32 In 1946 werden 10 gevallen van besmettelijke veeziekten aangegeven. In 1046 werden geen woningen onbewoonbaar verklaard. HOOFDSTUK VII. Gegevens betreffende de reiniging van stra ten en wegen en de riolering worden aangetrof fen in het verslag van de Gemeentelijke Reini gingsdienst, en op blz. 7 van het verslag van Gemeentewerken. groot f 94.229,46 werd f 39.029,46 bestemd voor pensioenvoorzieningen ten behoeve van het per soneel. In de loop van het verslagjaar werd het risico der pensioenverplichtingen voor zover mogelijk overgedragen aan een combinatie van verzekeringsmaatschappijen, terwijl een afzon derlijke stichting in het leven werd geroepen ter regeling en effectuëring van de uitkeringen. Op grond van de getroffen regelingen zullen in ko mende jaren geen grote bedragen meer behoeven te worden afgezonderd voor pensioenvoorzie ningen. De plannen tot aanbouw van een nieuw wo ningblok hebben nog in geen enkel opzicht vaste vorm kunnen aannemen. Het aantal woningen (508, w.o. 5 winkelhui zen) onderging in het verslagjaar geen wijzi ging. De onderhoudswerkzaamheden moesten ook dit jaar tot het uiterste beperkt blijven. Vanwege de Gemeente is aan de Vereniging een voorstel gedaan tot het aangaan van een fusie met de woningbouwvereniging „Openbaar Belang” en tot overneming van het tweede com plex van „Die Haghe”. Deze fusie kwam op 1 December 1946 tot stand. Het eerste complex woningen leverde over het boekjaar 1 December 194530 November 1946 een exploitatieverlies van ruim f 42.000,het tweede complex een verlies van ruim f 33.000, beide gedekt door bijdragen van Rijk en Ge meente. De verlies- en winstrekening der verenigings- administratie toonde een batig saldo van f 3.698,27. Na uitkering van 3 pCt. dividend op het aandelenkapitaal kon een bedrag van f 1.145,27 op nieuwe rekening worden overge bracht. Complex I leverde over het boekjaar 1 Decem ber 194530 November 1946 een exploitatie- winst van f 224,90; complex II een verlies van f 5.245,71; complex III een verlies van f 33.597,29; complex IV t./m. VII een verlies van f 3.143,43. Voorschotten op de bijdragen van Rijk en Ge meente werden ontvangen tot een totaal bedrag van f 21.100,over 1945/46. De verlies- en winstrekening der verenigings- administratie toonde een batig saldo van f 1.437,62. De bouw van 192 arbeiderswoningen aan de Melis-Stokelaan werd op 20 September aanbe steed. Gegevens betreffende de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stede lijk Belang” en de N.V. Bouwgrondmaatschappjj „Ockenburgh”, waarin de Gemeente grote belan gen heeft, zjjn vervat in de verslagen van die vennootschappen. Het aantal woningen der Vereniging bleef on veranderd 700. Het aantal wisselingen van huur ders bedroeg 50 (7 pCt. in 1946 tegen 12 pCt. in 1945). De daling t.o.v. het vorige jaar vindt haar oorzaak in de woningnood en de in verband daarmede vereiste toestemming van de overheid tot verhuizing. De gewone onderhoudswerkzaamheden kon den, wat de reparaties betreft met inachtneming van een spaarzaam materiaalverbruik, woorden uitgevoerd. Verf werk kon alleen worden verricht aan buitengevels. Binnenverfwerk en verstrek king van behangselpapier moest ook in het ver slagjaar achterwege blijven. Aan onderhouds kosten werd uitgegeven f 45.554,25. De exploitatieontvangsten bedroegen f 193.829,59, de -uitgaven f 99.600,13. Van het voordelig saldo Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 5 Juli 1946 werd de „Regeling inzake de toepassing van de Welstandsbepaling der Bouw en Woonverordening voor ’s-Gravenhage” (Verz. 1937 No. 6) tot 7 Mei 1947 van kracht verklaard. De Reclameverordening voor ’s-Gravenhage werd gewijzigd bij Raadsbesluit van 29 April 1946. Voor de Gemeentewoningen w'ordt verwezen naar blz. 8 van het verslag van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting en naar het verslag van de Stichting „Centraal Woning- beheer”; voor de verenigingswoningen naar blz. 11 van het verslag van genoemde Dienst. Besmettelijke veeziekten. Onbewoonbaarverklaring. VOLKSHUISVESTING. Woonverordening. Zorg voor de openbare reinheid. Vereniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen”. Rooms-Kath. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons streven”. N.V. Mij. „Stedelijk Belang”. N.V. Mij. „Ockenburgh”. Vereniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. Bouw- en Gemeente- en verenigingswoningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 39