i 32 D. 9 Hieronder volgt een overzicht van dé soorten werkverruiming en werkverschaffing; een over zicht van de daarvoor uitgegeven gelden is opgenomen als bijlage II van dit verslag. l In deze werkverschaffing werden slechts arm lastigen geplaatst, in overleg met de Gemeen-* telijke Dienst voor Sociale Belangen. Deze categorie werkverschaffing kan onder scheiden worden in: a. Arbeid voor handarbeiders; b. Arbeid voor minder-valide handarbeiders; c. Waakdiensten. I ingevolge de sociaal-economische hulpverle- ningsregeling voor kleine zelfstandigen (groep B) in aanmerking te brengen, zulks in verband met de omstandigheid, dat bedoelde personen wederom sedert enige tijd een toewijzing voor tabak ontvingen. Eventueel kan, in bepaalde gevallen, nog hulp worden geboden, doch dan uitsluitend ingevolge de bepalingen, welke gel den voor groep A van de regeling. Deze zelf standigen zullen dan hun bedrijfje onmiddellijk moeten liquideren en zich als werkzoekenden bij het Gewestelijk Arbeidsbureau moeten laten inschrijven. Samenstelling Adviescommissie. In de vacature ontstaan door het bedanken van het lid Mr. J. H. J. Schmidt, was aan het einde van het verslagjaar nog niet voorzien. De Commissie kwam in het jaar 1946 zesmaal in vergadering bijeen ter bespreking van de door de rapporteur voorgestelde adviezen inzake eventuele hulverlening, e.q. verlenging van reeds verstrekte uitkering. Onderstaand overzicht geeft een beeld van het aantal personen, dat krachtens deze regeling werd ondersteund, alsmede van de aan hen uit gekeerde bedragen. Tot het ogenblik, waarop werd medegedeeld, dat de Minister van Sociale Zaken had besloten de regeling tot sociale hulpverlening aan kleine grondgebruikers met ingang van 1 Januari 1946 stop te zetten (5 April 1946, circulaire C 3097, afd. S.B.), waren te ’s-Gravenhage geen kleine boeren en tuinders in ondersteuning. In het jaar 1946 werden in overleg met de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen in de Gemeentelijke Werkverschaffing slechts armlastigen geplaatst. Het plaatsen in de werkverruiming van hoofdarbeiders bleef zoals voorheen ressorteren onder het Gewestelijk Arbeidsbureau. Bij de gesubsidieerde werkverruiming voor hoofdarbeiders werden 88 personen geplaatst, bij de objecten der Gemeentelijke niet-gesubsi dieerde werkverschaffing 393. a. Arbeid voor handarbeiders. Het grootste deel van de in deze categorie ge plaatste arbeiders werd te werk gesteld bij de Gemeentelijke Dienst voor School- en Kinder tuinen, Behalve bij de gewone objecten van deze VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. Bedrag der uitkering. Totaal bedrag der uitkeringen. Maand. Groep A. Groep B. Groep B. Groep A. f '46 '46 ’46 28,— 1 1. Gemeentelijke niet-gesubsidieerde werkverschaffing. Eerste week der maand. 1 o 2 2 38,— 77,- 79 66,— ’46 ’46 •46 7 t./m. 12 Jau. 1 4 1 6 3 1 5 2 1 4 2 ’46 ’46 f 87 63,- 40,— 30,— 5 4 3 2 f 734.— 339 400,— 307,— 263, 112,— 232,— 154,— 59,— 79.— 75,— 126,— ’46 ’46 ’46 ’46 •46 ’46 '46 ’46 19 16 15 17 15 6 9 6 4 5 5 7 Totaal aantal uitkeringen. Groep A. B. 18 16 12 6 1 3 3 4 5 8 11 8 95 72 67 73 70 55 39 33 27 12 19 24 36 527 302,— 283,— 175,— 103,— 22,— 112,- 84,— 128,— 154,— 307,— 384,— 266,- f 2.320,— Jan. Febr. Maart ’46 April ’46 Mei Juli Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. C. Steunregeling voor kleine boeren en tuinders. Tewerkstelling in werkverruiming of werkver schaffing. aan kleine zelfstandigen f 1.853,— 2.109,— 1.554,— 1.345,— 1.202,— 706,— 735 521,— 212,— 299,— 334,— 803,- f 11.673,— ’46 9 Febr. ’46 9 Mrt. 6 April ’46 11 Mei 8 Juni ’46 6 Juli 10 Aug. ’46 7 Sept. ’46 12 Oct. 9 Nov. 7 Dec. STAAT VII. Overzicht van het aantal personen, dat uitkering ontving ingevolge de regeling hulpverlening per eerste week der maand en het totaal aantal per maand. Aantal personen. Groep A. B.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 385