I 33 A HOOFDSTUK IX. Industriële Inrichting van het Leger des Hells. In het logement van de inrichting, Nieuwe Schoolstraat 15a, werden 12 603 nachtverblijven verleend. Betreffende de wegen en het onderhoud daar van worden gegevens aangetroffen in de versla gen van de Dienst der Gemeentewerken, blz. 6, en van de Gemeenteplantsoenen, blz. 1. In zijn vergadering van 14 Juni 1946 besloot de Gemeenteraad tot de bouw van 388 Gemeente- woningen en tot het verlenen van medewerking voor de bouw van 583 verenigingswoningen. Voor uitbreidingsplannen, bebouwingsvoor- schriften en rooilijnen wordt verwezen naar blz. 2 en 3 van het verslag van de Dienst der Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting. Vereniging voor Volkshuisvesting „Haags Te huis voor Ongehuwden"Rijswijkseweg 342. Het aantal bewoners van het tehuis bedroeg in 1946 gemiddeld 418. Op 31 December waren er 445 per sonen woonachtig. Een financieel verslag werd nog niet uitgebracht. (Het laatste gepubliceerde verslag was van 1941.) Vereniging „Tehuis voor Onbehuisden" De-la- Reijweg 522. In het verslagjaar werd aan steeds meer onbehuisde mannen onderdak verschaft. Ook werd aan vrouwen en kinderen, die in moei lijkheden verkeerden, voor korte tijd onderdak en indien nodig voeding verstrekt. De Politie maakte veelvuldig gebruik van het tehuis als zich bij haar mensen, niet-inwoners van ’s-Gra- venhage, vervoegden om onderdak. Gemeente diensten hebben gehele gezinnen voor opneming in het tehuis gezonden tijdens de ontsmetting van hun woningen. Einde 1946 had het tehuis weder de beschik king over 65 bedden, verdeeld over 5 slaapzalen. Het aantal verstrekte nachtverblijven bedroeg 3 756. De geleidelijke ontwikkeling van het vervoer, welke na de bevrjjding in 1945 is ingetreden, heeft zich in het verslagjaar voortgezet. N.V. Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg-Maat- schappij. De jaarrekening 1946 sloot met een voordelig saldo van f 1.416.124,99, waarvan de Gemeente f 1.189.582,34 en de N.V. Haagse Buurt spoorwegen f 226.542,65 ontving. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het jaarverslag der N.V. De Noord-Zuid-HMandse Tramweg-Maat- schappij N.V. werd met ingang van 1 Januari 1946 ontbonden. Haar rechten en verplichtingen zijn overgegaan op de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer-Maatschappij N.V. Op de lijn ’s-GravenhageVoorburgLeiden werden 6 947 186 personen vervoerd (abonné’s medegerekend)de opbrengst van dat vervoer was rond f 1.136.361, Op de autobuslijn ’s-GravenhageNoordwjjk aan Zee, die op 2 September geopend werd, zijn tot aan het einde van het verslagjaar 159 073 personen vervoerd (abonné’s inbegrepen); de op brengst van dat vervoer was rond f 72.113, N.V. Westlandse Stoomtram weg-Maatschappij. Het personenvervoer, dat door middel van autobussen wordt onderhouden, ondervond de nadelen van het gebrek aan materieel. Met ingang van 1 October 1946 werd aan de Maatschappij een vervoersverbod opgelegd voor het traject ’s-GravenhageLoosduinen, sedert 1882 bediend. De N.V. Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg-Maatschappij verzorgt sedert 1 Octo ber 1946 het personenvervoer op genoemd traject. Op de lijn ’s-Gravenhage’s-Gravenzande Hoek van Holland werden 1102 662 personen vervoerd; de opbrengst van dat vervoer bedroeg rond f 311.861,—. Voor gegevens met betrekking tot de verzor ging van geëvacueerden en vluchtelingen wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale belangen, blz. 10, en naar het verslag van de tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor de Nood tehuizen. In 1946 werden 36 vergunningen aangevraagd tot het bouwen van woonwagens en woonsche pen. Alle aangevraagde vergunningen werden verleend; het aantal verrichte keuringen be droeg 48. Op 31 December 1946 hadden 43 woon wagens en 73 woonschepen stand- of ligplaats in de Gemeente. HOOFDSTUK VIII. Omtrent waterverversing en baggerwerk in de Gemeentelijke havens, kanalen en vaarten worden gegevens aangetroffen in het verslag van de Dienst der Gemeentewerken, blz. 7. 1 bebouwingsvoorschriften; i VERKEER. Wegen. Woningbouw. Uitbreidingsplannen en rooilijnen. Tehuizen. Tramwegen en autobusdiensten. Zorg voor geëvacueerden en vluchtelingen. Woonwagens en woonschepen. WATERSTAAT. Waterverversing en baggerwerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 40