Ml Ml 32 A. 12 V. VERSLAG DER WERKZAAMHEDEN VAN DE AFD. PERSONEELSVOORZIENING. b. de diensten, bedrijven en andere Gemeen telijke instellingen, waarbij de op de genoemde bedragen betrekking hebbende personen waren te werk gesteld. Staat XII op bldz. 13 geeft een specificatie van het restant wachtgeld plus schadeloon. Dit bedrag wordt gevormd door het wacht geld en schadeloon van hen, die I Het aantal personen bij de Gemeentelijke Per soneelsreserve, welke in 1925 werd ingesteld, is in 1946 gedaald met 30. Hiervan werden 20 per sonen uit de reserve ontslagen wegens het ver krijgen van een vaste aanstelling bij een der Gemeentebedrijven; 4 personen kregen ontslag op eigen verzoek en 6 om andere oorzaken (b.v. pensionnering, zuivering enz.). Het aantal wachtgelders verminderde met 12. Deze vermindering werd voornamelijk veroor zaakt door herplaatsing, afloop van de wacht- geldtermijn en pensionnering. Daartegenover werden diverse personen in de loop van het ver slagjaar op wachtgeld gesteld in verband met het zuiveringsbesluit 1945. De totale sterkte van de reservisten en wacht gelders was als volgt: b. te werk gesteld zijn in een betrekking, waaraan op het ogenblik een lagere bezoldiging verbonden is dan aan de betrekking, die zij ver lieten, zodat het tekort voorlopig wordt bijbe taald. In Februari 1946 werd aan het Bureau even eens opgedragen de uitbetaling van lonen, ver diend door Nederlandse arbeiders, die in dienst van de geallieerde strijdkrachten in Duitsland werkzaam zijn, voor zover de rechthebbenden alhier woonachtig zijn. Deze taak werd over genomen van het onder de afdeling Financiën der Gemeentesecretarie ressorterende Bureau Afwikkeling, Inkwartieringen en Vorderingen. Sedert 1 Augustus 1946 geschiedt deze uitbe taling evenwel rechtstreeks door het Ministerie van Financiën per giro of postcheque, zodat daarna het Bureau voor Werklozenzorg hier mede generlei bemoeienis meer heeft. a. door te hoge leeftijd, ziekte of vermin derde geschiktheid niet of niet volledig te werk gesteld konden worden; Ten aanzien van de geldelijke uitkomsten der wachtgeldregeling en van de personeelsreserve zij nog het volgende vermeld. Het restant wachtgeld met schadeloon-perso- neelsreserve bedroeg over 1946 f 114.011,79 tegen f 158.614,97 over 1945. Staat XI op bldz. 13 geeft een overzicht van: a. het totaal der door de Dienst der Perso neelsreserve over 1946 uitgekeerde lonen en wachtgelden; VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. Wachtgelders. Reservisten. 225 264 Maand. b. Personeelsreserve. Maart 1946 April Mei Juni Juli Eerste week der maand. '46 '46 ‘46 1946 r> n f ft ff „13.214,09 „11.781,93 „10.250,05 Totaal netto uitbetaald loon. 15 729,59 11.757,25 12.346,28 14.706,42 14.703.89 55 181 83 112 91 61 134 213 199 116 57 45 1930 1935 1940 1945 1946 f 83.059,29 57.750.16 61.218,56 50.400,62 48.563,29 68.520.01 52.777,05 66 674,74 45.147,39 41.487,90 45.376,40 26.499,24 f647.474,65 348 353 321 359 350 „13 175,49 307 n 7 69 243,43 1 Januari 1 Januari 1 Januari 1 Januari 1 Januari 31 December 1946 .12.076,04 „11.785.17 .13.446,13 Netto a o uitbetaald - loon. ’46 1258 46 211 8 Dec. ’46 145 Uitbetaalde lonen aan Nederlanders in Duitsland werkzaam voor de geallieerde strijdkrachten. 1 Juli 1925 (oprichting der reserve) 7 12 Jan. 4 10 Febr. ’46 401 4 10 Maart '46 1— 7 April '46 6— 12 Mei 3—9 Juni 1— 7 Juli 5 11 Aug. ’46 2— 8 Sept. ’46 292 7— 13 Oct. 4 10 Nov. 2 Stand op ’46 444 f 38.583,39 Januari „13.397,61 Februari .12.064,20' Maart April Moi Juni Juli Augustus September October 8.333,87; November 6.346.56' December STAAT X. a. Aantal personen, werkzaam bij de geallieerde leger onderdelen, alsmede de aan hen uitbetaalde netto lonen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 388