i'i -J f 1 GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Het gebouw en de keuken installatie verkeren in vrij goede staat. Met het aanbrengen van een centrale waterverwarming in de gebouwen Gouwestraat 65, 67 en 69 werd een begin ge maakt. Op 31 December 1946 was de personeelsbezet ting als volgt. 1 hoofd, 1 bedrijfschef, 1 boekhouder C, 1 inspec teur A, 1 bureauchef A, 2 adm. ambtenaren C, 3 adm. ambtenaren B, 2 adm. ambtenaren A, 1 kassier A, 7 schrijvers Ie klasse, 1 kok, 1 maga zijnbediende, 2 controleurs B, 2 controleuses, 8 schrijvers 2e klasse, 2 boden, 1 jongmaatje-amb- tenaar, in totaal 37 ambtenaren, waarvan gede tacheerd bij het Bureau van de Distrietsraad voor het Consumentencrediet: 1 bureauchef A, 1 adm. ambtenaar A, 1 schrijver le klasse. Het keukenpersoneel bestond uit: 1 voorman keukenknecht, 1 eerste keukenknecht, 22 keuken knechts, 5 helpsters in de keuken, in totaal 29 werklieden. Het personeel voor de eetlokalen bestond uit: 4 leiders, 36 leidsters, in totaal 40 personen. Van de 1588 kinderen, die op 31 December 1946 tot de voeding waren toegelaten, kwamen 1 457 kinderen van het lager onderwijs, of 92 pCt. en 131 kinderen van het voorbereidend lager onderwijs, of 8 pCt. In totaal zijn verstrekt 279 541 liters warm voedsel. Tabel I geeft een overzicht van de ver strekte menu’s. Op 31 December 1946 waren 43 eetlokalen in gebruik, t.w. 21 in openbare scholen en 22 in bijzondere scholen. De bezetting van de eetlokalen was als volgt. 13 lokalen met minder dan 25 kinderen, 21 25 tot 50 kinderen, 9 51 75 De verstrekking van schoolvoeding aan de daarvoor in aanmerking komende leerlingen van openbare en bijzondere scholen voor voor bereidend en lager onderwijs vond vanwege de Dienst gedurende het gehele jaar geregeld plaats. Bovendien werd gekookt voor derden, zoals voor de Gemeentelijke Noodtehuizen, de Ge meentelijke Commissie voor ontvangst van repa- triërenden, de Politie en andere instellingen, terwijl voorts aan de Dienst was opgedragen de verzorging van de buffetten bij officiële ont vangsten door het Gemeentebestuur van ’s-Gra- venhage. Verder werd bonloze bijvoeding verstrekt aan kantoren, fabrieken e.d., terwijl tevens de warme maaltijden voor de burgerbevolking (zg. Centrale Keukens) werden verzorgd. Verbete ring in de voedselpositie deed de belangstelling voor deze beide vormen van verstrekking van warme maaltijden sterk verminderen, zodat de verstrekkingen in de loop van het verslagjaar konden worden beëindigd. De betere melkpositie en een enigszins rui mere mate van beschikbaarstelling van flesseu- materiaal maakten het mogelijk in de maand September 1946 de verstrekking van melk op de Haagse scholen te hervatten. Per leerling per week werd één liter melk verstrekt, verdeeld over vier dagen. In de maand December 1945 was van het Amerikaanse Rode Kruis ten bate van de Haag se schooljeugd ten geschenke ontvangen een partij chocolademelk in poedervorm, waarvan de eerste verstrekking omstreeks de Kerstdagen 1945 plaats vond. In 1946 werd de verstrekking voortgezet en beëindigd. Voorts werd in 1946 ten geschenke ontvangen van het Amerikaanse Rode Kruis en van het Deense Rode Kruis een partij volle melkpoeder, groot 22 000 kg, welke over de Haagse scholen werd verdeeld. Als gevolg van de distributiemaatregelen was de verstrekking van kleding en schoeisel slechts in beperkte mate mogelijk. Om de bezoekers van het Zuiderpark gelegen heid te bieden tegen billijke prijzen goede con sumpties te gebruiken, werd de exploitatie van de lunchroom in het Zuiderpark voor het seizoen 1946 aan de Gemeentelijke Dienst voor School- kinderzorg opgedragen. BIJLAGE 33 Personeel. Gebouwen. Verstrekking schoolvoeding. Eetlokalen. Aantal kinderen, dat aan de schoolvoeding deelnam. Algemeen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 393