32 r 16 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. 381.825,31 9» 1.075,91 Bykomonde kosten. Tydvak. Totaal I. HOOEDARBEIDERS. 1/1—4/5 f 735,81 1 f 1 n II. HANDARBEIDERS. 1/1—28/12 191 191 56.509,25 1/1—28/12 23 23 22.705,15 1/1-28/12 34.756,17 157 157 n 1/1 28/12 22 4.772,08 22 30.849,54 481 87 394 f 134.092,37 f 33.190,17 i) De lonen werden door het C.B.S. betaald. f 459.343,79 1/1—28/12 1/1—28/12 1/1-2 /II 1/1-1 4 8 31 44 Uilbetaalde lonen. Personeelsuitgaven Salarissen enz. Zakeljjke uitgaven. Huur lokaliteiten Aanschaffing en onderhoud me.nair Onderhoud lokaliteiten Schoonhouden lokaliteiten Bewaking Verlichting, verwarming, water Drukwerk en kantoorbehoeften Telefoon Tramvervoer Reis- en verblijfkosten Abonnementen Advertenties Aanschaffing en onderhoud rijwielen en motor Porti en telegrammen Vergoeding voor gebruik van eigen rijwiel Vergoeding aan vakverenigingen wegens administratiekosten Huur safeloket Kleine uitgaven Schadeloon Personeelsreserve Gratificatie 5.704,58 10.175,15 7.989,68 9.273,08 8.707,59 3.959,46 10.518,15 3.366,54 999,88 167,99 57,24 1.420,86 2.227,11 1.555,66 1.283,94 6.698,30 26,60 2.310,76 3.202,02 8.783,82 2.628,07 f 1.025,91 50,— 4 8 31 43 werkverruiming over het jaar 1946. 65,— 173,13 2.102,50 Bibliotheek van het Vredespaleis Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu mentatie Rijksbureau voor Genealogie Commissie voor Sociale Kunstopdrachten Centraal Bureau voor de Statistiek Sociale lasten BIJLAGE I. Lijst van uitgaven voor de instandhouding van het Bureau over het jaar 1946. BIJLAGE II. Overzicht der uitgaven voor werkverschaffing en gani- i gani- ias- j seerden.seerden. tigen. 1 Aantal plaatsingen. Geor- pngeor-| Arm- gani- i gani- las- I Waakdienst: Gemeentewerken Minder-valide armlastigen: Gemeente plantsoenen Valide armlastigen: School- en Kinder tuinen Valide armlastigen: Gemeentel. Reini gingsdienst Sociale lasten H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 392