34 fi Lessen: in machineschrijven, algemene ont wikkeling, moderne talen. Maleis, Russisch, wis kunde, technisch tekenen, edi.b.o., voorberei dend middelbaar technische cursus (v.m.t.o.), voor de vestigingswet, voor kantooropleiding. i Accountant, ambtenaar, analyst, archiefamb- tenaar, arts, autohandel, automonteur, -techni cus, A.V.O. (arbeid voor onvolwaardigen), ban ketbakker, bedrijfsleider, behanger-stoffeerder, bibliothecaris, binnenhuisarchitect, bloemist, bode, boekbinder, boekhandelaar, boekhouder, boer, boormeester, bouwkundige, bouwkundig- opzichter-tekenaar, broodbakker, carosseriecon- structeur, chauffeur, chemisch technicus, com mercieel werk, consul, correspondent, cultuur- employé, deurwaarder, diplomatieke dienst, drukker, electricien, electro-technicus, electro- technisch-opzichter-tekenaar, (e.t.o.t.), etaleur, filmtechnicus, goudsmid, handelscorrespondent, handelsreiziger, heilgymnast-masseur, ingenieur (civiel-, electrotechnisch-, mijn-, scheikundig-, vliegtuigbouwkundig-, werktuigbouwkundig-), instrumentmaker, jeugdleider, journalist, kan toorbediende, kantoorboekhandelaar, kapper, kellner, keurmeester, kleermaker, kok, kommies bij de belastingen, koopman, kruidenier, kwe ker, landbouwer, lasser, leraar-aardrijkskunde, -Frans, -geschiedenis, -Nederlands, -wiskunde, letterzetter, loodgieter, lithograaf, maatschap pelijk werker, machinebankwerker, machinete- kenaar, machinist grote vaart (en land-), maga zijnbediende, makelaar, matroos bij de kust vaart en grote vaart, metaalbewerker, meubel- handelaar, meubelmaker, monteur, officier, on geschoold werk, opticien, politie-agent, predi kant, radio-technicus, -telegrafist, reclameont werper, rijwiel- en motorhersteller, scheeps bouwkundige, schilder, (huis- en reclame-), schoenmaker, slager, steward, stuurman (grote vaart en kustvaart), tandarts, tandtechnicus, te gelzetter, tekenaar (bouwkundig-, reclame-, technisch-), timmerman, tuinarchitect, tuinder, tuinman, veearts, verkoper, vertegenwoordiger, violist, vlieger, vliegtuigbouwkundige, vliegtuig- mecanicien (boord- en grond-), -monteur, voet- verzorger, vulpenmaker, weg- en waterbouw kundige, werktuigbouwkundige. (v.g.l.o.), (m.)u.l.o., h.b.s., lyceum, gymnasium, ambachtsschool, al deze schooltypen openbaar en bijzonder. Voorts handels-u.l.o., (m.)u.l.o.- avondeursus, handelsdagschool, handelsavond- school, avondschool voor algemene ontwikke ling, kostschool, hotelvakschool, vakschool voor kappers, -voor kleermakers, -voor goud en zil versmeden te Schoonhoven, school voor volwas senen, school voor winkelpersoneel, academie voor beeldende kunsten, zeevaartschool, Bis schoppelijke nijverheidsschool, tuinbouwschool, landbouwwinterschool, middelbare koloniale landbouwschool, landbouwhogeschool, middel baar technische school, technische hogeschool, economische hogeschool, universiteit, luchtvaart- -technische school, Rijkswerkplaatsen, praktijk in café- en restaurantbëdrijf, in de handel en in land- en tuinbouw. Studie voorrassociatiediploma boekhouden, -Ne derlands, -Duits, -Engels, -Russisch en -Spaans, staatspraktijkdiploma boekhouden (s.p.d.), m.o.- boekhouden, -Frans, en -economie, hoofdcorres- pondent-Engels, rechten, staatsexamen h.b.s. en gymnasium, bosbouw, middenstandsdiploma, kruideniersbrevet, manufacturenbrevet, cursus sen volksuniversiteit, algemene oriëntatie. Overgang naar: lagere school, brugklas, C-klas, buitengewoon lager onderwijs (b.l.o.), school voor voortgezet gewoon lager onderwijs Analyste (chemisch en medisch), apothekeres, apothekersassistente, arts, assistente in inrich ting, in leeszaal, bemiddelingsadressen, biblio thecaresse, binnenhuisarchitecte, boekhoudster, correspondente, costumière, coupeuse, dienst meisje, dierenarts, diëtiste, directrice kinderte huis, fabrieksarbeidster, fotografe, heilgymnaste- masseuse, huishoudkundige, idem in inrichting, hulp in de huishouding, huisnaaister, inspectrice. kinderpolitie, kantoorbediende, kantoorboekhan-* del, kapster, kinderjuffrouw, kinderverzorgster, kleuteronderwijzeres, kraamverzorgster, leer- linggezinshulp, leidster kinderverzorging en op voeding, leidster vacantiekoloniehuizen, lerares -Duits, -Engels, -Frans, -oude talen, -gymnastiek, -lingerie- en costuumnaaien (Na), -kunstnaald- werk en fraaie handwerken (Ns),-huishoudkunde en wasbehandeling (N VII), -koken en voedings leer <N VIII), -costuumtekenen (N XI), -land- bouwhuishoudonderwijs (N XIX), -kinderverzor ging en -opvoeding (N XX), -land- en tuinbouw kunde (N XXI), linnenjuffrouw, Montessori- leidster, maatschappelijk werkster, naaister, onderwijzeres, pedicure en manicure, pianiste, VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. BIJLAGE II. In 1946 gegeven adviezen betreffende: A. aan mannelijke personen. 5 8. 3 aan vrouwelijke personen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 402