33 s Art. II. f 56.785,45 Totaal f 62.938,25 Meer werd gevergd voor: Totaal f 68.496,12 Minder werd uitgegeven voor: 1.347,47 636.111,51 20.0(18,77 c. Totaal f 657.467,75 Art. 1. f 621.871,45 V. Totaal f 648.871,45 4 H Het totaal der baten bleef f 585.933,20 beneden de raming. 3.413,52 2.739,28 Art. I. II. f 56.591,40 3.789,36 8.115,36 „Algemene kosten” „Kosten verstrekking warm voedsel” III. „Kosten verstrekking kleding en schoeisel” Ten aanzien van de Kapitaaldienst wordt op gemerkt, dat voor artikel II „Aanleg en uit breiding” werd beschikbaar gesteld een bedrag van f 11.000,Het benodigde kapitaal bedroeg 1' 10.033,39. Het teveel beschikbaar gestelde be drag ad 1' 966,61 is als batig saldo overgebracht naar 1947. Het voordelig saldo van de exploitatie der lunchroom in het Zuiderpark, groot f 897,18, is verantwoord onder artikel IV der baten „Bij zondere inkomsten”. De voor enige artikelen sterk van de begro tingscijfers afwijkende uitkomsten, welke zowel van invloed waren op de baten als op de lasten, vonden haar oorzaak in: de verminderde belangstelling voor deel neming aan de bonloze bijvoeding op kan toren, fabrieken e.d. en de verstrekking van warm voedsel aan de burgerbevolking. Beide vormen van verstrekking van warm voedsel werden begin Augustus 1946 wegens te geringe deelneming stopgezet; wegens uitbreiding van de melkverstrek- king op de Haagse scholen; de schaarste aan grondstoffen en de beper kende distributievoorschriften, inzake de verstrekking van kleding en schoeisel; de omstandigheid, dat bij het samenstellen der bedrijfsbegroting voor 1946 het lenings- kapitaal voor de bij de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg in te brengen bezit tingen van de voormalige Gemeentelijke Jeugddienst nog niet was vastgesteld. Als gevolg daarvan konden voor „Renten” en „Afschrijvingen” geen bedragen worden begroot. „Ontvangsten uit ver strekking warm voedsel” „Ontvangsten wegens bij drage van het Rijk in de kosten van de voedselver- strekking aan burgerbe volking” 27.000, Minder werd ontvangen voor: Omtrent de rekening van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg over het jaar 1946 valt het volgende op te merken. De baten bedroegen in totaal f 351.109,80, de lasten f 612.105,37, zodat de rekening sloot met een nadelig saldo van f 260.995,57. Dit is f 3.038,43 beneden het volgens de begroting voor 1946 ge raamde bedrag. Het totaal der lasten bleef f 588.971.63 beneden de raming. Meer werd ontvangen voor: „Ontvangsten uit ver strekking schoolmelk” III. „Ontvangsten uit ver strekking kleding en schoeisel” IV. „Bijzondere inkomsten” Art. III. „Kosten verstrekking schoolmelk” V. „Renten” VI. „Afschrijvingen” VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG a. f b. d. der rekening van ADMINISTRATIEF OVERZICHT de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg over het jaar 1946.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 396