2 I 1 i 1 I. BEHEER. 1 GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. I De Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belan gen, een zelfstandige Gemeentelijke Instelling van Weldadigheid in de zin van artikel 2 der Armenwet, staat onder een Bestuur, bestaande uit de Wethouder van Sociale Zaken, voor zitter, en zes leden, gekozen door en uit de 'Gemeenteraad. Het voorzitterschap berustte in handen van de heer C. II. P. W. v. d. Oever, in de Raadsver gadering van 19 November 1945 benoemd tot Wethouder van Sociale Zaken. Op 25 Februari 1946 wees de Gemeenteraad als bestuursleden aan de dames M. J. B. Romme en N. H. Schok- king alsmede de heren C. P. Damme, A. Folmer, Drs. J. Middelburg en E. Polak. De heer E. Polak bedankte op 12 Juni 1946 als lid van de Gemeenteraad, terwijl mej. N. H. Schokking en de heren A. Folmer en Drs. J. Middelburg niet in de nieuw gekozen Gemeente raad terugkeerden. In de Raadsvergadering van 9 September 1946 werden mej. M. J. B. Romme en de heren C. P. Damme, Jae. Dubbeldam, H. N. W. Hovens, A. C. Toet en N. Veldhoen tot bestuursleden van de Dienst benoemd. In deze samenstelling kwam gedurende het ver slagjaar geen wijziging. De hoofdcommies van de Dienst, H. Thierry, was wederom als secre taris aan het Bestuur toegevoegd. De directeur, de heer W. C. A. Riem Vis, die op 27 October 1945 ten gevolge van een ernstig ongeval in het ziekenhuis moest worden opge nomen, was op 4 Februari 1946 in zoverre her- steld, dat hij zijn dagelijkse werkzaamheden kon hervatten. De goede verstandhouding met het personeel bleek op ondubbelzinnige wijze uit de vele sympathiebetuigingen, welke hij op deze dag van die zijde mocht ontvangen. In de gehouden samenkomst wees de Wethouder van Sociale Zaken, als vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Wethouders en als voorzitter van het Bestuur van de Dienst er op, dat de tijdelijke hulpbehoevendheid van de heer Riem Vis voor deze geen stopzetting van zijn werk had betekend. Zijn hart bleef ook op zijn ziekbed uitgaan naar alles wat de Dienst en zijn ambtenaren betrof. Zoals reeds in het jaarverslag over 1945 werd vermeld, heeft de referendaris A, de heer T. P. H. van Maastrigt, gedurende de ziekte van de directeur diens taak waargenomen. In verband daarmede wijdde de Wethouder van Sociale Zaken, als voorzitter van het Be stuur, in de vermelde bijeenkomst, tevens waarderende woorden aan de lofwaardige wijze, waarop de heer Van Maastrigt onder moeilijke omstandigheden de Dienst heeft geleid. De administrateur, de heer A. J. Walsmit, die sedert 26 Juli 1945 wegens ziekte zijn functie niet meer kon uitoefenen, werd, wegens licha melijke ongeschiktheid, ingaande 16 April 1946 eervol ontslagen. De werkzaamheden van de administrateur werden tijdens diens afwezig heid waargenomen door de adjunct-administra- teur, de heer Mr. M. Blei Weissmann, die met ingang van 1 Januari 1947 tot administrateur D werd benoemd. i g I I II. PERSONEEL. De volgende tabel geeft een overzicht van de sterkte van het personeel op 31 December 1945 en 1946. In de sterkte per 31 December 1946 zijn 2 ambtenaren van de Gemeentesecretarie en 1 van de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst begrepen, die tijdelijk bij de Dienst zijn geplaatst, terwijl daartegenover 14 ambtenaren van de Dienst elders zijn gedeta- I l s r BIJLAGE Categorie. ad 7 20 14 12 25 11 i i i 2 2 170 258 27 4 16 19 11 4 3 23 93 5 3 10 16 Werkinrichting voor blinden Verzorgingshuis Westeinde 58 Morsestr. 9 Laan van Meer dervoort 112 Kinderen, Pletterjj Tehuis voor str. 66 Noodtehuis Wagenstraat 119 Kortenbos 157 671 52lll8o| 12 Directeur, administrateur, junct-administrateur Personeel voor steunverlening enz Administratief personeel 3 183 .344 Personeel voor algemene diensten 30 5 26 35 j j «5J -LzüC. J j 2 Ambt. Werkl. j-"ëe I I 44 i Aantal ambtenaren. 2 193 351 37 76 7 1 28 5 41 3| 30 7 31 2 6 2 5 57 770 24 31 Dec. 1946.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 404