34 2 Het aantal door het Bureau verzonden post stukken bedroeg 670. Diploma’s: chemisch analyste, apothekers-as- sistente, costuinière, coupeuse, handenarbeid, kinderjuffrouw, kinderverzorgster, kleuteron- derwijzeres, kraamverpleegster, lagere akte, hoofdakte, sociale verzekering Raad van Arbeid, nuttige handwerken, vakbekwaamheid slager, associatie-diploma boekhouden, -Duits, -Engels, -Frans en -Nederlands, staatspraktijkdiploma boekhouden (s.p.d.), diploma m.o.-boekhouden, -Duits, -Engels, A en B, akte l.o.-Frans, -tekenen, diploma staatsexamen h.b.s., middenstandsdiplo ma, diploma lerares koken en voedingsleer (N VIII), diploma lerares landbouwhuishoudkunde (N XIX), diploma lerares lingerie- en costuum- naaien (Na), diploma Schoevers-secretaresse. Nederlands en boekhouden, diploma ziekenver pleging A en B. Wegens vacantie van het personeel werd het Bureau drie weken gesloten, omdat een andere oplossing niet mogelijk was. De toegevoegde bijlagen geven een overzicht van het genoten onderwijs en van de geadvi seerde beroepsrichtingen. J. M. SMELIK, wnd. directrice. Inrichtingen van onderwijs, die nog werden bezocht of reeds waren verlaten en diploma’s die reeds waren behaald: Scholenlagere school, Montessori-sehool, bui tengewoon lager onderwijs, voortgezet gewoon lager onderwijs (v.g.l.o.), (m.)u.l.o.-school, han- delsdagschool, handelsavondschool, h.b.s., gym nasium, lyceum, middelbare meisjesschool, kweekschool voor onderwijzers, kweekschool voor kleuteronderwijzeressen, kostschool, am bachtsschool, nijverheids-, vak-, huishoud- en industrieschool; al deze schooltypen openbaar en bijzonder. Voorts lagere school in Duitsland, Indië, Roemenië, Schotland, Shanghai, Siam, bui tenschool, huisonderwijs, individueel onderwijs, brugklas (voor (m.u.l.o.), C-klas, handels-u.l.o., (m.)u.l.o.-school voor meisjes, 4 en 5 jarige meis jesschool, h.b.s. voor meisjes, gymnasium in Est land, lyceum voor meisjes, middelbare school in Amerika, Duitsland, Hongarije, Polen en Zwit serland, hogeschool, universiteit. School voor spraakgebrekkigen, instituut voor doofstommen, kostschool in Duitsland en Frankrijk, avond school voor algemene ontwikkeling, overbrug ging lagere school en h.b.s. voor gerepatrieerden uit Indië, particuliere hogere handelsschool, school voor winkelpersoneel, conservatorium voor muziek, academie van beeldende kunsten, hoger instituut voor schone kunst te Antwerpen, De vrouwelijke adviseur maakte als advise rend lid deel uit van de Commissie tot opleiding van leerlinggezinshulpen en woonde als zodanig de examens bij; van de Commissie tot opleiding van sociale gezinsverzorgsters; van de Gemeen telijke Commissie voor kraamhulp; van de Ge meentelijke Efficiency Commissie. (m.)u.l.o.-avondcursus, kantooropleiding, mu ziekschool, landbouwhuishoudschool, grafische school te Utrecht, middelbare koloniale land bouwschool, school voor suikerindustrie, machi nistenschool, zeevaartschool, voorbereidend mid delbaar technische cursus (v.m.t.o.), uitgebreid lager nijverheidsonderwijs (u.l.n.o.), electrotech- nische school (e.t.s.), luchtvaarttechnische school (l.t.s.), technische school in Indië, middelbaar technische school (m.t.s.), technische middelbare school (t.m.s.). VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. BIJLAGE I. Onderscheiding der aanvragen naar het genoten onderwijs. Correspondentie. Sluiting. Bijlagen. Deelneming aan Commissies.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 401