van 18 in 96 waarvan 31 Voor de officiële doodschouw in de gevallen van overlijden, waarin geen schriftelijke ver klaring van een geneesheer kon worden overge legd, wordt verwezen naar blz. 10 van het ver slag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. 228 194 79 619 639 365 32 2 2 669 1440 140 12 6 6 8 79 4 360 1 6 1045 2 030 1075 108 10 6 6 7 73 3 315 Het Melkcontrölebureau „Den Haag" van de Vereniging voor Melkcontröle Zuidholland heeft in totaal 40 523 monsters melk onderzocht. Strep- tococcen waren aanwezig in 582 monsters. Waar schuwingen werden in verband daarmede ge geven, terwijl in 25 gevallen als strafmaatregel een korting werd toegepast op de prijs, waar voor betrokkenen aan de grossiers moesten leveren. Blijkens de jaarstukken van de Coöperatieve Wasserij U.A. sloot het boekjaar 1 Mei 1945 30 April 1946 met een verlies van f 56.089,31, dat van de reserve is afgeboekt. beneden het jaar 1 jaar 2 3 4 5 612 jaar boven 12 jaar Totaal De totale ontvangsten der Algemene Begraaf plaats bedroegen f 32.822,79. Ter aarde besteld werden op de begraafplaats: der Rooms-Kath. gemeente aan de Kerkhof- laan 134, op die aan de Binckhorstlaan 837 over ledenen; „Eik en Duinen” (oud) 907 overledenen, waar van 620 uit ’s-Gravenhage (bovendien werden 11 asbussen bijgezet); „Nieuw-Eykenduynen” 1359 overledenen, waar van 1168 uit ’s-Gravenhage. der Ned. Hervormde gemeente te Loosduinen 44 overledenen; der Rooms-Kath. gemeente te Loosduinen 42 overledenen, en 3 levenloos geboren kinderen; „Ter Navolging” (Duinstraat, hoek Prins- Willemstraat) 4 overledenen; der Ned. Israëlitische gemeente te Wasse naar 28 overledenen, en 1 levenloos kind; 8 van deze overledenen waren elders opgegraven; der Ned. Portugees-Israëlietische gemeente (Oude Scheveningseweg) 2 overledenen. De ’s-Gravenhaagse Vereniging voor Koepok inenting en Immunisatie verrichtte in 1946 bovendien 17 herinentingen tegen pokken en 107 inentingen en herinentingen tegen diphterie, nl. 89 (waarvan 25 onvolledige) inentingen en herhalingsinentingen. Het Melkcontrólestation der Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne (V. V. Z. M.) onderzocht 30 101 monsters melk. Deze monsters werden t.a.v. de houdbaarheid in 1428 gevallen als onvoldoende beoordeeld en t.a.v. de reinheid in 2 658 gevallen. Het aantal gevallen, waarin mastitis-streptococcen werden aangetroffen, be droeg 452. Voor gegevens betreffende de door de Stich ting „Centraal Badbeheer” geëxploiteerde bad en zweminrichtingen wordt verwezen naar het verslag van die Stichting. In de overige bad- en zweminrichtingen wer den de navolgende aantallen baden genomen. ’s-Gravenhaagse Zuem- en Badinrichting „Mauritskade” 525 642; Bad- en Zweminrichting „De Regentes" 431 691; Badhuis van het Haags Tehuis voor Onge- huwden 90 366; Badinrichting Troelstrakade 54 493; Maatschappij „Zeebad Scheveningen" (buiten baden) 116 424. Het aantal verrichte koepokinentingen be droeg volgens de ontvangen duplicaatbewijzen: bij personen Op de Algemene Begraafplaats werden totaal 1173 overledenen begraven, t.w. 53 overledenen in de 1ste klasse, Mededelingen betreffende aard en aantal der in 1946 in de Gemeente voorgekomen besmette lijke ziekten worden aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst, blz. 10. Voor gegevens betreffende de parken en plantsoenen wordt verwezen naar het verslag der Gemeenteplantsoenen. 2de 3de 4de 5de zonder voldoening van rechten. Doodschouw. 99 f9 99 99 99 99 99 99 Aan de vaccinatie- bureaux. Totaal. Doer de onder scheidene genensheren. Coöperatieve Wasserij. Parken en Bad- en zweminrichtingen. Inentingen. Begraafplaatsen. 99 Besmettelijke ziekten. plantsoenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 38