«1 «I 32 en Loosduinen de 11 -•e °°s si Sedert 4 November 1945 geschiedde de bereke ning van de lonen van bedoelde arbeidskrachten door de afdeling Burgerarbeid van het Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen te Rotterdam. Het aandeel van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoor ziening bestond sedert genoemde datum uit het uitbetalen der lonen en het declareren der gelden. Met ingang van 10 Juni 1946 werden aan het Bureau andermaal de werkzaamheden, verbon den aan de berekening der lonen en sociale lasten, opgedragen. Aan de hand van aan het Bureau toegezonden „time cards” werd de be rekening van lonen, sociale lasten en loonbelas ting en de samenstelling der uitbetalingsstaten verricht. Hoofd arbeiders. In 1946 werden in deze categorie werkverrui ming geen personen meer te werk gesteld. Slechts waren ten behoeve van verscheidene Gemeentediensten en -bedrijven kunstenaars in werkverruiming werkzaam, die in overleg met en in opdracht van de Commissie voor Sociale Kunstopdrachten verschillende werkzaamheden uitvoerden, zoals het maken van verbeteringen voor een topografische atlas van ’s-Gravenhage, het vervaardigen van schilderijen en aquarellen voor Gemeente-instellingen enz. Het honorarium van deze kunstenaars wordt voor elk werkstuk op advies van genoemde Commissie vastgesteld op een bedrag, dat in een bepaald aantal weken loon wordt omgezet en daarna door het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg per week wordt uitbetaald. Bjj verschillende Rijks- en particuliere instel lingen werden werkloze hoofdarbeiders ge plaatst t.w. bij het Rijksbureau voor Genealogie, waarbij ondergebracht werd de Stichting Neder lands Patriciaat: bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (tot 1 Juli 1946), het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en de bibliotheek van het Vredespaleis. De lonen van deze hoofdarbeiders werden met ingang van 1 Januari 1946 opnieuw verhoogd met 15 pCt. van het basisloon, zodat voor hoofd arbeiders boven 30 jaar (jongeren werden niet geplaatst) in ’s-Gravenhage volgende weeklonen golden. De plaatsing geschiedde door het Gewestelijk Arbeidsbureau ’s-Gravenhage in overleg met het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg. STAAT IX. De uitbetaling van de Gemeentelijke subsidie in de wachtgelden van particuliere onderne mingen, die bij brief van 22 Februari 1945, no. 141187, afd. S.Z. door de toenmalige Burge meester aan het Gemeentelijk Bureau Werkver schaffing en Personeelsreserve was opgedragen, vond na 31 Maart 1946 niet meer plaats door bemiddeling van het Bureau, althans voor zover het betreft tijdvakken vallende na genoemde datum. Deze taak is per 1 April 1946 overge nomen door het Gewestelijk Arbeidsbureau. Aangezien vele ondernemingen zeer laat waren met het indienen van hun declaraties en er nog vele declaraties in onderzoek waren bij de Ge meentelijke Accountantsdienst of bij andere gemeenten, vond echter nog gedurende het ge hele verslagjaar uitbetaling plaats over tijd vakken aan 1 April 1946 voorafgaande. Gedurende het tijdvak 1 Januari t./m. 31 De cember 1946 werd uitbetaald f 2.429.012,84 aan particuliere wachtgeldregelingen. De uitbetaling van wachtgelden ingevolge de Rijks wachtgeldregeling, welker geldigheidsduur t./m. 31 Juli 1945 was verlengd, bracht voor het Bureau alleen nog werkzaamheden met zich mede, voor zover het betalingen betrof van declaraties over tijdvakken, vallend vóór 1 Augustus 1945. Gedurende het tijdvak 1 Januari t./m. 31 De cember 1946 werd krachtens deze regeling uit betaald f 30,729,81. VERSLAG VAX HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. E. F. 36,25 33,75 III. 32,50 Te werk gesteld bij 4 5 6 1 47 47 11 1 1 1 2 56 2 17 2 1 55 Rijksbureau voor Genealogie Bibliotheek van het Vredes paleis Centraal Bureau voor de Sta tistiek Commissie voor Sociale Kunst- opdrachten (kunstenaars) Rijksbureau voor Kunsthistori sche Documentatie Totaal I. II. Gehuwd f 42,50 Ongehuwd. f 40,— gt - Aantal te werk gestelden op CO De uitbetaling der lonen aan arbeidskrachten werkzaam bij de geallieerde strijdkrachten. (Pioneer and Civil Labour Units.) 2. Gemeentelijke gesubsidieerde werkverruiming. 3. Werkverruiming ondernomen door derden. Groep. Academisch gevormden Personen met vakkennis en/of practjjkvorming Personen zonder speciale oplei ding (belast met eenvoudige ad ministratieve werkzaamheden) 30, Hoofdarbeiders. Uitbetaling van subsidiën, verleend ten be hoeve van particuliere wachtgeldregelingen, alsmede uitbetaling van krachtens de Rijks- wachtregeling voor particuliere bedrijven toe gekende wachtgelden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 387