32 de afdeling B.V.B. der Gemeentesecretarie; Mr. naar het Gewestelijk Arbeidsbureau. 15 O' De Commissie Zedelijk Gedrag, die reeds sedert 1917 in de gemeente ’s-Gravenhage had bestaan, werd bij besluit van de toenmalige N.S.B.-burgemeester op 8 October 1942 opge heven. Burgemeester en Wethouders achtten het nodig de Commissie weder in te stellen; bij be sluit no. 160154, afd. S.Z., d.d. 19 Maart 1946, werd dan ook de Commissie Zedelijk Gedrag wederom in het leven geroepen. De taak van de Commissie werd in dit besluit als volgt om schreven: „De beoordeling van het zedelijk gedrag van personen, die voor plaatsing in Gemeentedienst of bij semi-gemeenteljjke instel lingen in aanmerking konden komen en die één maal of meermalen zijn veroordeeld of omtrent wier zedelijk gedrag op andere wijze iets ongun stigs bekend is”. Bij besluit no. 162181, afd. S.Z., d.d. 5 Augus tus 1946 van Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage werd de Commissie als volgt samengesteld. Lid-voorzitter: Mr. J. H. van Laer, rechter in de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage; Leden: P. de Graaff, directeur van de Gemeen telijke Reinigingsdienst; Ir. A. J. Gurck, direc teur van de Duinwaterleiding; Mr. W. Nieuw- hoff, chef van de afdeling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie; P. C. Wesseling, chef van vragen van bedrijven en diensten, waaraan het Bureau niet kon voldoen, worden doorgezonden J. H. Vermeulen, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te ’s-Gravenhage; G. Venema, voorzitter afd. Den Haag van de Algemene Ambtenaarsbond. Secretaris: R. P. Baas, directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening. Werkza amheden. Het secretariaat is ondergebracht bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening. Sedert de wederinstelling der Commissie wer den t./m. 31 December 1946 970 aanvragen om een bewijs van „toelaatbaarheid” tot de Gemeen tedienst door de desbetreffende hoofden van takken van dienst ingediend en in behandeling genomen. In 671 gevallen kon door de secretaris een ver klaring van geen bezwaar worden afgegeven. Voor 82 personen bleek een onderzoek en behan deling in een Commissievergadering noodzake lijk. De Commissie kwam daartoe 4 maal bijeen en besloot 67 personen toelaatbaar te verklaren, terwijl in 15 gevallen een afwijzende beslissing moest worden genomen. 30 aanvragen konden wegens ontslag of terugtrekking der sollicitan ten worden gedeponeerd, terwijl op 31 December 1946 nog 187 gevallen in behandeling waren. De directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, BAAS. VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. C. Commissie Zedelijk Gedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 391