32 voor ls In de voorschriften, die Burgemeester en Wet houders voor de plaatsing van personeel in Gemeentedienst hebben vastgesteld, zoals die zijn vermeld in het jaarverslag over 1945, kwam gedurende het verslagjaar geen wijziging. Daarom kan worden volstaan met een overzicht van het aantal in 1946 door de bedrijven en diensten gedane aanvragen, alsmede van de plaatsingen door bemiddeling van het Gemeen telijk Bureau voor Personeelsvoorziening. Het grote gebrek aan geschikte arbeidskrach ten deed zich ook dit jaar gevoelen. In verband met de moeilijkheden waarmede het Bureau bij het aanwerven van geschikt administratief per soneel had te kampen, is door het Bureau een grote campagne gevoerd onder de leerlingen van het middelbaar onderwijs. In een folder is ge tracht de leerlingen van de examenklassen te animeren voor dienstneming bij de gemeente ’s-Gravenhage. Ook werd door middel van advertenties aan het Bureau als orgaan voor de Gemeentelijke Personeelsvoorziening meer be kendheid gegeven. Een en ander had tot resul taat, dat gedurende het tijdvak 1 Januari t./m. 31 December 1946 in totaal 3 817 schriftelijke sollicitaties bij het Gemeentelijk Bureau Personeelsvoorziening werden ontvangen. Ook dit jaar moest een groot aantal VERSLAG VAX HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. Tak van o lenst. Wachtgelders. Reservisten. Totaal. f f f Restant wachtgeld en improductief loon enz. B. Personeelsvoorziening. schadeloon. Jaar 1946. Bedreven en diensten. Totaal 1). f 6.807,27 f 1.334,40 f Schadeloon Personeelsreserve aa il n n n 734,50 22.716,67 Leen- en Voorschotbank Plantsoenen f 1.310 24,40 529,91 965,30 402,08 387,10 789,18 1.479,66 .2.284,02 1.882,94 1.955,13 n n 3.073,50 7.030,20 419,64 1.901,70 n n t» r> n n n n n n n r> n n n n 441,48 3.530,93 5 233,41 23.877,11 17.324,16 1.250,44 n n n n 42,45 2.947,13 3.575,64 1.628,67 3.453,36 140,52 2.791,39 60,— 3.193,22 14.793,78 w s 2.762,96 4.550,16 604,50 9.533,12 56,79 19.461,06 15,20 1.804,71 1.744,03 Bureau Financiële Afwikkeling Evacuatie ’s Gravenhage Centraal Badbeheer Centraal Bureau voor de Huisvesting Consumentencrediet Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeenteontvanger Gemeentewerken Kon. .Schouwburg Onderwijs Gemeenteplantsoenen Politie Reconstructiewezen Bevolkingsregister Reinigingsdienst Schone Kunsten (Dienst voor Secretarie Sociale Belangen (Dienst voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Werklozenzorg en Personeelsvoorziening 3.193,22 15.213,42 1.901,70 441,48 3.530,93 5.373,93 26.668,50 60,— 17.324,16 4.323,94 7.030,20 2.762,96 4.550,16 604,50 9 533,12 99,24 22.408,19 3.590,84 1.804,71 2.478,53 f 132.893,73 f 124.362,27 f 257.256,— 1.868,52 3.334,50 48.568,59 14.608,— 4.811,03 47,50 16.637,90 STAAT XII. Verdeling restant Reinigingsdienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Ziekenhuizen w s Dienst voor Sociale Belangen Electriciteits-Bedrijf Gemeentewerken Koninklijke Schouwburg 1) Dit bedrag moet worden verminderd met f 9.298,90 voor terugontvangen en terug te ontvangen wachtgelden 2) Dit bedrag moet worden verminderd met f 1.051.58 voor terugontvangen verlofgeld enz. s) Dit bedrag moet worden vermeerderd met f 13.807.53 voor aan reservisten uitgekeerde kinderbijslag. wachtgeld en en reservisten, gesplitst naar de takken van de dienst, STAAT XI. Bedragen, betaald voor te werk gestelde wachtgelders n_ f 1 10.177,06 3) i f 2.908,96 2) j f 113.086.02 f f 121.453,31 f 144.169,98 Afdeling Financiën: Arbeidsbeurs (voormalige) Brandweer Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening Dienst voor Schone Kunsten Onderwijs I’olitie Raadsstenografen R.K. Schoolbioscoop Secretarie 91,371,25 f 112.985,88 1.025,91 f 114.011,79 D Voor zover niet afzonderlijk gesplitst in wachtgeld en sehade- loon betreffen de bedragen wachtgelden. 2) w wachtgeld. s schadeloon. w2) f 1.462,97 s2) 419,97

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 389