I I de verplichte vergoeding 4. 5. 1 iSa GEMEENTELIJK BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Met ingang van 1 December 1946 werd de heer C. A. D. Ankringa benoemd tot adviseur, voor lopig voor één jaar in tijdelijke dienst, zodat op 31 December 1946 het personeel bestond uit de leider, een vrouwelijke en een mannelijke advi seur en een administratief ambtenaar B. Het aantal telefonische en schriftelijke aan vragen om advies was groot. directies van verschillende scholen, als de afde ling Onderwijs der Gemeentesecretarie en de Dienst voor Sociale Belangen zonden herhaalde lijk personen naar het Bureau om advies. Ook het Gewestelijk Arbeidsbureau verwees dikwijls zijn candidaten eerst naar het Bureau. Van het totale aantal bezoekers waren 138 niet-ingezetenen van ’s-Gravenhage; dit betrof aanvragen uit het gehele land. 1. 2. 3. Ook dit jaar was het maken van propaganda voor het Bureau niet mogelijk wegens de nog voortdurende onvoldoende personeelbezetting. Toch was het aantal nieuwe adviesvragenden groter dan in de voorafgaande jaren nl. 1 422 (een aantal, dat na 1933 nooit meer bereikt werd). Hiervan waren 864 mannelijke en 558 vrouwelijke candidaten. Voor herhaald overleg bezochten 460 personen het Bureau (255 manne lijke en 265 vrouwelijke)* welk aantal vanzelf sprekend lager was dan in vorige jaren, omdat de werkzaamheden van het Bureau gedurende een jaar onderbroken wrnren geweest. Zowel de Op ruime schaal mocht het Bureau ■weder van verschillende fondsen en stichtingen bijdragen ontvangen voor de studie van daarvoor in aan merking komende onbemiddelde candidaten. In verband met de installatie van de nieuwe Commissie werd de eerste vergadering in Mei 1946 door de Wethouder van Sociale Zaken ge opend, terwijl daarna nog twee vergaderingen werden gehouden in verband met de benoeming van een nieuwe adviseur. De opbrengst van bedroeg f 1.118, Op bescheiden schaal werd weer een psycho technisch onderzoek ingesteld, waarvoor slechts enige schriftelijke tests van Dr. J. Luning Prak gebruikt konden worden. In totaal werden 94 candidaten getest. In April 1946 werd door Burgemeester en Wethouders weder een Commissie voor Be- „roepskeuze samengesteld. Tot voorzitter werd benoemd de heer G. J. Scheepers, directeur druk kerij Levisson en tot leden de dames M. Heinen, directrice van het Nationaal Bureau voor Vrou wenarbeid en N. Ongerboer, adj. directrice Nederlands Volksherstel en de heren J. J. van Langen, secretaris van de Haagse Bestuurders- bond, C. Sonneveld, hoofd ener Chr. (m.)u.l.o.- school, J. N. Verkleij, rector R.K. school voor b.l.o. en Mr. J. H. Vermeulen, directeur Gew. Ar beidsbureau te ’s-Gravenhage; tot secretaris werd benoemd de heer Mr. W. Nieuwhoff Jr., chef van de afdeling Sociale Zaken der Gemeen tesecretarie. Evenals andere jaren verleenden verschillen de overheidsdiensten en particuliere bedrijven alle medewerking. Op desbetreffend verzoek werden door de vrouwelijke adviseurs lezingen gehouden voor: een groep sociale werkers (sters); de V.a.r.a te Hilversum; de werklozen, die overbruggingsuitkering genieten; de ouders en leerlingen der hoogste klas van de Dalton-h.b.s.; de Vereniging van gezinsvoogden. BIJLAGE 34 Personeel. Verstrekte adviezen. schriftelijke aanvragen. Financiële hulp. Vergaderingen der Commissie voor Beroepskeuze. Inkomsten. s‘“' Telefonische en Psychotechnisch onderzoek. Samenstelling der Commissie voor Beroepskeuze. Medewerking. I ('n Lezingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 400