I 3 32 i Waakdiensten. c. 10 Gedurende 1946 werden in werkverschaffing 191 wakers te werk gesteld bij Gemeentewerken, afdeling Sehoolbewaking en 6 personen bij de Gemeentelijke Dienst voor School- en Kinder tuinen. Evenals bij de te werk gestelde handarbei ders werd per kwartaal gerouleerd. Gedurende het gehele jaar waakten 40 personen. Tot 1 Juli 1946 bedroeg het uurloon f 0,52 (des Zondags f 0,65). Met ingang van die datum werd het uurloon verhoogd tot onderscheiden lijk f 0,66 en f 0,82, benevens emolumenten. de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen gesteunden voor tewerkstelling in aanmerking kwamen. De te werk gestelden ontvangen een vergoe ding, die door de technische leiding van het Gewestelijk Arbeidsbureau en de Dienst voor Sociale Belangen wordt vastgesteld op grond van de arbeidsprestatie. De vergoeding bedroeg voor alle arbeiders tot 30 Juni 1946 f 0,56 per uur, nadien f 0,71 per uur. Zij verdienden dus het volle loon, aangezien hun arbeidsprestatie vrijwel gelijk kan worden gesteld met die van de valide arbeiders in de werkverschaffing. In de regel blijven zij echter de speciaal voor hen geschikte arbeid verrichten. Voor zover mogelijk worden op hen de sociale verzekeringswetten toegepast. Ook ontvangen Dienst, waarbij 92 personen werden geplaatst, werd in het najaar van 1946 op een speciaal ob ject aan de Leijweg de mogelijkheid geopend voor de plaatsing van personen, die normaliter in de Regeling Overbruggingsuitkering behoor den te zijn opgenomen, doch om allerlei redenen (vnl. fraude enz.) in armenzorg waren bij de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Door de arbeiders in de eerste groep werd grondwerk verricht ten behoeve van de school tuinen en bijbehorende terreinen, alsmede onder houdswerkzaamheden daarvan. De in de tweede groep gedurende kortere of langere tijd te werk gestelden (in totaal 88) werk ten op terreinen aan de Leijweg, ten einde deze teeltrijp te maken voor het kweken van gewas sen ten behoeve van de verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. zij de genoemde emolumenten. De lonen voor de eerste groep bedroegen per 1 Januari 1946 f 0,56 per uur; per 1 Juli werd dit uurloon verhoogd tot f 0,71. De emolumenten (o.a. melkbonnen, gebakken vis, kolenbijslag en schoenreparatie tegen verlaagde prijs) bleven ook in 1946 gehandhaafd. Voor de tweede groep bedroeg het loon f 0,76. Aangezien dit loon gelijk is aan dat bij de D.U.W., ontvangen de in deze groep te werk gestelden de genoemde emolumenten niet. Een aantal arbeiders werd voorts geplaatst bij de Gemeenteplantsoenen en de Gemeentelijke Reinigingsdienst, waar eveneens voornamelijk grondwerk werd verricht, alsmede het schoon houden van landerijen en het stille strand. Ten einde een al te vast verband met de werk verschaffing tegen te gaan en ook anderen in de gelegenheid te stellen enige tijd productief werkzaam te zijn, werd in overleg met de Wet houder van Sociale Zaken bepaald, dat om de drie maanden moest worden gerouleerd, hetgeen ook vóór de bezettingstijd geschiedde. b. Arbeid voor minder-valide arbeiders. De tewerkstelling van minder-valide arbei ders werd in 1946 voortgezet. Het aantal per sonen verminderde echter allengs, zodat gere geld slechts 8 a 10 personen werkzaam waren. In totaal werden 17 personen geplaatst bij de Gemeenteplantsoenen. Deze arbeiders verricht ten ook in dit jaar in het bijzonder voor hen ge schikte lichte werkzaamheden, zoals schoffelen, wieden, houthakken enz. Vrijwel dezelfde per sonen als in 1945 waren ook in 1946 te werk gesteld. Voor zover er verandering in het aantal te werk gestelden kwam, geschiedde de aanwijzing door het Gewestelijk Arbeidsbureau, afdeling Bijzondere Bemiddeling, te ’s-Graven- hage, in die zin, dat in de eerste plaats de door VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. Omschrijving. Handarbeiders (.validen). 2 27 24 Handarbeiders (minder-validen) Gemeenteplantsoenen C 5 9 13 ischoolhe- 35 78 73 123 H aters (validen) Gemeentewerken waking) Gem. School- en Kindertuinen Totaal 7 1 30 6 7 3 6 2 49 1 2» 29 13 3 37 3 73 a Gemeenteplantsoenen b. Gemeentel. Keinigingsdienst. c. Gom. School- en Kindertui nen (veldarbeiders) d. Idem (Leijweg) STAAT VIII. Gemeentelijke niet-gesubsidieerde werkverschaffing. Aantal te werk gestelden op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 386