32 r 8 Deze hulpverlening werd in het leven geroe pen bij circulaire van 8 Augustus 1943, no. 1-1199 al'd. S. van de wnd. secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken (voor bijzon derheden zie het jaarverslag van 1945). De regeling van deze hulpverlening bleef', be- houdens de hierna te noemen stopzetting voor een bepaalde categorie zelfstandige werkers, on veranderd. Bij circulaire no. C 20169, afd. S.B. d.d. 15 October van het Ministerie van Sociale Zaken werd bepaald, dat het niet langer nood zakelijk werd geacht kleine sigarenfabrikanten en eigen werknemers in de sigaren- en kerf tabak industrie voor een periodieke uitkering Voor de organisatie en de administratie van dit culturele werk werd bij het Bureau voor Werklozenzorg een speciale onderafdeling Cul tureel Werk gevormd. Door deze afdeling wer den eerst degenen, die het langst overbruggings uitkering hadden genoten, per circulaire opge roepen zich aan te melden voor deelneming aan de te houden cursussen. Van de 655 personen, die bedoelde circulaire ontvingen, gaven zich 99 als deelnemer op, hetgeen een bevredigend re sultaat mocht worden geaeht. Aangezien het Bureau er in geslaagd was zich te verzekeren van de medewerking van enige groepsleiders, aan wie de leiding werd opge dragen van de te vormen groepen, kon op 18 Juni 1946 worden begonnen met twee groepen van elk 50 man. Tevoren op 17 Juni 1946 was het Cultu rele Werk in een speciaal daartoe belegde bij eenkomst in het Museum voor het Onderwijs door de Wethouder van Sociale Zaken officieel geopend. Op 1 Juli 1946 kon een derde groep worden gevormd, eveneens bestaande uit 50 cursisten, zodat op deze datum dus in totaal 150 werklozen aan de cursussen deelnamen. De e.h.b.o.-cursus en de cursus voor handen arbeid konden om verschillende redenen nog niet onmiddellijk worden aangevangen,' doch ook deze werden enige tijd later onder deskun dige leiding begonnen. Voor verdere bijzonderheden, op het Culturele Werk betrekking hebbende, moge worden ver wezen naar onderstaande gegevens. VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. B. Cursus. Stand per 1/7 31/12. Leeftijdsgroep. 1 Juli 1946. 31 Dec. 1916. 212 390 150 7 70 97 176 14 40 C. Datum. Onderwerp. Inleider. 1946 22 Juni Verzetspoëzie. 12 Sept. 1946 Beroepskeuze. 28 Sept. 1946 Wat is geleide economie? 16 Nov. 1946 Het werk van het Rode Kruis. 30 Nov. 1946 18 t./m. 30 jaar 31 t./m. 50 jaar 51 jaar en ouder 1) Waarvan 28 personen, die van het begin af (Juni 1946) aan het culturele werk hebben deelgenomen. 1946 1946 Mijn reis door Amerika. Sociale maatregelen na de bevrijding. Achter de schermen van de Nederl. luchtvaart Totaal aantal deolnemeis Juni t/m. 31 Dec. 1946. 93 72 96 43 86 STAAT VI. Gegevens betreffende het culturele werk onder de personen, die overbruggingsuitkering genoten. A. Aantal cursisten, gesplitst naar leeftijdsgroepen. 18 116 78 43 40 40 35 6 1 30 222 138 11 92 23 1 I 33 10 90 50 6 7 10 4 5 4 4 5 4 8 47 56 30 45 B. Regeling der sociaal-economische hulpverle ning aan kleine zelfstandigen. 29 Juni 3 Aug. 18 t/m I 30 jaar. Stand per 1/7 31/12.1 i 31 t/m 50 jaar. Stand per 1/7 - 5 en 6 genoemde cursussen was aan generlei beperking onder hevig. Overzicht van de belangrijkste culturele bijeenkomsten. 32 58 18 I 66 30 68 9 i 53 36 1102 65 1117 W. Kweksilber, leider der Cult. Werkgemeenschap te Amsterdam. Hans Hermans, parlem. redacteur van „De Maasbode”. Meijer de Vries, administrateur in Alg. Dienst v./h. Min. v. Soc. Zaken. Mej. Smelik, adviseuse Gem. Bureau voor Beroepskeuze te ’s-Gravenhage. Mr. M. Blei Weissmann, administrateur by de Gem. Dienst voor Sociale Belangen te ’s-Gravenhage. Jhr. G. Verspyck, dir. afd. Binnenland v./h. Net! Rode Kruis. Van Wjjck, employé K.L.M. 1. Eenvoudig Engels 2. Alg. ontw 3. Handenarbeid 4. E.h.b.o. 5. Krantenlezen 6. Alg. Cult, on derwerpen Opmerkiny: De cursisten mochten ten hoogste twee van de onder 14 genoemde cursussen volgen. De deelneming van de onder Aantal cursisten per leeftijdsgroep, gesplitst naar cursus. Leeftijdsgroepen. 51 jaar Totaal en ouder. I Stand per I n 31/12.' 1/7 31/12.1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 384