35 2 cheerd. Bovendien is aan 2 ambtenaren buiten gewoon verlof, onder inhouding van wedde, verleend en zijn 32 ambtenaren in militaire dienst. De eerste vergadering na het N.S.B.-bewind had plaats op 12 April 1946. In de Dienstcommissie hebben naast de direc teur (voorzitter) zitting vertegenwoordigers van de Algemene Bond van Ambtenaren, de Alge mene R.K. Ambtenaarsvereniging en de Alg. Ned. Christelijke Bond van Overheidspersoneel, te weten voor elke bond twee leden. Tot secretaris werd benoemd de hoofdcommies bij de Dienst, Mr. L. W. H. Nevens. In het geheel werd in 1946 vijfmaal vergaderd. De reeds vóór de oorlog bestaande plannen tot het verbouwen en uitbreiden van het kantoor aan de Prinsegracht 25 konden door de tijds omstandigheden nog niet worden verwezenlijkt. Wel werden de in behandeling zijnde plannen nader uitgewerkt en is het bouwen van een, met het oog op een zo doelmatig mogelijke organi satie van de Dienst, noodzakelijk centraal hoofd kantoor opgenomen in de wederopbouwplannen van de Gemeente. Het was evenwel mogelijk de huisvesting op verschillende plaatsen, zij het in minder belang rijke opzichten, te verbeteren. Op 14 Februari 1946 werd het betaalkantoor Doornstraat 1 te In 1946 heeft de personeelsvereniging onder de bezielende leiding van haar voorzitter, Mr. M. Blei Weissmann, een zodanige activiteit ont wikkeld, dat het gestelde doel het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel van de ambte naren onderling, waardoor deze een toenemende waardering voor eikaars werk en persoon zullen krijgen werd bereikt. De vereniging is verder gegaan en organiseerde een tournooi voor de personeelsleden van de Diensten van Sociale Zaken te Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Utrecht en Den Haag. Tevens trof zij in het ver slagjaar reeds voorbereidingen voor het even eens op haar initiatief in het jaar 1947 te houden tournooi tussen de personeelsverenigingen van de Haagse Gemeentelijke diensten en bedrijven. Het was ook een goede gedachte van de per soneelsvereniging om de oudjes uit de Gemeen telijke Verzorgingshuizen niet te vergeten. Het optreden in de tehuizen van de leden der groep „Amusement”, alsmede het bijwonen van een toneelavond der vereniging, werd door hen zeer op prijs gesteld (zie ook hoofdstuk VI van het verslag betreffende de steunverlening). Voor een juist beeld van de verrichtingen der vereniging (waarvan de naam op 21 Juni 1946 werd gewijzigd in Personeelsvereniging Sociale Belangen P.V.S.B.) wordt verwezen naar de inhoud van haar orgaan. Ter herdenking van de in oorlogstijd, door toedoen van de vijand en bezetter, gevallen collega’s S. Revallier, Drs. J. A. A. M. de Waal, J. Bekink, Th. M. F. Cassutto, L. van Gelderen en A. v. d. Bol werd in de recreatiezaal van het Gemeentelijk Verzorgingshuis Westeinde 58, op Vrijdag 3 Mei een bijeenkomst gehouden, waarbij niet alleen het personeel, doch ook na bestaanden der gevallenen tegenwoordig waren. Nadat het dubbel-kwartet van het koor der personeelsvereniging drie coupletten van het Wilhelmus ten gehore had gebracht, herdacht de directeur elk der gevallenen met toepasse lijke woorden. Ook de voorzitter van de per soneelsvereniging, Mr. M. Blei Weissmann, sprak een woord van herdenking uit. Declama tie en muziek werden eveneens door leden van de personeelsvereniging verzorgd. Ter nagedachtenis van de omgekomen col lega’s werd in December 1946 een door de be kende beeldhouwster mej. G. J. W. Rueb ver vaardigde gedenksteen in het gebouw Prinse gracht 25 aangebracht. Ook in het jaar 1946 bleven de in het parti culiere bedrijf beter gesalarieerde betrekkingen, in het bijzonder op het administratief personeel, hun aantrekkingskracht uitoefenen, zodat in de ontstane vacatures door aanstelling van jonge krachten, waaronder naar verhouding veel vrouwelijke, moest worden voorzien. De in de loop der jaren ontstane achterstand in de rangen der ambtenaren, welke in veel gevallen te laag waren in verhouding tot de belangrijkheid en verantwoordelijkheid van de hun opgedragen taak, kon, hoewel niet ten volle dan toch in belangrijke mate, worden ingelopen, doordat Burgemeester en Wethouders nagenoeg alle promotievoorstellen per 1 Januari 1946 goedkeurden. Dit resultaat, een uitvloeisel van de aan het personeel gedane toezegging om de positie van alle ambtenaren bij de voorbereiding van de pro motievoorstellen per 1 Januari 1946 aan een nader onderzoek te onderwerpen, was een be langrijke factor, welke de geest onder het perso neel aanmerkelijk verbeterde. Met de alsnog gewenste verbetering in de verhoudingen werd bij de voorbereiding van de promotievoorstellen per 1 Januari 1947 rekening gehouden. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Dienstcommissie. III. HUISVESTING. Personeelsvereniging. Herdenking gevallen collega's. Maatregelen i.v.m. de positie der ambtenaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 405