33 2 In totaal werden in 1946 aan de Haagse school jeugd verstrekt 101111 liters chocólademelk. Tabel III geeft een overzicht van deze verstrek king gedurende het verslagjaar. G. VAN DEN BEITKEL. Over het tijdvak van 9 September tot en met 31 December 1946 werden in totaal verstrekt 278 929 liters schoolmelk. Tabel II geeft een overzicht van de verstrekking op de laatste ver- strekkingsdag in 1946. Ten einde tegemoet te komen aan de grote behoefte aan kleding en schoeisel voor school gaande kinderen, werd ook voor kinderen, die niet voor gratis-verstrekking in aanmerking kwamen, de mogelijkheid geopend, voor zover voorradig, kleding en schoeisel tegen betaling te verkrijgen. Op deze wijze werden 37 855 kinderen geholpen. In totaal werden verstrekt2 001 paren gym nastiekschoenen, 1 097 paren canvasschoenen, 6 570 paren lederen schoenen, 79 paren linnen schoenen, 28104 paren klompen, 4 stuks jongens- kleding. Bovendien werd in samenwerking met de Gemeentelijke Crisis- en Distributiedienst aan 21 407 leerlingen een bon verstrekt, waarop een paar klompen kon worden aangekocht. Door bemiddeling van de Dienst werden door het Landelijk Bureau van Nederlands Volks herstel 249 kinderen aan een paar schoenen ge holpen. De kinderen van het lager onderwijs waren voor 48 pCt. van het openbaar lager onder wijs (709) en voor 52 pCt. van het bijzonder lager onderwijs (748). De kinderen van het voorbereidend onderwijs zijn te verdelen in 14 pCt. van het openbaar onderwijs (18) en 86 pCt. van het bijzonder onderwijs (113). De kinderen, die tot de voeding waren toege laten, kwamen van: 35 openbare lagere scholen, 9 openbare buiten gewoon lagere scholen, 3 openbare u.l.o.-scholen, 2 openbare v.g.l.o.-scholen, 8 openbare voorbe reidende scholen, 4 bijzondere buitengewoon lagere scholen, 38 bijzondere lagere scholen, 13 bijzondere voorbereidende scholen, 2 bijzondere u.l.o.-scholen, 1 bijzondere v.g.l.o-school, 1 bij zondere huishoudschool. In totaal 116 scholen. In totaal zijn verstrekt 188 869 liters warm voedsel en 11857 broodmaaltijden. Geleverd werden ten behoeve van: de Gemeentelijke Noodtehuizen, 173 033 liters warm voedsel, de Gemeentelijke Commissie voor ontvangst van repatriërenden, 350 liters warm voedsel. de Gemeente Rijswijk, 604 liters warm voedsel, de Politie, 10085 liters warm voedsel en 11857 broodmaaltijden, diverse instellingen, 4 797 liters warm voedsel. Voor zover voorradig was het mogelijk per kind te verstrekken: 1 stel ondergoed, 1 stel bovengoed, 1 paar kousen, 1 paar schoenen. In totaal werd in 1946 voor 12105 kinderen een aanvraag voor gratis-verstrekking van kle ding en/of schoeisel in behandeling genomen, terwijl 5 374 kinderen, vallende onder artikel 36 der Leerplichtwet, werden geholpen, t.w. 2 365 kinderen aan kleding, 1 967 kinderen aan schoe nen, 1042 kinderen aan klompen. In totaal werden verstrekt 10112 stuks kle ding, 1 967 paren schoenen en 1 042 paren klom pen, in totaal 13 121 verstrekkingen, te verdelen als volgt. Over het tijdvak van 1 Januari tot en met 1 Augustus 1946 (datum waarop de verstrek king wegens te geringe deelneming werd beëin digd) zijn verstrekt 357 713 liters warm voedsel. In totaal werden verstrekt 151 858 liters warm voedsel. Met ingang van 2 Augustus 1946 werd de verstrekking wegens te geringe deelneming beëindigd. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG Jongens. Meisjes. burger- Verstrekking chocolademelk, geschonken door het Amerikaanse Rode Kruis. Kleding. 978 jurken, 694 hemden, 1 006 directoires, 375 camisoles, 956 onderjurken, 386 paren kousen. De directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg, ■i Verstrekking schoolmelk. Schoeisel. 817 paren schoenen, niet aangevraagd. Kleding. 1136 blouses, 1 168 bovenbroeken, 953 hemden, 569 borstrokken, 1193 onderbroeken, 62 overhemden, 636 paren kousen. Schoeisel. 1150 paren schoenen. Schoenreparaties werden Voeding aan derden. Verstrekking kleding en schoeisel. Bonloze bijvoeding op kantoren en fabrieken e.d. Verstrekking warme maaltijden aan bevolking.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 394