAAT II. Het aantal personen, dat overbruggingsuitkering genoot en Kostwinners van 21 t/m 65 jaar. 29 12 '45 1 352 2 287 30— 3 '46 1 3411 1 756 996 1 136 590) 825 2 106 2 237 29— 6 ’46 28— 9 ’46 28—12 '46 i) Georganiseerde werklozen. 3) Ongeorganiseerde werklozen. het aantal voor uitkering afgewezenen in 1946. CB H 14 6 2 2 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 381